Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie rozwoju turystyki z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 – uwarunkowania Olsztyn,10 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie rozwoju turystyki z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 – uwarunkowania Olsztyn,10 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie rozwoju turystyki z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 – uwarunkowania Olsztyn,10 października 2013 r.

2 Zakres celów tematycznych 1.Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; 2.Technologie informacyjno-komunikacyjne; 3.Konkurencyjność MŚP, sektora rolnego, sektora rybołówstwa i akwakultury; 4.Gospodarka niskoemisyjna we wszystkich sektorach; 5.Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem; 6.Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów; 7.Zrównoważony transport i usuwanie niedoborów przepustowości infrastruktur sieciowych; 8.Zatrudnienie i mobilność pracowników; 9.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; 10.Edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 11.Potencjał instytucjonalny i skuteczność administracji publicznej.

3 Alokacja Ogółem: 1 549,4 mln EUR EFS  389, 9 mln mln EUR EFRR  1 159,50 mln EUR

4 Zakładana struktura alokacji w mln EUR Całkowita alokacja RPO W tym: A W tymB – rezerwa programowa EFRR%EFS%EFRREFSB1 W tym: B2 W tym: EFRREFS EFRREFS 1549,4 1159,574,8389,925,21168,8824,1344,740,635,45,234030040

5 Ring fencingi dla RPO  Jednakowe dla wszystkich RPO  Cele: 1,2,3,4 – 38,3% alokacji RPO  Cel 4 – 13,1% alokacji RPO  Cel 9 – 7,8% alokacji RPO  Łącznie region powinien przeznaczyć na cele objęte minimalnym poziomem koncentracji środków 46,1% planowanej alokacji dla RPO

6 Dodatkowe ograniczenia  Podział środków na poszczególne priorytety inwestycyjne w ramach celów objętych ring-fencingami jest dowolny;  Środki otrzymane w ramach rezerwy programowej muszą zostać alokowane do priorytetów inwestycyjnych zgodnie z wymogami Umowy Partnerstwa  Co najmniej 60% środków EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie cztery priorytety inwestycyjne  Udział pomocy technicznej nie powinien przekraczać 3,5% alokacji RPO

7 Ramowy budżet dla RPO  Cele: 1,2,3 – 385,8 mln EUR  Cel 4 – 202,97 mln EUR  Cel 9 – 120,85 mln EUR  Łącznie region powinien przeznaczyć na cele objęte minimalnym poziomem koncentracji środków 714,27 mln EUR planowanej alokacji RPO

8 Struktura instytucjonalna ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Departament Polityki Regionalnej konsultacje społeczne MRR Grupa Robocza ds. PO WiM 2014-2020 Forum Partnerskie RPO WiM 2014-2020 Zespół Zadaniowy ds. Progr. PF 2014-2020 Wsparcie eksperckie

9 Osie priorytetowe 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (EFRR) – CT 1 i 3 2.Kadry dla gospodarki (EFS) – CT 10 3.Społeczeństwo informacyjne (EFRR) – CT 2 4.Efektywność energetyczna (EFRR) – CT 4 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie jego zasobów (EFRR) – CT 5 i 6 6.Infrastruktura transportowa (EFRR) – CT 4 i 7 7.Rozwój miejski (EFRR) – CT 6 i 9 8.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (EFRR) – CT 9 i 10 9.Regionalny rynek pracy (EFS) – CT 8 10.Włączenie społeczne (EFS) – CT 9

10 Inteligentne specjalizacje województwa

11 Wymiar terytorialny RPO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Planowane wykorzystanie: 1.ZIT dla MOF ośrodka wojewódzkiego (Olsztyn); 2.ZIT dla MOF ośrodka subregionalnego (Ełk); 3.ZIT dla MOF ośrodka regionalnego (Elbląg)

12 Wymiar terytorialny RPO Oś/osie priorytetowe dedykowane ZPT Planowane wykorzystanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych: 1.Sieć „Mazurskie Perły” (12 gmin z obszaru WJM) – wspólna strategia rozwoju 2.Sieć „EGO” (Ełk, Gołdap, Olecko) – program rozwoju

13 Terytorialny wymiar wsparcia Obszary strategicznej interwencji wyznaczone w SRWW-M” 1.Tygrys Warmińsko-Mazurski 2.Aglomeracja Olsztyna; 3.Ośrodki subregionalne; 4.Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 5.Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; 6.Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji; 7.Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej. OSI „Nowoczesna wieś” – wymiar terytorialny do PROW 2014- 2020

14 Projekty strategiczne  Zmieniające się projekty wytycznych w MRR  Wynikają z dokumentów strategicznych…  Nabór nie był prowadzony ale…  Kanał Elbląski – etap II  Śluzy Guzianka I i II  Rewitalizacja miast sieci Cittaslow  Linia kolejowa Gutkowo-Braniewo

15 Projekty strategiczne  Projekty strategiczne – tryb pozakonkursowy, status ten mogą osiągnąć wyłącznie inwestycje realizujące istotne cele i zadania publiczne;  Mogą być zidentyfikowane wyłącznie na etapie planowania a nie wdrażania;  Zasady funkcjonowania projektów strategicznych w RPO WiM 2014-2020;  Badanie pod względem wykonalności przez ekspertów zewnętrznych;  Projekty przygotowawcze – funkcja rezerwowa dla projektów strategicznych

16 Problemy i bolączki…  „ekspres polski” – pośpiech;  częste zmiany w tzw. linii demarkacyjnej  niejasna struktura alokacji dla województwa;  niespójne informacje niskiej jakości na linii kraj-region ;  niejasna sprawa komplementarności działań pomiędzy PO polityki spójności a PROW;  kwestia finansowania dróg

17 Ogólne wytyczne Komisji Europejskiej dla przemysłu turystycznego Przemysł turystyczny – definiowany jako hotele i restauracje, działalność biur podróży i tour operatorów oraz działania wspierające turystykę a także działania rekreacyjne, kulturalne i sportowe

18 Ogólne wytyczne Komisji Europejskiej dla przemysłu turystycznego Koncentracja działań wokół czterech filarów: stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie; wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości; spójność wizerunku Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju; pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

19 Ogólne wytyczne Komisji Europejskiej dla przemysłu turystycznego Wspierane powinny być: Rozwój turystyki o wysokiej wartości dodanej (turystyka zdrowotna, kulturowa, środowiskowa, gastronomiczna oparta o lokalne produkty czy turystyka rekreacyjna), Rozwój turystyki pozwalający na przedłużanie sezonu turystycznego, Jakość turystyki poprawiająca przewagę konkurencyjną regionów, Turystyka kreująca wizerunek regionów, wykraczająca poza interes indywidualnych właścicieli, angażująca szerokie spektrum interesariuszy.

20 Zakres regulacji dot. turystyki Wsparcie EFRR odnosi się do inwestycji tylko w zrównoważoną turystykę, kulturę i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze i uzależnia je od wkładu we wzrost sprzyjający zatrudnieniu i ich umiejscowienia w strategiach terytorialnych, przyczyniając się tym samym do przekształcenia upadających regionów przemysłowych.

21 Wsparcie EFRR odnosi się do inwestycji w obszarze turystyki i kultury przyczyniających się do wzmacniania: innowacji, wykorzystania technologii teleinformatycznych, MŚP, efektywnego wykorzystania zasobów i środowiska, promocji włączenia społecznego. Zakres regulacji dot. turystyki

22 Zakres regulacji – obszar wsparcia Turystyka jako element wsparcia EFRR dla inwestycji regionalnych i lokalnych w rozwój potencjału wewnętrznego (poprzez sprzęt, małą infrastrukturę zrównoważonej turystyki); Turystyka jako element wsparcia EFRR dla inwestycji produktywnych przyczyniających się do tworzenia i utrzymywania trwałych miejsc pracy (poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP)

23 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne Priorytet 1.2. (EFRR) Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...)

24 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Priorytet 2.3. (EFRR) Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

25 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Priorytet 3.4. (EFRR) Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Priorytet 3.1. (EFRR) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Priorytet 3.2. (EFRR) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, szczególności w celu internacjonalizacji Priorytet 3.3. (EFRR) Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

26 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Priorytet 6.3. (EFRR) ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

27 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Priorytet 8.2. (EFRR) wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych Priorytet 8.7. (EFS) – pośrednie wsparcie samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

28 Zakres regulacji – priorytety inwestycyjne Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Priorytet 9.2. (EFRR) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

29 Uzasadnienie stanowiska KE Negatywne doświadczenia - pewne inwestycje w tym obszarze nie mają znaczącego wpływu gospodarczego; Turystyka pozytywnie wpływa na gospodarkę pod warunkiem umiejscowienia jej w strategiach rozwoju z mocnym uzasadnieniem gospodarczym; Przedsięwzięcia w tym obszarze powinny być rozważane do finansowania tylko jeśli są zaplanowane jako element zintegrowanego, ukierunkowanego terytorialnie wysiłku rozwojowego, przystosowanego do specyficznych warunków, dążącego do samodzielnego finansowego utrzymywania się.

30 Propozycja ujęcia turystyki w RPO WiM 2014-2020 PI 1.2./3.1./3.2./3.3./3.4. – Oś I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PI 2.3. – Oś III Społeczeństwo Informacyjne PI 6.3. – Oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów PI 9.2 – Oś VII Obszary wymagające rewitalizacji PI 8.7. – Oś IX Regionalny rynek pracy

31 Propozycja ujęcia turystyki w RPO WiM 2014-2020 Przykładowe typy przedsięwzięć : Promocja gospodarcza, w tym turystyczna regionu w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym; Wprowadzanie na rynek nowych i nowatorskich produktów/usług (w tym turystycznych); Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych; Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody; Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i wypoczynkowych oraz rozszerzenie kręgu odbiorców;

32 Propozycja ujęcia turystyki w RPO WiM 2014-2020 Przykładowe typy przedsięwzięć (c.d): Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich); przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej, przestrzeni miejskiej, ciągów komunikacyjnych.

33 Propozycja ujęcia turystyki w programach krajowych w latach 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizował będzie m.in. – PI 6.3 w zakresie ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizował będzie m.in. – PI 1.2/ PI 3.1/3.2/3.3 w zakresie m.in. innowacyjnych produktów, promocji turystycznej (projekty pilotażowe i systemowe), tworzenia nowych sieciowych produktów turystycznych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie m.in. badań i inwestycji w poprawę stanu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi, rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich.

34 Dziękuję za uwagę! Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Finansowanie rozwoju turystyki z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 – uwarunkowania Olsztyn,10 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google