Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Małecki Kierownik Zespołu ds. Programowania Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Fundusze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Małecki Kierownik Zespołu ds. Programowania Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Fundusze."— Zapis prezentacji:

1

2 Łukasz Małecki Kierownik Zespołu ds. Programowania Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach 2014-2020

3 Wsparcie UE w latach 2014-2020 Alokacja ze środków Unii Europejskiej w ramach polityki spójności w programach operacyjnych realizowanych w Polsce = 76 mld euro 2

4 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Wsparcie B+R+I będzie prowadzone głównie w ramach celów tematycznych: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP. Programy operacyjne finansowane z CT 1 i 3 to: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Polska Wschodnia. 3

5 Cel główny i cele szczegółowe PO IR Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, mierzone wzrostem nakładów na B+R wzmocnienie powiązań między przedsiębiorstwami i nauką, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, podniesienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 4 Nazwa wskaźnikaWartość bazowa (2012 r.) Wartość docelowa (2020 r.) Nakłady na B+R w % PKB 0,91,7 Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w % PKB 0,330,6-0,8

6 Wybrane dylematy decyzyjne Demarkacja wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym. Wykorzystanie doświadczeń i doskonalenie instrumentów POIG vs. decentralizacja przetestowanych instrumentów. Wsparcie innowacyjności w określonych branżach vs. podejście horyzontalne do wsparcia B+R. Wsparcie nauki – niski poziom na arenie międzynarodowej vs. potrzeba ograniczenia wsparcia infrastruktury i stymulowania konsolidacji. Wsparcie określonych grup beneficjentów (klastry, platformy technologiczne) vs. wsparcie typów projektów. Dotacje vs. instrumenty zwrotne. Wsparcie IOB – potrzeba konsolidacji i urynkowienia vs. ryzyko zmarnotrawienia dotychczasowego wsparcia. 5

7 Najważniejsze założenia PO IR Wsparcie rozwoju innowacji od pomysłu do rynku oraz ich internacjonalizacji. Stymulowanie współpracy sektorów nauki i biznesu – ukierunkowanie tematyczne badań na potrzeby gospodarki. Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach, czyli obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów. Dążenie do wykorzystania istniejących zasobów – wsparcie nowej infrastruktury (jednostek naukowych, IOB) mocno ograniczone. Konsolidacja potencjału jednostek naukowych w ramach sieci.Wykorzystanie instrumentów zwrotnych w finansowaniu wdrożeń. Wsparcie IOB – profesjonalizacja usług proinnowacyjnych, konsolidacja i systemowa koordynacja. 6

8 Beneficjenci PO IR Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi – przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB. 7

9 Osie priorytetowe PO IR: I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III.Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc Techniczna Struktura PO IR 8

10 9 Infrastruktura B+R Kadry B+R Usługi IOB Ochrona IP Horyzont, COSME Promocja postaw proinnowacyjnych Zakres wsparcia w ramach PO IR

11 I oś priorytetowa PO IR Cel szczegółowy I osi PO IR: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R Przykładowe typy projektów realizowane w I osi PO IR: Badania oraz prace rozwojowe (TRL I-IX), Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje (TRL V-IX), Projekty aplikacyjne – realizowane przez konsorcja, w których liderem jest jednostka naukowa współpracująca z firmami, Programy sektorowe – realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw reprezentujące branże gospodarki (możliwy udział jednostek naukowych), Wsparcie prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych – wykorzystanie doświadczeń z realizacji instrumentu BRIdge VC. 10

12 IV oś priorytetowa PO IR 11 Struktura finansowania 3 osi PO IR 2014-2020 Cel szczegółowy IV osi PO IR: Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego jednostek naukowych oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania badań Wsparcie powinno przyczynić się do wzrostu jakości badań prowadzonych w jednostkach naukowych, podniesienia pozycji polskiej nauki na arenie światowej oraz wzrostu gospodarczego wykorzystania badań prowadzonych w Polsce. Działania realizowane w ramach IV osi będą powiązane z inteligentnymi specjalizacjami – krajowymi i regionalnymi. Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi PO IR: Finansowanie badań naukowych i konsolidacja potencjału naukowo- badawczego, np. krajowe i regionalne programy naukowo-badawcze, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R.

13 Alokacja PO IR 12 Wkład UE (EFRR) Wkład krajowy Finansowanie ogółem 8 614,101 573,4510 187,55 Szacunkowy podział budżetu PO IR na osie priorytetowe (w %) Alokacja PO IR (mln EUR)

14 PO IG vs. PO IR 13

15 Zarys systemu wdrażania 14 NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA OŚ PRIORYTETOWA I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Ministerstwo Gospodarki Bank Gospodarstwa Krajowego OŚ PRIORYTETOWA III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki OŚ PRIORYTETOWA IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA V Pomoc techniczna Nie dotyczy

16 Stan prac nad PO IR Prace nad POIR w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: 15 TerminZespół KWRiSTStanowisko 4 listopada 2013 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznychuzgodniony 12 listopada 2013 r. Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiskauzgodniony 13 listopada 2013 r.Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskichuzgodniony 14 listopada 2013 r.Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznejnieuzgodniony 19 listopada 2013 r. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – dodatkowe spotkanieuzgodniony 20 listopada 2013 r.posiedzenie plenarne KWRiSTuzgodniony 18 listopada br. – pozytywna opinia KK ds. Polityki Rozwoju. 21 listopada br. – pozytywna opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego. W grudniu br. planowane jest przekazanie projektu POIR do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Łukasz Małecki Kierownik Zespołu ds. Programowania Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Fundusze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google