Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie sektora pozarządowego w powiecie mławskim cel: ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie sektora pozarządowego w powiecie mławskim cel: ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie sektora pozarządowego w powiecie mławskim cel: ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO Spotkanie samorządów powiatu mławskiego oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących w powiecie Mława, 27 października 2011 r. Agnieszka Puzio Dębska Urząd Miasta Mława

2 Wspieranie sektora pozarządowego w powiecie mławskim - połączenie różnych form wsparcia i współpracy pomiędzy II i III sektorem Efekt: wzmocnienie istniejących organizacji, pojawienie się nowych, wymiana doświadczeń, wzrost dofinansowania zadań własnych ze środków zewnętrznych, rozwój aktywności mieszkańców, lepsza współpraca samorządów z organizacjami.

3 Kroki milowe dotyczące wspierania III sektora: 1. Zawiązanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz rozwoju sektora pozarządowego 2. Stworzenie Powiatowej Sieci Współpracy 3. Powołanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowych 4. W konsekwencji – powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (przekształcenie zespołu) 5. Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych

4 Powołanie ciała planującego, monitorującego i ewaluującego współpracę pomiędzy sektorami w Powiecie Mławskim Skład Partnerstwa – wszystkie samorządy powiatu (urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z organizacjami) Zawiązanie Powiatowego Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora pozarządowego pomiędzy gminami

5 Stworzenie Powiatowej Sieci Współpracy Sieć składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji samorządowych (OPS, szkoły, GOK itp.), osiedli mieszkaniowych, świetlic wiejskich, rad sołeckich, parafii, firm, aktywnych mieszkańców itp. świadomość istnienia osoby, organizacji, miejsca… gdzie można uzyskać pomoc - prawną, organizacyjną, doradczą, techniczną, nawet finansową

6 Powołanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zespół w skład którego wchodzą urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu Miejsce gdzie będą wypracowywane inicjatywy dotyczących rozwoju sektora pozarządowego i aktywności społecznej w samorządzie powiatowym Powinna być obsługiwana przez Starostwo Powiatowe

7 Powołanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Do zadań Zespołu należy: 1) planowanie i opiniowanie polityki Powiatu i Miasta wobec organizacji, zawartej w rocznych Programach Współpracy Powiatu Mławskiego, Gmin Powiatu Mławskiego oraz Miasta Mława, 2) monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy samorządu z organizacjami, 3) przedkładanie Staroście, Wójtom Gmin, Burmistrzowi do 30 października każdego roku wniosków dotyczących priorytetów w zakresie realizacji zadań przez organizacje na przyszły rok budżetowy, 4) prowadzenie konsultacji, wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji.

8 Powołanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Proponowany skład Zespołu: 1) Pełnomocnicy Starosty, Wójtów Gmin i Burmistrza Miasta Mława lub osoby zajmujące się w powiecie, gminach współpracą z organizacjami (11 osób) 2) Członkowie powoływane przez Starostę, Wójtów, Burmistrza spośród pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (3 osoby), np. przedstawiciele ośrodków kultury, sportu, pomocy społecznej na terenie powiatu 3) Członkowie wybieranych np. co dwa lata przez organizacje (10 osób)

9 Powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako konsekwencji działalności Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego Przekształcenie Zespołu Konsultacyjnego w Powiatową Radę Pożytku Rada zostaje powołana na wniosek organizacji pozarządowych W skład Rady wchodzą: 1) przedstawiciele organu stanowiącego – radni 2) przedstawiciele organu wykonawczego – urzędnicy 3) przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowiących co najmniej połowę członków

10 Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego Nie istnieją, mogą być tworzone w każdej z 9 gmin i mieście Działają tak jak Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Współpracują ze sobą oraz Radą Powiatową, Radą Mazowiecką Są obsługiwane przez Urzędy Gmin

11 Organizacja realizująca wytyczne Partnerstwa, działająca na terenie powiatu mławskiego Działająca na podstawie standardu Prowadzona przez organizację pozarządową Współpracująca ze wszystkimi samorządami powiatu Zatrudniająca pracowników … Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych (ośrodka wsparcia, inkubatora wspierania sektora… )

12 Centrum Organizacji Pozarządowych Zadania COP (określone w standardzie) Informacja, animacja, doradztwo, szkolenia, integracja, promocja itp. pomoc w kreowaniu współpracy z samorządem pomoc samorządom w wypracowywaniu i wdrażaniu ustawowych rozwiązań: roczny program współpracy, wieloletni program, konsultacje z organizacjami itp. badanie potrzeb organizacji, baza danych organizacji

13 Centrum Organizacji Pozarządowych FINANSOWANIE: Możliwość finansowania projektu z POKL 5.4.2. – zatrudnienie pracowników, mat. biurowe, szkolenia, spotkania itp. Istnieje możliwość stałego finansowania jw., dodatkowo z budżetów urzędów gmin, miasta, powiatu Możliwość finansowania z innych projektów tzw. miękkich

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Agnieszka Puzio Dębska Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi e-mail: ratusz@mlawa.plratusz@mlawa.pl tel. 604417109


Pobierz ppt "Wspieranie sektora pozarządowego w powiecie mławskim cel: ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google