Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna."— Zapis prezentacji:

1 FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, 28.01.2016

2 W roku 2016 na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację o dysponowaniu w 2016 roku środkami finansowymi w wysokości 17.636,8 tys. zł. W kwocie tej znalazły się środki finansowe z następujących źródeł: 10.462,9 tys. zł w ramach algorytmu (w tym 990,0 tys. zł na realizację Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+) 4.483,4 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.690,5 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymał informację, iż dla powiatu skarżyskiego zostały przyznane środki w wysokości: 2.159,5 tys. zł przeznaczone na aktywizację w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 334,0 tys. zł przeznaczone na Krajowy Fundusz Szkoleniowy ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH W ROKU 2016 - POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

3 PODZIAŁ ŚRODKÓW PODSTAWOWEGO FUNDUSZU PRACY W 2016R. Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r. Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 1 000 000,0050 Staż2 098 185,85215 Prace interwencyjne1 925 000,00238 Roboty publiczne1 300 000,00120 Szkolenia220 000,0082 Prace społeczne użyteczne300 000,00280 Środki na działalność dla bezrobotnego - dotacja560 000,0028 Środki na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie103 000,008 Refundacja składki ZUS członków spółdzielni socjalnej37 200,005 Zatrudnienie wspierane15 000,002

4 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Bon stażowy180 000,0020 Bon szkoleniowy65 000,0020 Szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych 10 000,0015 Bon zatrudnieniowy450 000,0030 Bon na zasiedlenie75 000,0010 Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 18 500,002 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 395 000,0010 Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy22 200,002 Przygotowanie zawodowe dorosłych200 000,0012 Program Aktywizacja i Integracja170 800,0060

5 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Stypendia z tytułu podjęcia nauki188 585,1911 Koszty dojazdów100 000,00x Koszty opieki nad dzieckiem20 000,00x Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2 159 500,00100 Inne wydatki10 000,0015 RAZEM11 641 471,041 337

6 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Szkolenia25 000,0010 Staż u pracodawcy309 000,0040 Środki na podjęcie działalności gospodarczej - dotacje 60 000,0030 Doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia przez agencję zatrudnienia 56 000,0010 RAZEM990 000,0090 PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PROGRAM REGIONALNY 50+ W 2016R.

7 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Środki na działalność dla bezrobotnego460 000,0023 Bon stażowy671 900,0040 Staż u pracodawcy2 026 827,81255 Bon szkoleniowy67 930,0020 Bon zatrudnieniowy198 215,0015 Bon na zasiedlenie1 050 000,00140 RAZEM4 474 872,81* * Kwota nie obejmuje wydatków na realizację umów przechodzących z 2015r. 493 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (EFS) W 2016R. Uczestnicy programu: bezrobotni do 30 roku życia NEET.

8 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy400 000,0020 Staż1 362 576,15120 Środki na działalność dla bezrobotnego700 000,0035 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 100 510,005 RAZEM2 689 956,15* * Kwota nie obejmuje wydatków na realizację umów przechodzących z 2015r. 191 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO(EFS) W 2016R. Uczestnicy programu: bezrobotni powyżej 30 roku życia, którzy spełnią jedno z wymienionych kryteriów: powyżej 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach.

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

10 ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA WSPARCIA PRZEZ URZĄD PRACY W 2016 ROKU Roman Białek – Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, 28.01.2016

11 KWOTY REFUNDACJI/DOFINANSOWANIA OBOWIAUJĄCE W 2016R. W PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA Aktywne formyKwota refundacji Prace interwencyjne 830 zł + FUS (refundacja co miesiąc)* 1 800 zł + FUS (refundacja co drugi miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 4 miesiące Roboty publiczne (w szczególności dla osób korzystających z pomocy MOPS, GOPS oraz dłużników alimentacyjnych oraz członków rodzin w których 2 lub więcej osób w gospodarstwie domowym posiada status bezrobotnego) 1 500 zł + FUS (refundacja co miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 1 miesiąc Środki na działalność dla bezrobotnego20 000 zł* * Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy Środki na założenie spółdzielni socjalnej14 000 zł* *Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 11 000 zł* * Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy

12 KWOTY REFUNDACJI/DOFINANSOWANIA OBOWIAUJĄCE W 2015R. W PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA Aktywne formyKwota refundacji Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 20 000 zł* * Obowiązkowy okres utrzymania stanowiska pracy przez min.27 miesięcy Prace społecznie użyteczne60 % świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Stypendium z tytułu podjęcia nauki100% zasiłku dla bezrobotnych Zatrudnienie wspierane 100 % zasiłku przez okres 3 pierwszych miesięcy 80 % zasiłku przez okres 3 kolejnych miesięcy 60 % zasiłku przez okres 6 następnych miesięcy Bon stażowy badania lekarskie: max. 100 zł koszty dojazdu: do 100 zł za miesiąc Termin ważności bonu: 14 dni Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu stażu na minimum 7 miesięcy.

13 Aktywne formyKwota refundacji Bon szkoleniowyw wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia Termin ważności bonu: 30 dni Bon zatrudnieniowy 100 % zasiłku Termin ważności bonu: 14dni Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum 7 miesięcy. Bon na zasiedleniew wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 925 zł/m-c* *Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum 7 miesięcy. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 925 zł/m-c* *Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum: 7 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku 50- 59 lat 13 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku 60 lat i więcej

14 Aktywne formyKwota refundacji Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 11 100 zł Świadczenie aktywizacyjne 50 % minimalnego wynagrodzenia w przypadku 12 miesięcznego okresu zatrudnienia 30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 18 miesięcznego okresu zatrudnienia Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1 800 zł + FUS (co miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 13 miesięcy Koszty dojazdu Wypłata na zasadzie ryczałtu Bon stażowy: do 100 zł za miesiąc Bon szkoleniowy: do 150 zł (jeśli szkolenie ma do 150 h), od 150 do 200 zł (jeśli szkolenie ma 150 h i więcej) Zatrudnienie, inna praca zarobkowa, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego, szkolenie (w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania): 10 zł za 1 dzień uczestnictwa w danej formie, max. 200 zł za miesiąc.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google