Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach 2014-2020
Łukasz Małecki Kierownik Zespołu ds. Programowania Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach

2 Wsparcie UE w latach Alokacja ze środków Unii Europejskiej w ramach polityki spójności w programach operacyjnych realizowanych w Polsce = 76 mld euro

3 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020
Wsparcie B+R+I będzie prowadzone głównie w ramach celów tematycznych: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Podnoszenie konkurencyjności MŚP. Programy operacyjne finansowane z CT 1 i 3 to: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Polska Wschodnia.

4 Cel główny i cele szczegółowe PO IR
Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, mierzone wzrostem nakładów na B+R wzmocnienie powiązań między przedsiębiorstwami i nauką, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, podniesienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nazwa wskaźnika Wartość bazowa (2012 r.) Wartość docelowa (2020 r.) Nakłady na B+R w % PKB 0,9 1,7 Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w % PKB 0,33 0,6-0,8

5 Wybrane dylematy decyzyjne
Demarkacja wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym. Wykorzystanie doświadczeń i doskonalenie instrumentów POIG vs. decentralizacja „przetestowanych” instrumentów. Wsparcie innowacyjności w określonych branżach vs. podejście horyzontalne do wsparcia B+R. Wsparcie nauki – niski poziom na arenie międzynarodowej vs. potrzeba ograniczenia wsparcia infrastruktury i stymulowania konsolidacji. Wsparcie określonych grup beneficjentów (klastry, platformy technologiczne) vs. wsparcie typów projektów. Dotacje vs. instrumenty zwrotne. Wsparcie IOB – potrzeba konsolidacji i urynkowienia vs. ryzyko zmarnotrawienia dotychczasowego wsparcia.

6 Najważniejsze założenia PO IR
Wsparcie rozwoju innowacji „od pomysłu do rynku” oraz ich internacjonalizacji. Stymulowanie współpracy sektorów nauki i biznesu – ukierunkowanie tematyczne badań na potrzeby gospodarki. Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach, czyli obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów. Dążenie do wykorzystania istniejących zasobów – wsparcie nowej infrastruktury (jednostek naukowych, IOB) mocno ograniczone. Konsolidacja potencjału jednostek naukowych w ramach sieci. Wykorzystanie instrumentów zwrotnych w finansowaniu wdrożeń. Wsparcie IOB – profesjonalizacja usług proinnowacyjnych, konsolidacja i systemowa koordynacja.

7 Beneficjenci PO IR Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR:
przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi – przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB.

8 Struktura PO IR Osie priorytetowe PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomoc Techniczna

9 Zakres wsparcia w ramach PO IR
Pomysł wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze seed capital, venture capital, sieci aniołów biznesu B+R projekty B+R inicjowane przez przedsiębiorstwa projekty B+R inicjowane przez jednostki naukowe współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa (IF) Go global! internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych Infrastruktura B+R Kadry B+R Usługi IOB Ochrona IP Horyzont, COSME Promocja postaw proinnowacyjnych

10 I oś priorytetowa PO IR Cel szczegółowy I osi PO IR: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R Przykładowe typy projektów realizowane w I osi PO IR: Badania oraz prace rozwojowe (TRL I-IX), Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje (TRL V-IX), Projekty aplikacyjne – realizowane przez konsorcja, w których liderem jest jednostka naukowa współpracująca z firmami, Programy sektorowe – realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw reprezentujące branże gospodarki (możliwy udział jednostek naukowych), Wsparcie prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych – wykorzystanie doświadczeń z realizacji instrumentu BRIdge VC.

11 IV oś priorytetowa PO IR
Cel szczegółowy IV osi PO IR: Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego jednostek naukowych oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania badań Wsparcie powinno przyczynić się do wzrostu jakości badań prowadzonych w jednostkach naukowych, podniesienia pozycji polskiej nauki na arenie światowej oraz wzrostu gospodarczego wykorzystania badań prowadzonych w Polsce. Działania realizowane w ramach IV osi będą powiązane z inteligentnymi specjalizacjami – krajowymi i regionalnymi. Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi PO IR: Finansowanie badań naukowych i konsolidacja potencjału naukowo- badawczego, np. krajowe i regionalne programy naukowo-badawcze, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R. Struktura finansowania 3 osi PO IR Struktura finansowania 3 osi PO IR Struktura finansowania 3 osi PO IR

12 Alokacja PO IR Alokacja PO IR (mln EUR)
Wkład UE (EFRR) Wkład krajowy Finansowanie ogółem 8 614,10 1 573,45 10 187,55 Alokacja PO IR (mln EUR) Szacunkowy podział budżetu PO IR na osie priorytetowe (w %)

13 PO IG vs. PO IR

14 Zarys systemu wdrażania
NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA OŚ PRIORYTETOWA I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Ministerstwo Gospodarki Bank Gospodarstwa Krajowego OŚ PRIORYTETOWA III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw OŚ PRIORYTETOWA IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OŚ PRIORYTETOWA V Pomoc techniczna Nie dotyczy

15 Stan prac nad PO IR Prace nad POIR w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Termin Zespół KWRiST Stanowisko 4 listopada 2013 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych uzgodniony 12 listopada 2013 r. Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska 13 listopada 2013 r. Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich 14 listopada 2013 r. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej nieuzgodniony 19 listopada 2013 r. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – dodatkowe spotkanie 20 listopada 2013 r. posiedzenie plenarne KWRiST 18 listopada br. – pozytywna opinia KK ds. Polityki Rozwoju. 21 listopada br. – pozytywna opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego. W grudniu br. planowane jest przekazanie projektu POIR do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne na badanie i innowacje w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google