Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2015 r.” „Narodowy Program Przebudowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2015 r.” „Narodowy Program Przebudowy."— Zapis prezentacji:

1 „Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2015 r.” „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” - realizacja w 2015 r.,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”

2 Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy na kwotę 113 995 776,00 zł.

3 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,,powódź”: Kwota otrzymanych promes to 83 582 076,00 zł w tym: - gminy: 67 192 076,00 zł, - powiaty: 16 390 000,00 zł. Promesy otrzymało 121 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 108 gmin i 13 powiatów na realizację łącznie 429 zadań: - gminy: 390 zadań, - powiaty: 39 zadań.

4 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,,powódź” oszczędności: Kwota otrzymanych promes to 14 590 000,00 zł, w tym: - gminy: 6 670 000,00 zł, - powiaty: 7 920 000,00 zł. Promesy otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 15 gmin i 5 powiatów na realizację łącznie 32 zadań: - gminy: 27 zadań, - powiaty: 5 zadań.

5 Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi: Kwota otrzymanych promes to 30 413 700,00 zł, w tym: - gminy: 17 628 200,00 zł, - powiaty: 2 285 500,00 zł, - samorząd województwa małopolskiego: 10 500 000,00 zł. Promesy otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - 17 gmin, - 2 powiaty, oraz samorząd województwa. W ramach promes realizowanych będzie 29 zadań: - gminy: 9 dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 2 projekty budowlane, 11 właściwych roboty stabilizujące, 2 wykupy gruntów, - powiaty: 1 projekt budowlany, 1 właściwe roboty stabilizujące, - samorząd województwa: 3 właściwe roboty stabilizujące.

6 Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi oszczędności: Kwota otrzymanych promes to 6 873 831,00 zł, w tym: - gminy: 1 315 000,00 zł, - powiaty: 1 600 000,00 zł, - samorząd województwa małopolskiego: 4 000 000,00 zł. Promesy otrzymało 5 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - 3 gminy, - 1 powiat, oraz samorząd województwa. na realizację łącznie 6 zadań: - gminy: 3 zadań, - powiat: 1 zadania, - samorząd województwa: 2 zadań.

7 Informacja o zakończeniu zadania Mając na uwadze celowe i gospodarne realizowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa, konieczne jest bieżące przesyłanie ePUAP informacji o terminie wykonania zadań. Przesyłana informacja jest podstawą do uruchomienia środków dotacji.

8 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie podanym w umowie Terminy istotne w umowie dotacyjnej: termin zakończenia zadania, termin wykorzystania dotacji (zapłaty wykonawcy), termin przesłania rozliczenia końcowego zadania. Właściwe opisy faktur i innych dokumentów Proszę czytać zapisy w umowach dotacji !!!

9 Problemy z rozliczeniami: - błędna data zawarcia umowy dotacji, - błędne wypełnienie druku rozliczenia, opis trybu wyboru wykonawcy niezgodny z podanym we wniosku o dotację, - załączane przelewy bankowe wykonanych operacji nie potwierdzone przez j.s.t.

10 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2015

11 kwota przyznanych środków – 71 460 000,00 zł kwota powstałych oszczędności – 20 931 758,43 zł ilość zatwierdzonych List zmieniających – 6

12 NPPDL edycja 2015

13 ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”

14 Program realizuje minister właściwy do spraw transportu Cel Programu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

15 Wydatki budżetu państwa na realizację Programu wyniosą 5 260 051 000,00 zł, w tym dla województwa małopolskiego: 2016 r. – 71 558 114,44 zł, 2017 r. – 73 203 951,08 zł, 2018 r. – 74 741 234,05 zł, 2019 r. – 76 609 759,53 zł, 2020 r. – 78 448 373,73 zł

16 W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – dwóch zadań z dofinansowaniem 50% lub jednego zadania z dofinansowaniem 75%, przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 000 000,00 zł. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski powinni złożyć obaj zarządcy drogi. Każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.

17 Nabór wniosków od 1 września do 15 września (w 2015 od ?????). Wojewoda może wskazać do naboru dodatkowe dokumenty, inne niż we wniosku. Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

18 Ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje powołaną przez Wojewodę.

19 W pierwszej kolejności wniosek podlega ocenie formalnej. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów formalnych. O powodach odrzucenia wniosku Komisja zawiadamia wnioskodawcę na piśmie. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania.

20 Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

21 Kryteria wyboru wniosków: 1) znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 0-20 pkt; 2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa: 0-5 pkt;

22 3) wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli i dla transportu zbiorowego: 0-5 pkt; 4) współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez J.S.T. lub inne podmioty: 0-5 pkt; 5) kontynuacja zadania: 0-5 pkt.

23 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wykazy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w 2015 roku wraz z wzorami oświadczeń z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, osuwisk oraz NPPDL, znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://www.malopolska.uw.gov.pl Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

24 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "„Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2015 r.” „Narodowy Program Przebudowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google