Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata Elgiszewo, lipiec 2015

2 Informacje ogólne O pomoc może ubiegać się:
gmina; związek międzygminny; powiat; związek powiatów. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Wysokość pomocy nie może przekroczyć zł na beneficjenta, z tym że na obszarze gminy pomoc przyznana na realizację operacji nie może przekroczyć zł. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

3 Informacje ogólne Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych: ogólnych, w których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, budowy lub przebudowy drogi lokalnej, budowy kanałów technologicznych, związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, związanych z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu, zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. C rozporządzenia nr 1303/2013, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

4 Kryteria wyboru projektów
Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów, powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty, powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;

5 Kryteria wyboru projektów c.d.
bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej – 2 punkty; operacja jest powiązania z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej – 2 punkty; droga objęta operacją prowadzi do budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2 punkty; operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 punkty;

6 Kryterium regionalne Operacja znajduje się i jest zgodna z pierwszą kategorią potrzeb samorządów gminnych i powiatowych województwa, określonych w Analizie potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014 – 2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji punkty

7 Zasady wyboru projektów
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy kryteria wyboru ustala się na podstawie średniej z wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowana operacja. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców, według liczby mieszkańców, w której jest realizowana operacja, zgodnie z danych dostępnymi w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

8 Zasady wyboru projektów c.d.
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i niemożliwości ustalenia kolejności zgodnie z ust. 3 o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz tytuł operacji, która jest zatwierdzana przez właściwy organ samorządu województwa. Za spełnienie kryteriów krajowych łącznie można otrzymać maks. 14 punktów. Za spełnienie kryteriów regionalnych - maks. 4 punkty. Łącznie projekt może więc uzyskać 18 punktów. Minimum do przyznania dofinansowania to 9 punktów.

9 Analiza potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+

10 Ankieta potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+

11 Złożone ankiety Łącznie złożono 144 ankiety, z czego:
129 ankiet złożyły gmin, 15 ankiet złożyły starostwa powiatowe.

12 Beneficjenci, którzy nie złożyli ankiet
Powiaty Powiat lipnowski Powiat radziejowski Powiat inowrocławski Powiat nakielski

13 Infrastruktura drogowa małej skali
Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to zł

14 Infrastruktura drogowa średniej skali
Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to zł

15 Infrastruktura drogowa dużej skali
Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to zł

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google