Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDATKI ZA 2015 ROK działwyszczególnieniewykonanie 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo467 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDATKI ZA 2015 ROK działwyszczególnieniewykonanie 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo467 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz."— Zapis prezentacji:

1

2

3 WYDATKI ZA 2015 ROK działwyszczególnieniewykonanie 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo467 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę116 408 600 Transport i łączność1 283 646 630 Turystyka34 622 700 Gospodarka mieszkaniowa97 947 710 Działalność usługowa87 551 750 Administracja publiczna1 934 821 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa53 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa242 565 757 Obsługa długu publicznego174 622 801 Oświata i wychowanie10 788 071 851 Ochrona Zdrowia92 817 852 Opieka Społeczna3 245 953 854 Edukacyjna opieka wychowawcza155 772 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 041 347 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego342 462 926 Kultura fizyczna601 737 inne Leśnictwo, Obrona narodowa,14 293 SUMA DZIAŁÓW20 775 234

4 DZIAŁWYSZCZEGÓLNIENIEWYKONANIE 2015 010Rolnictwo i łowiectwo262 391 020Leśnictwo21 825 600Transport i łączność893 998 630Turystyka500 700Gospodarka mieszkaniowa277 429 750Administracja publiczna127 465 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa53 600 752Obrona narodowa860 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa90 850 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem7 719 734 758Różne rozliczenia8 755 592 801Oświata i wychowanie880 800 852Opieka Społeczna2 659 347 854Edukacyjna opieka wychowawcza42 910 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska297 420 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego17 903 926Kultura fizyczna555 371 SUMA DZIAŁÓW22 657 995 DOCHODY ZA 2015 ROK

5 wydatki bieżące w tym:18 890 000,55 wydatki jednostek budżetowych 12 317 954,72 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 288 022,30 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 029 932,42 dotacje na zadania bieżące 3 470 537,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 926 886,72 obsługa długu jst 174 622,07 wydatki majątkowe w tym:1 885 233,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 885 233,52 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 241 950,88 R A Z E M 20 775 234,07 WYDATKI ZA 2015 ROK WG GRUP

6 rokkwota 2010 7 298 000,00 2011 5 689 600,00 2012 5 474 335,60 2013 6 987 773,45 2014 7 312 400,00 2015 6 240 000,00 ZADŁUŻENIE GMINY TYMBARK W LATACH 2010-2015

7 Realizacja dochodów w 2015 roku w sołectwach Nazwa sołectwa tytuł zobowiązania podatkowego przypis roczny w zł zaległości wg stanu na 31.12.2015 r % Tymbark rolny, leśny, od nieruchomości 118 865,96144 318,89121,41 środki transportowe357 959,0041 524,4311,60 opłata śmieciowa118 865,966 985,225,88 Podłopień rolny, leśny, od nieruchomości 69 469,246 171,968,88 środki transportowe50 425,0015 036,2029,82 opłata śmieciowa69 469,242 738,843,94 Zawadka rolny,leśny, od nieruchomosci 18 791,14750,273,99 środki transportowe3 268,0019 771,60605,01 opłata śmieciowa18 791,14891,644,75 Zamieście rolny,leśny, od nieruchomosci 35 114,7640 454,23115,21 środki transportowe8 501,00640,007,53 opłata śmieciowa35 114,762 873,048,18 Piekiełko rolny,leśny, od nieruchomosci 32 614,461 642,905,04 środki transportowe0,00 opłata śmieciowa32 614,461 695,465,20 SUMA969 864,12285 494,6829,44

8

9 Inwestycję zrealizowano w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Koszt inwestycji to 210 585,89 zł (brutto) z czego wartość pomocy uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach PROW to 126 006,00 zł (brutto). Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark

10 W lipcu 2015 roku dobiegły końca prace związane z budową zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podło-pieniu, po czym Gmina Tymbark uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Całkowity koszt budowy budynku to 305 383,34 zł (koszt prac wykonanych w roku 2015 ‒ 172 241,00 zł) Budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu

11 W wyniku procedury konkursowej pozyskano dotację ‒ z rezerwy celowej budżetu państwa ‒ na dofinansowanie 5 zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu. Łączna wartość wykonanych robót to 600 665,46 zł brutto. Kwota dofinansowania z budżetu Państwa to 80% wartości inwestycji. Odbudowano następujące drogi: Droga gminna na Zęzów w Tymbarku (ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 370 m) Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych Droga gminna Jakubówka w Podłopieniu (ułożenie masy bitumicznej z utwardzeniem poboczy na odcinku 340 m)

12 Droga gminna Malarzówka w Zamieściu (ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 350 m) Droga gminna do Noku – Leśna w Tymbarku (ułożenie masy bitumicznej z utwardzeniem poboczy na odcinku 1340 m) Droga gminna Sołtystwo w Zamieściu (ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 600 m) Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych cd.

13 We wrześniu 2015 roku zakończono prace przy remoncie zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną ‒ Sobczakówka w Podłopieniu. Zjazd został prawidłowo wyprofilowany i utwardzony nawierzchnią z masy bitumicznej. Po dokonanej inwentaryzacji zjazdów z drogi krajowej DK 28 stwierdzono, że w naszej gminie jedenaście zjazdów wymaga przebudowy. W miarę posiadanych przez Gminę Tymbark środków finansowych zjazdy te będą sukcesywnie przebudowywane. Remont zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną ‒ Sobczakówka

14 W ramach prac budowlanych wykonano ocieplenie oraz okładzinę ceramiczna ściany frontowej na poziomie parteru, ułożono 120 m² paneli podłogowych w dwóch pomieszczeniach oraz 20 m² płytek kamionkowych na posadzkach w łazienkach. Wymieniono znaczną część (45 m²) stolarki zewnętrznej. W ramach remontu zmodernizowano także część instalacji elektrycznej wraz ze skrzynkami rozdzielczymi oraz część instalacji wod.-kan. Gmina Tymbark na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w wysokości 39450,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015”. Całkowity koszt inwestycji to 79 176,77 zł. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku

15 Zwiększenia bezpieczeństwa dróg gminnych montaż 85 mb barier energochłonnych Zwiększenia bezpieczeństwa dróg gminnych ‒ montaż 85 mb barier energochłonnych Droga „Góry Rysie” w Zamieściu – 57 mb Droga „Węglarka” w Tymbarku – 28 mb

16 Wykonano II etap zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Podłopieniu za kwotę 44 000 zł brutto. Ponadto zamontowano cztery lampy na odcinku drogi „Dojazdowa do stacji” tj. od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do parkingu przy Tymbark MWS oraz pięć lamp w obrębie skrzyżowania dróg „Dworkowej” i „Na Stoku” nad internatem Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Inwestycja w kwocie 18 000 zł brutto finansowana była ze środków własnych Gminy Tymbark. Wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego

17 Modernizacja drogi rolniczej w Podłopieniu We wrześniu 2015 roku zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ‒ droga gminna nr 2548124, 2548125 (dz. ewid. nr 2253, 2256) położona w Podłopieniu. W zakres robót objętych modernizacją wchodziło wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa naturalnego. Wartość inwestycji to 74 500,00 zł brutto, z czego Gmina Tymbark uzyskała dofinansowanie w wysokości 37 250,00 zł brutto ze środków budżetu województwa małopolskiego w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

18 We wrześniu 2015 roku zakończono prace związane z zamontowaniem dwóch wiat przystankowych w Zamieściu przy drodze krajowej nr 28 oraz prze- niesieniu i zamontowaniu wiaty przystankowej w Piekiełku. Zadanie polegało na demontażu starych wiat przystankowych oraz wykonaniu podstaw betonowych wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej, pod nową konstrukcję przystanków. Celem montażu nowych wiat przystankowych, przy drodze krajowej, było ich ujednolicenie architektoniczne, jak również poprawa jakości i zwiększenie komfortu osób, które z nich korzystają. Koszt inwestycji 15 000 zł. Montaż wiat przystankowych

19 Wymiana oświetlenia hali sportowej w Tymbarku Pod koniec roku 2015 wymieniono 15 szt. lamp oświetlenia hali sportowej w Tymbarku na nowoczesne energooszczędne oprawy firmy ROCA („Taurus LED 144 ‒ 10 szt. i oprawy Taurus LED 5 szt.). Dzięki tej inwestycji zmniejszą się koszty za energię elektryczną, poprawiając jednocześnie jakość oświetlenia boiska. Całość inwestycji finansowana była ze środków własnych gminy. Koszt inwestycji 34 999, 99 zł brutto.

20 Odbudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i nawierzchni z masy bitumicznej. Całkowita wartość inwestycji to 296 931,47 zł brutto dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 175 255 zł brutto. Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewodę na wniosek Gminy Tymbark złożony na przełomie października i listopada 2015 roku. Dodatkowo przebudowany został zjazd na drogę krajową z nowo odbudowanej drogi „Działy” łączącej Gminę Tymbark z Gminą Słopnice oraz wprowadzona została zmiana organizacji ruchu poprzez ustawienie nowych znaków. Koszt przebudowy zjazdu został współfinansowany ze środków Gminy Słopnice, która w ramach porozumienia poniosła 50% kosztów. Koszty inwestycji po przetargu wyniosły 41 000 zł brutto. Odbudowa dróg gminnych „Kwaśniakówka” i „Działy Odbudowa dróg gminnych „Kwaśniakówka” i „Działy ”

21 W ramach zadania wykonano: 1. Przygotowanie podłoża polegające na zerwaniu istniejącej wykładziny, klamrowaniu posadzki, gruntowaniu, wykonaniu warstwy wyrównawczej 4 mm. 2. Dostawę i montaż wykładziny Gamrat Rekord 42 – 233,5 m 2. Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku Wartość zadania: 19 999,28 zł brutto

22 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w roku 2015 257 909,00 zł w tym: Odśnieżanie i naprawa dróg po zimie: 73 213,00 zł

23 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko – Tymbark w miejscowości Tymbark (ok. 590 mb) – 24 040,35 zł Wykonanie dokumentacji kanalizacji Podłopień – Tymbark (Pasterniki) – 105 500,00 zł Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego – Jasna Podłopień, Zamieście, Tymbark, Zawadka – 55 000,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie – cześć I 30 012,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Zamieściu – część II 67 748,40 zł Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i wodociągu w Tymbarku (ul. Kościelna) – 6 765,00 zł PROJEKTY WYKONANE W ROKU 2015

24 Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Limanowskim pn. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów- Tymbark w km 1=900 – 20=394 na terenie Powiatu Limanowskiego, Etap I – odcinkowa przebudowa i remont dróg powiatowych 1632K w km 14=732 – 20=394 oraz drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko- Tymbark w km 3=746-3=885 Udział Gminy Tymbark w w/w projekcie będzie stanowił 27,53% całkowitej wartości zadania. Realizacja robót drogowych będzie polegała na wykonaniu ciągów pieszych ‒ chodników oraz poboczy bitumicznych, w miejscowości Zawadka, Podłopień, Tymbark. Ostateczny koszt dofinansowania inwestycji będzie znany po przeprowadzeniu przetargu przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. W związku ze wspólną inwestycją Gmina Tymbark otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 % na budowę oświetlenia ulicznego Tymbark – Zawadka

25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2015: 1 885 233,52 zł

26 Kwota dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne w roku 2015 wynosi: 1 548 158,24 w tym środki pochodzące z rozliczenia zadań z roku 2014: 720 045,51 zł

27 Kwota dotacji otrzymanych na zadania bieżące w roku 2015 wynosi: 3 510 155,04 zł

28 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Tymbark uchwaliła program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, który został opracowany z inicjatywy Wójta Gminy. Program ruszy w roku 2016 i będzie realizowany w formie stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark, samorząd zaplanował przeznaczyć na ten cel w 2016 roku kwotę 25 000 zł. Stypendia motywacyjne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce OŚWIATA oraz w siedzibie Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół.

29 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

30 Podczas uroczystości wystąpili: światowej sławy tenor Bogusław Morka ‒ polski śpiewak, tenor, solista m.in. Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Ewelina Hańska ‒ solistka Opery Krakowskiej, Operetki Warszawskiej oraz Laura Łącz ‒ polska aktorka teatralna i filmowa jak również uzdolniona pisarka, która wcieliła się w rolę narratora koncertu. Artyści wystąpili wraz z zespołuem Allegro. Koncert przeplatany poezją Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zgromadził liczną publiczność w różnym wieku. 18 stycznia 2015 r. ‒ Koncert kolęd Przed zapaleniem choinki

31 1 MARCA 2015 R. ‒ O BCHODY D NIA Ż OŁNIERZY W YKLĘTYCH W Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbył się wykład dra Przemysława Wywiała, wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pt. Żołnierze Niezłomni w walce o niepodległość Polski. Wręczono nagrody zwycięzcom turniejów strzeleckich, organizowanych w Tymbarku i Limanowej oraz w konkursie historycznym: Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie.

32 19 CZERWCA 2015 R. ‒ ODDALIŚMY HOŁD ZOFII TURSKIEJ Uroczystość, której głównym celem było upamiętnienie zasłużonej dla Tymbarku właścicielki dóbr ziemskich ‒ Zofii Turskiej rozpoczęła Msza Święta w intencji zmarłych członków Rodziny Turskich i Myszkowskich oraz żyjących potomków rodzin. Po Mszy złożono kwiaty na grobie Zofii Turskiej, a następnie odsłonięto obelisk, upamiętniający Zofię Turską. Kolejnym punktem programu była konferencja poświęcona kulturze i tradycji Gminy Tymbark na przestrzeni wieków, która rozpoczęła się referatem prezentującym rys historyczny życia i działalności Zofii Turskiej Konferencji towarzyszyła wystawa prac lokalnych artystów, prezentująca różnorodną twórczość.

33 18 ‒ 19 LIPCA 2015 R. XXIV DNI TYMBARKU Pierwszy dzień gminnego święta rozpoczął pokazu iluzji i zabawy z animatorem dla dzieci. Następnie zaprezentował się Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Tymbarku. Koncertowy wieczór zapoczątkował akustyczny występ Joanny Leśniak z Zespołem. Jako kolejna zaprezentowała się kielecka grupa Tacy Sami – Lady Pank Show. Po oficjalnym otwarciu XXIV Dni Tymbarku odbył się koncert gwiazdy wieczoru – przebojowego duetu muzycznego polskiej sceny muzycznej – Libera i Natalii Szroeder, a po koncercie widowiskowy pokaz ogni sztucznych. Drugi dzień XXIV Dni Tymbarku rozpoczął się Turniejem Sołectw. Niedzielną atrakcją byłi występ zespołu dla dzieci TULINKI. Nie zabrakło także koncertu laureatów Wiosennego Przeglądu Młodych Solistów oraz Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton. Koncertową część wieczoru rozpoczął coverowy zespół Boney Fame. Niemniej żywioły występ, ale już w bardziej skocznych rytmach, zaprezentowały kapele Góralsi i Roy.

34 12 LISTOPADA 2015 R. O TWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO - TURYSTYCZNEJ szlakiem partyzanckim II wojny światowej Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji poległych żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Punktem kulminacyjnym uroczystości było symboliczne otwarcie ścieżki poprzez odsłonięcie pierwszej na szlaku, ulokowanej na tymbarskim rynku, tablicy informacyjnej. Następnie wszyscy uczestnicy otwarcia udali się do Biblioteki Publicznej na konferencję poświęconą II wojnie światowej na terenie ziemi limanowskiej. Prelekcje wygłosili: Przemysław Bukowiec: Na szlaku konspiracji w Tymbarku w latach 1939-1945; dr Dawid Golik: Ogniwa niemieckiego aparatu represji w Tymbarku i okolicach w latach 1939-1945; Piotr Sadowski: Migawki z dwóch kampanii. Działania wojenne w okolicach Tymbarku we wrześniu 1939 i styczniu 1945 roku.

35

36 działwyszczególnienieplan 2016 010Rolnictwo i łowiectwo221 200 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę135 300 600Transport i łączność1 402 500 700Gospodarka mieszkaniowa132 600 750Administracja publiczna2 159 132 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa112 500 757Obsługa długu publicznego220 000 758Różne rozliczenia170 000 801Oświata i wychowanie10 571 646 851Ochrona Zdrowia105 550 852Opieka Społeczna3 150 465 854Edukacyjna opieka wychowawcza140 700 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 419 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego325 500 926Kultura fizyczna377 076 inne Leśnictwo,turystyka,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,Obrona narodowa, działalność usługowa50 752 SUMA DZIAŁÓW20 693 921 PLAN WYDATKÓW NA 2016

37 wydatki bieżące w tym:18 576 421,00 wydatki jednostek budżetowych 12 396 976,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 498 640,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 898 336,00 dotacje na zadania bieżące3 227 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 732 445,00 obsługa długu jst220 000,00 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 wydatki majątkowe w tym:2 117 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 117 500,00 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 60 000,00 R A Z E M 20 693 921,00 PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK WG GRUP

38 Lp.ZadaniaWartość 1.Opracowanie projektu budowy wodociągu w Zamieściu II etap40 000 2. Budowa zbiornika wody wraz z przyłączami z istniejących studni głębinowych oś.,,Zęzów – Dudówka” 20 000 3.Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Zamieściu80 000 4.Dokumentacja na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie40 000 5.Modernizacja drogi rolniczej40 000 6. Pomoc dla Powiatu na realizacje zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego – Etap 1 ”- pomoc finansowa 900 000 7. Dotacja dla Powiatu na realizacje zadania pn. ”Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego – Etap 1 ”- budowa oświetlenia w ramach porozumienia 300 000 8. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz chodnika od bloków do Stańca 25 000 9.Przebudowa i budowa dróg gminnych187 500 10.Zakup gruntu od firmy Joniec na parking40 000 11.Renowacja elewacji i dachu na budynku UG120 000 12.Zakup systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa monitoringu20 000 13.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piekiełku10 000 14.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku60 000 15.Przebudowa trybun na boisku sportowym: KS „Tymbark”35 000 16.Oświetlenie uliczne Jasna Podłopień, Zamieście-Słopnice, Tymbark200 000 RAZEM: 2 117 500 WYDATKI INWESTYCYJNE PLAN NA 2016 ROK

39 Wzrost ilości odbieranych od mieszkańców Gminy Tymbark odpadów komunalnych w latach 2013-2015

40 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do odwiedzania strony urzędu gminy: www.tymbark.pl oraz gminnego profilu na facebook’u.


Pobierz ppt "WYDATKI ZA 2015 ROK działwyszczególnieniewykonanie 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo467 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google