Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca proces konsultacji projektu strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 – kluczowe wnioski Kielce, 21 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca proces konsultacji projektu strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 – kluczowe wnioski Kielce, 21 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca proces konsultacji projektu strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 – kluczowe wnioski Kielce, 21 grudnia 2012 r.

2 Struktura prezentacji 1.Rekomendacje strategiczne wynikające ze spotkań konsultacyjnych 2.Wstępne wnioski wynikające z pisemnie sformułowanych uwag i postulatów

3 1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TERYTORIALNEJ  Wielokrotnie podnoszono problem bardzo niskiej dostępności terytorialnej zarówno wewnętrznej i zewnętrznej województwa, co stanowi barierę rozwoju i obniża jakość życia ludności  Postulowano uwzględnienie dostępności drogowej, kolejowej, czasami także lotniczej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej  Pomimo tego, że samorząd wojewódzki ma bardzo ograniczony wpływ na realizację najważniejszych inwestycji powinna to być materia strategii wojewódzkiej  Wskazywano na trafność szerokiego traktowania dostępności, nie tylko transportowej, ale także telekomunikacyjnej, instytucjonalnej itd.

4  Z jednej strony pojawiały się propozycje wpisania budowy lotniska w strategię z drugiej strony bardzo krytyczne opinie na temat lotniska były formułowane poza Miastem Kielce  Propozycje zastąpienia siecią małych lotnisk  Wskazywanie na znaczenie innych lotnisk regionalnych dla mieszkańców województwa  Obawy, że lotnisko będzie wymagało dotowania przez wiele lat  Wskazywanie, że rozwój funkcji targowych i kongresowych Kielc wymaga budowy lotniska oraz że niezbędne jest okazywanie w strategeii możliwości podejmowania różnych działań przybliżających tę perspektywę 2. BUDOWA LOTNISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

5  Propozycja zapisania w strategii świętokrzyskiej kolei metropolitalnej łączącej Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko Kamienną, Suchedniów i Busko oraz przyszłe lotnisko z Kielcami, tak aby można przełożyć na projekt w RPO.  Sprzyja wzmocnieniu siły obszaru metropolitalnego Kielc i powiązań sieciowych  Oznacza wyjście naprzeciw priorytetom UE w latach 2014-2020 3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO I W RAMACH OBSZARU METROPOLITALNEGO

6 4. ZNACZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO DLA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI WOJEWÓDZTWA  Wykorzystanie przebiegu przez województwo CMK i powiązanie w ten sposób także Kielc, co jednak leży poza kompetencjami samorządu województwa  Wykorzystanie przebiegu przez obszar województwa szerokiego toru w świetle rozwijania relacji ze wschodem  Wpisanie się w priorytety unii europejskiej jakie są związane z komunikacją szynową

7 5. STRUKTURA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYZSKIEGO  Wielokrotnie odnoszono się do: istotnej roli rolnictwa w gospodarce, uzależnienia od tradycyjnych przemysłów, złożoności niedokończonego procesu restrukturyzacji, wysokiej wrażliwości regionu na zmiany koniunktury (budownictwo)  Wnioski to: konsekwentne poszerzanie struktury gospodarczej województwa, wykorzystanie różnych lokalnych potencjałów rozwojowych, systematyczne wzmacnianie potencjału nowoczesności i innowacyjności, także w tradycyjnych branżach województwa

8 6. SZKOLNICTWO WYŻSZE I SEKTOR B+R Zasadnicze wzmocnienie tego potencjału jest warunkiem skutecznego konkurowania województwa z innymi regionami o mieszkańców i inwestorów Wzmacnia funkcje metropolitalne Kielc i umożliwia zatrzymanie młodzieży Jest warunkiem uruchomienia środków zorientowanych na konkurencyjność oraz wzbogacenia profilu gospodarczego województwa

9 7. TURYSTYKA JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU REGIONU  Wnioski odnośnie unikalnego potencjału województwa mogącego być podstawą rozwoju turystyki  Podpowiedzi odnośnie możliwości rozwijania szeregu lokalnych produktów turystycznych, jednak brak megaproduktu turystycznego  Bardzo niski poziom rozwoju bazy  Poczucie wielu uczestników konsultacji, że może to być specjalizacja inteligentna regionu  Postulaty uzupełnienia projektu strategii o zapisy dotyczące sfery kultury, także w aspekcie turystyki

10 8. PRZEBIEG PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH Szeroko komentowano niekorzystny przebieg procesów demograficznych (niski przyrost naturalny i migracje) Wskazywano na znaczenie podjęcia tego problemu, bowiem za 10-15 lat Świętokrzyskie będzie regionem znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w Polsce Czy będzie możliwe szersze wykorzystanie EFS na wzór Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim? Jakie zapisy ramowe w strategii aby takie działania w ramach RPO stały się możliwe?

11 9. FUNKCJE TARGOWE KIELC W wielu wypowiedziach uznawano to za największy sukces Województwa po roku 1990 i wskazywano na potrzebę pielęgnowania i wzbogacania tej funkcji o wystawiennicze, kongresowe i tym podobne

12 10. KIELECKI OBSZAR METROPOLITALNY Konsultacje udokumentowały bardzo wrażliwe relacje pomiędzy Kielcami a resztą województwa, gdzie wyrażane były obawy przed dominacją Kielc rozwijających się jakoby kosztem Województwa Komentowano propozycje delimitacji sformułowane przez MRR i GUS, wskazując na wiodącą rolę PZPW Kreowanie klimatu kooperacji oraz dokumentowanie że rozwój Kielc jest w sumie korzystny dla całego Regionu

13 Miejskie Obszary Funkcjonalne

14 Miejski obszar funkcjonalny Kielc

15 11. ROLA OBSZARÓW WIEJSKICH I ROZWOJU ROLNICTWA Silne kontrowersje – z jednej strony podkreślanie że w pewnych branżach istnieje konkurencyjna produkcja i podaż wysokiej jakości surowca, Z drugiej strony w innych komentarzach całkowite negowanie rolnictwa jako istotnego dla województwa sektora gospodarki

16 12. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Często podnoszono kwestię możliwości znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wskazywano na kwestię wyartykułowania problematyki pozyskania i wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Konflikt turystyka – energetyka wiatrowa

17 13. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI)  Wprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kategoria osi budziła różne wątpliwości odnośnie identyfikowanych kategorii i zasięgów poszczególnych obszarów  Studialna mapa była traktowana z dużą nieufnością

18 Obszary Strategicznej Interwencji

19 14. Płaszczyzny współpracy z sąsiadami  Wskazywano na potrzebę wylistowania w strategii najważniejszych płaszczyzn współpracy z sąsiednimi regionami.  Ze względu na położenie województwa i szeroki zakres powiązań ma to istotne znaczenie a przykładem relacje Sandomierz-Tarnobrzeg  Temat ilości mostów na Wiśle  Współpraca w ramach makroregionu Polski Wschodniej

20 15. MONITORING STRATEGII Pozytywnie odnoszono się do zawartej w projekcie strategii propozycji monitoringu wskazując na potrzebę utrzymania (wprowadzenia) prostego i transparentnego systemu wskaźników stopnia relizacji strategii oraz systematycznego raportowania na ten temat

21 16. KONWENCJA STRATEGII Podzielano generalnie zaproponowany w Strategii uwzględnienia wszystkich istotnych dla województwa kwestii niezależnie czy są one w kompetencji samorządu województwa, ale umożliwia to lobbowanie i pośrednie oddziaływanie

22 WSTĘPNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PISEMNIE SFORMUŁOWANYCH UWAG I POSTULATÓW (1 ) 1. Wylistowanie różnych rodzajów energetyki odnawialnej 2. Wprowadzenie zapisu odnośnie drogi dochodzenia do realizacji lotniska 3. Kwestia wymienienia najważniejszych kierunków powiązań drogowych województwa 4. Turystyka uzdrowiskowa czy może turystyka prozdrowotna 5. Powiązania komunikacyjne z sąsiadami 6. Przemysły tradycyjne i ich rola w przyszłości województwa

23 WSTĘPNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PISEMNIE SFORMUŁOWANYCH UWAG I POSTULATÓW (2) 7. Wnioski dotyczące zasięgu Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego 8. Wsparcie komunikacji publicznej i transportu zbiorowego 9. Kwestie dopracowania we ramach dalszych prac ilości i zasięgów OSI 10. kwestie ewentualnej SSD, różne wstępne propozycje typu kształcenie ustawiczne

24 Dziękujemy za uwagę zapraszamy na stronę internetową www.sejmik.kielce.pl


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca proces konsultacji projektu strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 – kluczowe wnioski Kielce, 21 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google