Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Legnica,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Legnica,"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Legnica, 29 lutego 2016 r.

2 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jedną z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. W zależności od branży i potrzeb możesz korzystać z różnych form pomocy. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY PROJEKTY BADAWCZE I WDRAŻANIE INNOWACJI ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE CHCESZ POPRAWIĆ SWOJĄ KONKURENCYJNOŚĆ I PODNIEŚĆ ZYSKI? SPRAWDŹ JAKIE WYDATKI MOŻESZ SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!

3 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY POŻYCZKI dostaniesz je łatwiej niż w banku warunki spłaty będą korzystniejsze KREDYT W BANKU? poręczenie w Twoim imieniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Inicjatywa Jeremie

4 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY PROWADZISZ FIRMĘ NA WSI? w pozyskaniu funduszy może Ci pomóc Lokalna Grupa Działania Twój pomysł musi się wpisywać w lokalną strategię Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (inicjatywa Leader) Twoją Lokalną Grupę Działania znajdziesz na www.ksow.pl

5 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROJEKTY BADAWCZE I WDRAŻANIE INNOWACJI GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA? REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

6 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROJEKTY BADAWCZE I WDRAŻANIE INNOWACJI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE  Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych  Innowacyjne przedsiębiorstwa  Rozwój przedsiębiorczości  Internacjonalizacja przedsiębiorstw  Rozwój produktów i usług w MŚP

7 Fundusze Europejskie 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Wsparcie powstawania nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów produkcyjnych. SCHEMAT ASCHEMAT B Wsparcie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R i praw własności intelektualnej Infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra badawczo - rozwojowe)

8 Fundusze Europejskie 2014-2020 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP i zwiększenie poziomu eksportu na rynki zagraniczne Kierunek wsparcia: tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP (np. tworzenie, rozwój strategii działań międzynarodowych), dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw), dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji, udziału w międzynarodowych targach branżowych, wystawach za granicą,

9 Fundusze Europejskie 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Działania przyczyniające się do rozwoju MŚP poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe Schemat BSchemat ASchemat C Inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności rzedsiębiorstwa Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub usługowego Zwiększanie konkurencyjności MŚP przez wsparcie rozwoju/ rozbudowy firm i inwestycje ograniczające negatywne skutki środowiskowe działalności

10 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROJEKTY BADAWCZE I WDRAŻANIE INNOWACJI INNOWACJA wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub organizacji zaoferowanie go na rynku zastosowanie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

11 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROJEKTY BADAWCZE I WDRAŻANIE INNOWACJI PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ OSIE PRIORYTETOWE I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo – przemysłowe. II.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. III.Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. IV.Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego. V.Pomoc techniczna.

12 Fundusze Europejskie 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo – przemysłowe Przykładowe typy projektów: badania oraz prace rozwojowe, Prace rozwojowe i demonstracyjne, projekty aplikacyjne – realizowane przez konsorcja, w których liderem jest jednostka naukowa współpracująca z firmami, programy sektorowe – realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw reprezentujące branże gospodarki, wsparcie prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych

13 Fundusze Europejskie 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Przykładowe typy projektów : rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, kredyt technologiczny na wdrożenie B+R, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieć aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorstwa (laboratoria)

14 Fundusze Europejskie 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB oraz rozwój systemu krajowych klastrów kluczowych, wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych z MŚP)

15 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW INTELIGENTNE SPECJALIZACJE DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE BRANŻA CHEMICZNA I FARMACEUTYCZNA MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI SUROWCE NATURALNE I WTÓRNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT) KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

16 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA? REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Ekologia i efektywne wykorzystanie energii to ważny obszar wsparcia z Funduszy Europejskich

17 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  Efektywność energetyczna w MŚP  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  Wysokosprawna kogeneracja

18 Fundusze Europejskie 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Kierunek wsparcia: przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej/ cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np.: energii spadku wody, energii słonecznej, energii wiatru energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa) wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

19 Fundusze Europejskie 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Kierunki wsparcia: projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów (np. wymiany lub modernizacji źródła energii), mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią). PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI TRZEBA PRZEPROWADZIĆ AUDYT ENERGETYCZNY MUSISZ WYKAZAĆ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 25% Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

20 Fundusze Europejskie 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja Kierunki wsparcia: budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI NA WYSOKOSPRAWNĄ KOGENERACJĘ BĘDZIE MUSIAŁA SKUTKOWAĆ REDUKCJĄ CO2 O CO NAJMNIEJ 30% W PORÓWNANIU DO ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI. BUDOWA NOWYCH INSTALACJI WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI MUSI BYĆ UZASADNIANIONA POD WZGLĘDEM EKONOMICZNYM, JAK RÓWNIEŻ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NAJMNIEJSZĄ Z MOŻLIWYCH EMISJI CO2 ORAZ INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

21 Fundusze Europejskie 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA IV ŚRODOWISKO I ZASOBY  Gospodarka odpadami  Gospodarka wodno-ściekowa  Dziedzictwo kulturowe  Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych  Bezpieczeństwo

22 Fundusze Europejskie 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działanie 4.1 Gospodarka odpadami Kierunki wsparcia: wsparcie infrastruktury dot. gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, służącej do m.in: - selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, - recyklingu, sortowania i kompostowania, - mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; działania dot. likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”, projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. WARUNKIEM WSPARCIA INWESTYCJI BĘDZIE ICH UWZGLĘDNIENIE W PLANACH INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZATWIERDZONYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

23 Dziękuję za uwagę! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: Ul. Rycerska 24 59-220 Legnica e-mail: pife.legnica@dolnyslask.plpife.legnica@dolnyslask.pl tel. 76 723 54 81, tel/fax. 76 723 54 80 Punkt jest czynny: w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30 w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30 Fundusze Europejskie 2014-2020


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Legnica,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google