Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik."— Zapis prezentacji:

1 1 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik POLSKI KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ ENERGIA JUTRA PŁOCK 3 lutego 2014 r

2 3 lutego 2014 r 2 Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego kierunki rozwoju energetyki: na bazie biomasy wiatrowej wodnej na bazie wód geotermalnych słonecznej

3 3 lutego 2014 r 3 Możliwości rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej preferowane obszary rozwoju OZE na bazie słomy (duże nadwyżki) preferowane obszary rozwoju OZE na bazie biomasy drzewnej (z lasów i sadów) obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione)

4 4 3 lutego 2014 r Możliwości rozwoju biogazowni preferowane obszary rozwoju biogazowni rolniczych (obszary intensywnej hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu) obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione)

5 5 3 lutego 2014 r Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej preferowane obszary rozwoju energetyki wiatrowej obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione)

6 6 3 lutego 2014 r Możliwości rozwoju energetyki wodnej rzeki o najkorzystniejszych warunkach do rozwoju energii wodnej istniejące zbiorniki wodne o powierzchni ponad 10 ha obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione)

7 7 3 lutego 2014 r Możliwości rozwoju energetyki geotermalnej obszary występowania wód: o temperaturze powyżej 70 o C o temperaturze 40-70 o C obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary chronione)

8 8 3 lutego 2014 r Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze

9 9 3 lutego 2014 r Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

10 Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej zakłada m. in. 10 3 lutego 2014 r AKTUALIZACJA  rozbudowę elektrowni systemowych: Kozienice i Ostrołęka poprzez budowę nowych bloków o mocach około 1000 MW oraz proekologiczną modernizację bloków istniejących, w tym związaną z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii;  rozbudowę i modernizację istniejących elektrociepłowni i dużych ciepłowni (w tym przede wszystkim elektrociepłowni warszawskich: Żerań i Siekierki) z przystosowaniem do wykorzystywania paliw niskoemisyjnych, głównie gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii;  rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii, w tym przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej (głównie biomasy, energii wiatru i słońca) lub paliwa niskoemisyjne, a także technologie łącznego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu; Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (projekt)

11 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 11 3 lutego 2014 r Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Przykładowe projekty:  Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu  rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie  budowa, rozbudowa i modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego

12 OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 12 3 lutego 2014 r Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (projekt) Cel szczegółowy 1 Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii Typy projektów:  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej;  budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

13 3 lutego 2014 r 13 Obowiązki samorządu województwa w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa wynikające z Prawa Energetycznego  opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy pomiędzy gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa oraz badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa  opiniowanie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych  opiniowanie projektów koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią

14 3 lutego 2014 r 14 Ilość dokumentów zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w latach 2007 - 2013

15 3 lutego 2014 r 15 Zamierzenia gmin dotyczące wykorzystania OZE na podstawie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy posiadające założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (120) energię z biomasy (81) energię słoneczną (80) energię wiatrową (59) energię wodną (15) energię geotermalną (25) Gminy, które planują wykorzystać:

16 3 lutego 2014 r 16 3 lutego 2014 r 16 10 MW energia z biomasy energia wodna energia wiatrowa energia geotermalna energia z biogazu moc OZE w MW łączna moc OZE w powiecie Rodzaje OZE: 8,9 Zainstalowana moc OZE w województwie mazowieckim według powiatów (stan na styczeń 2014)

17 3 lutego 2014 r Dziękuję za uwagę. 17


Pobierz ppt "1 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google