Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok."— Zapis prezentacji:

1 Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok

2 Przyszły okres programowania i rola miast w nowej perspektywie finansowej

3 Stan wdrażania Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

4 Cele Działania 7.1: - Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich - Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców miast

5 Wsparcie w ramach Działania 7.1 uzyskać mogą projekty z zakresu rewitalizacji ujęte w: Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) 32 miasta województwa kujawsko-pomorskiego (pow. 5 tys. mieszkańców)

6 Warunki udzielania wsparcia w ramach Działania 7.1 i alokacje dla poszczególnych miast określają: „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”* *przyjęte uchwałą nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. (z późn. zm.)

7 formalnamerytoryczna Ocena LPR

8 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł tys. Więcbork , , , ,28 0,00 2. Radziejów , , , , ,17 3. Pakość , ,00 -0, ,31 0,00 4. Strzelno , ,00 -0, ,56 0,00 5. Nowe , ,00 -0, ,52 0,00 6. Gniewkowo , , , ,38852, ,38 7. Barcin , , , , , ,32 dodatkowy konkurs ,00 0, Janikowo , , ,210, ,21 9. Sępólno Krajeńskie , , ,650, , Szubin , , ,490, , Kruszwica , ,00 -0, ,17 0,00

9 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł tys. Koronowo , , ,810, , Ciechocinek , , , , , , Aleksandrów Kujawski , ,00 -0, ,28 0, Mogilno , , , , , Golub-Dobrzyń , , , , , Wąbrzeźno , , ,050, , Żnin , , ,560, Lipno , , , , ,18

10 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł tys. Solec Kujawski , , , , , , Chełmża , , , , , ,14 dodatkowy konkurs ,59 0, Rypin , , , , , Naklo nad Notecią , , ,610,00

11 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł Powyżej 20 tys. w tym Tuchola i Brodnica jako Miasta mogące pełnić funkcje subregionalne Tuchola , , ,000, ,76 dodatkowy konkurs Chełmno , , , , , , Świecie , , , ,450, , Brodnica , , , , ,86

12 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł Miasta subregionalne Inowrocław , ,00426, , , , Grudziądz , , , , , , Włocławek , , , , ,39 dodatkowy konkurs , Aglomeracja bydgosko- toruńska Toruń , , , , , , Bydgoszcz , , , , ,17 dodatkowy konkurs ,99 --

13

14 Podsumowanie - stan na 23 stycznia 2012 r.: W ramach Działania 7.1 podpisano umowy na realizację 93 projektów na kwotę dofinansowania ,04 PLN. Alokacja na Działanie 7.1 wynosi ,00 euro, czyli ,89 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 55,01%.

15 Rola miast i metropolii w nowym okresie programowania

16

17 Dlaczego problematyka miejska w nowym okresie programowania? Opierając się na doświadczeniach i osiągnięciach płynących z włączenia środków w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich do programów operacyjnych wspieranych z EFRR w okresie , należy podjąć dalsze działania w tym kierunku na szczeblu UE. Za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, wobec których stają obszary miejskie, oraz określenie procedury w celu ustanowienia wykazu miast objętych takimi działaniami i alokacji finansowej przeznaczonej na takie działania. Stolice regionów postrzegane są jako główne centra rozwoju regionów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania siły konkurencyjnej regionu, w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Rozwój dużych ośrodków miejskich, ich funkcjonowanie w układach sieciowych, ułatwia wzrost, wymianę wiedzy i pobudza kreatywność. W największych polskich ośrodkach miejskich tworzone jest ponad 50% polskiego PKB (a zamieszkuje je 35% całej populacji). (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności , , KPZK 2030, KSRR)

18 Koncentracja tematyczna (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności , ) (1)wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, (2)zwiększanie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich wykorzystywania i jakości, (3)zwiększanie konkurencyjności MŚP, (4)wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach, promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, (5)promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, (6)ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza,

19 Koncentracja tematyczna (cd.) (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności , ) (7)promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwój kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego. (8)promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, (9)promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, (10) inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, (11) zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej.

20 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności platforma na rzecz rozwoju obszarów miejskich, tworzona przez Komisję Cel:  promowanie rozwijania potencjału i tworzenia sieci między miastami,  wymiana doświadczeń w zakresie polityki miejskiej na szczeblu unijnym w dziedzinach związanych z priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.  Komisja przyjmuje wykaz miast będących uczestnikami platformy, sporządzony na podstawie wykazów ustanowionych w umowach partnerskich.  Wykaz zawiera maksymalnie 300 miast, przy czym maksymalna liczba miast dla każdego państwa członkowskiego wynosi 20.  Miasta wybierane są na podstawie następujących kryteriów: (a) ludność, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych systemów miejskich, (b) istnienie strategii dotyczącej zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie.

21 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności zrównoważony rozwój obszarów miejskich  strategie określające zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie,  co najmniej 5% środków z EFRR przydzielonych na szczeblu krajowym, Z inicjatywy Komisji z EFRR mogą być wspierane innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich:  badania i projekty pilotażowe mające na celu zidentyfikowanie lub przetestowanie nowych rozwiązań problemów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich istotnych na poziomie Unii,  maksymalny limit wydatków na poziomie 0,2% całkowitej rocznej alokacji EFRR.

22 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności W przypadku gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie [EFS] wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych, działania są przeprowadzane w postaci zintegrowanej inwestycji terytorialnej („inwestycje ITI”).

23 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (przyjęta przez Rząd RP 13 grudnia 2011) Jednym z 6 celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest: 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności 1.1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych głównych ośrodków miejskich. Wyznaczenie obszarów metropolitalnych, w tym Bydgoszczy z Toruniem (delimitacja obszarów metropolitalnych zostanie przeprowadzona na poziomie wojewódzkim w planie zagospodarowania przestrzennego województwa)

24 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (przyjęta przez Rząd RP 13 lipca 2010 r.) Cel 1 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 1.1 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych: Warszawy – stolicy państwa, pozostałych ośrodków wojewódzkich* * Pod pojęciem ośrodki wojewódzkie należy rozumieć miasta, które od r. siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa (w województwie kujawsko-pomorskim przedmiotem wsparcia w tym kierunku działań będą oba miasta stołeczne: Bydgoszcz i Toruń) Wsparcie rozwoju powyższych ośrodków nie będzie ograniczać się do granic administracyjnych miast wojewódzkich, ale do całych funkcjonalnych obszarów miejskich w bezpośrednim zasięgu ich oddziaływania.

25 Grant globalny nowy mechanizm wsparcia na poziomie regionalnym, szczególnie dużych miast, w ramach Krajowego Programu na rzecz Konkurencyjności (o którym mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego), finansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich (EFRR, EFS, FS). szczegółowa konstrukcja tego mechanizmu ma zostać opracowana na dalszym etapie prac, związanych z przygotowaniem rozwiązań wdrożeniowych do KSRR.

26


Pobierz ppt "Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google