Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020 Elgiszewo, lipiec 2015

2 Informacje ogólne O pomoc może ubiegać się: – gmina; – związek międzygminny; – powiat; – związek powiatów. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości należącej do: – gminy wiejskiej, lub – gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta, z tym że na obszarze gminy pomoc przyznana na realizację operacji nie może przekroczyć 3 000 000 zł. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

3 Informacje ogólne Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych: – ogólnych, w których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, – budowy lub przebudowy drogi lokalnej, – budowy kanałów technologicznych, – związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, – związanych z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu, – zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, – podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. C rozporządzenia nr 1303/2013, – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

4 Kryteria wyboru projektów Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie: – nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów, – powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty, – powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;

5 Kryteria wyboru projektów c.d. bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej – 2 punkty; operacja jest powiązania z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej – 2 punkty; droga objęta operacją prowadzi do budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2 punkty; operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 punkty;

6 Kryterium regionalne Operacja znajduje się i jest zgodna z pierwszą kategorią potrzeb samorządów gminnych i powiatowych województwa, określonych w Analizie potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014 – 2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ - 4 punkty

7 Zasady wyboru projektów W przypadku, gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy kryteria wyboru ustala się na podstawie średniej z wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowana operacja. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców, według liczby mieszkańców, w której jest realizowana operacja, zgodnie z danych dostępnymi w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

8 Zasady wyboru projektów c.d. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i niemożliwości ustalenia kolejności zgodnie z ust. 3 o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz tytuł operacji, która jest zatwierdzana przez właściwy organ samorządu województwa. Za spełnienie kryteriów krajowych łącznie można otrzymać maks. 14 punktów. Za spełnienie kryteriów regionalnych - maks. 4 punkty. Łącznie projekt może więc uzyskać 18 punktów. Minimum do przyznania dofinansowania to 9 punktów.

9 Analiza potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014-2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+

10 Ankieta potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014-2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+

11 Złożone ankiety Łącznie złożono 144 ankiety, z czego: – 129 ankiet złożyły gmin, – 15 ankiet złożyły starostwa powiatowe.

12 Beneficjenci, którzy nie złożyli ankiet Powiaty Powiat lipnowski Powiat radziejowski Powiat inowrocławski Powiat nakielski

13 Infrastruktura drogowa małej skali Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to 708 215 zł

14 Infrastruktura drogowa średniej skali Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to 1 528 381 zł

15 Infrastruktura drogowa dużej skali Średnia wartość drogi zadeklarowana w ankietach to 3 335 133 zł

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google