Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 1 Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra Płock 3 lutego 2014 r

2 Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego
kierunki rozwoju energetyki: na bazie biomasy wiatrowej wodnej na bazie wód geotermalnych słonecznej 2 3 lutego 2014 r

3 Możliwości rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej
preferowane obszary rozwoju OZE na bazie słomy (duże nadwyżki) OZE na bazie biomasy drzewnej (z lasów i sadów) obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione) 3 3 lutego 2014 r

4 Możliwości rozwoju biogazowni
preferowane obszary rozwoju biogazowni rolniczych (obszary intensywnej hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu) obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione) 3 lutego 2014 r

5 Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej
preferowane obszary rozwoju energetyki wiatrowej obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione) 3 lutego 2014 r

6 Możliwości rozwoju energetyki wodnej
rzeki o najkorzystniejszych warunkach do rozwoju energii wodnej istniejące zbiorniki wodne o powierzchni ponad 10 ha obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary prawnie chronione) 6 3 lutego 2014 r

7 Możliwości rozwoju energetyki geotermalnej
obszary występowania wód: o temperaturze powyżej 70oC o temperaturze 40-70oC obszary wykluczone z inwestowania (Kampinoski Park Narodowy) obszary o ograniczonych możliwościach inwestowania (pozostałe obszary chronione) 7 3 lutego 2014 r

8 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku Innowacyjne Mazowsze 8 3 lutego 2014 r

9 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku Innowacyjne Mazowsze Produkcja energii ze źródeł odnawialnych Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie 9 3 lutego 2014 r

10 Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego (projekt) Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej zakłada m. in. rozbudowę elektrowni systemowych: Kozienice i Ostrołęka poprzez budowę nowych bloków o mocach około 1000 MW oraz proekologiczną modernizację bloków istniejących, w tym związaną z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii; rozbudowę i modernizację istniejących elektrociepłowni i dużych ciepłowni (w tym przede wszystkim elektrociepłowni warszawskich: Żerań i Siekierki) z przystosowaniem do wykorzystywania paliw niskoemisyjnych, głównie gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii; rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii, w tym przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej (głównie biomasy, energii wiatru i słońca) lub paliwa niskoemisyjne, a także technologie łącznego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu; AKTUALIZACJA 10 3 lutego 2014 r

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Przykładowe projekty: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie budowa, rozbudowa i modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego 11 3 lutego 2014 r

12 Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego – (projekt) OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Cel szczegółowy 1 Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii Typy projektów: wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej; budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 12 3 lutego 2014 r

13 Obowiązki samorządu województwa w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa wynikające z Prawa Energetycznego opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy pomiędzy gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa oraz badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa opiniowanie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych opiniowanie projektów koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią 13 3 lutego 2014 r

14 Ilość dokumentów zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w latach 2007 - 2013
14 3 lutego 2014 r

15 Zamierzenia gmin dotyczące wykorzystania OZE na podstawie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy, które planują wykorzystać: energię z biomasy (81) energię słoneczną (80) energię wiatrową (59) energię wodną (15) energię geotermalną (25) gminy posiadające założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (120) 15 3 lutego 2014 r

16 w województwie mazowieckim według powiatów (stan na styczeń 2014)
Zainstalowana moc OZE w województwie mazowieckim według powiatów (stan na styczeń 2014) Rodzaje OZE: energia z biomasy energia wiatrowa energia wodna energia geotermalna energia z biogazu 10 MW moc OZE w MW 8,9 łączna moc OZE w powiecie 16 16 3 lutego 2014 r 3 lutego 2014 r

17 Dziękuję za uwagę. 17 3 lutego 2014 r


Pobierz ppt "DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google