Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA
- LETNISKO ZA 2013 ROK

2 Rok Dochody bieżące Dochody Majątkowe 2010 27 239 580,55 1 019 015
Dochody Gminy w latach W tabeli przedstawiono strukturę dochodów Gminy w latach z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (dofinansowania inwestycji, środki zewnętrzne). Dane finansowe odnoszą się do zrealizowanych dochodów. Istotny jest wzrost dochodów bieżących Gminy w prezentowanych latach, ale również stopień wykonania dochodów do prognozy budżetu. Jest to istotne, ponieważ prognoza dochodów wpływa bezpośrednio na budżet. Im większe dochody ponad plan lub zbliżające się do wielkości założonych w budżecie tym większa możliwość wypracowania np. nadwyżki budżetu. Dane liczbowe przedstawiają się następująco: Rok Dochody bieżące Dochody Majątkowe 2010 27  ,55 2011 27  ,57 2012 29  ,81 Gmina Jedlnia - Letnisko w 2013 roku wygenerowała ponad 34,5 mln złotych dochodów. Środki na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej, jak również wyższe dochody podatkowe spowodowały realizację dochodów o zł wyższych niż w 2012 roku.

3 Najwięcej wpływów Gmina osiągnęła z tytułu subwencji, głównie oświatowej. To ponad 42 % wszystkich dochodów. 21 % to dotacje , 17 % udziały Gminy w dochodach podatkowych mieszkańców. 11% wszystkich dochodów pochodzi z wpłat podatków i opłat lokalnych.

4 Najwięcej wpływów z tytułu podatków lokalnych dotyczy podatku od nieruchomości tj.;78 % wszystkich wpływów, 15 % to podatek rolny.

5 Wykres obrazuje wysokość wpłaconego w 2013 roku podatku w podziale na poszczególne sołectwa. Najwięcej wpłat, ponad zł wpłacili mieszkańcy Jedlni - Letnisko. Następnie niespełna po zł wpłat rocznie dotyczyło mieszkańców sołectw Antoniówka, Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Najmniej podatków pochodzi z sołectwa Dawidów.

6 W roku 2013 zanotowano najwyższe wpływy z tytułu podatków
W roku 2013 zanotowano najwyższe wpływy z tytułu podatków. Do budżetu Gminy wpłynęło ponad zł.

7 Wykres obrazuje wysokość wpłat zaległości w podatkach z lat poprzednich. W 2013 roku wystawiono 696 tytułów wykonawczych i ponad 4000 upomnień. Dzięki temu wpłaty zaległości zostały zrealizowane w wysokości ponad zł. W 2010 roku ściągalność wyniosła jedynie zł.

8 Największe zadłużenie z tytułu podatków występuje w Jedlni –Letnisko - ponad 100 000 zł,
a najmniejsze w sołectwie Dawidów- tylko 22,32 zł

9 Powyższy wykres obrazuje stosunek zaległości do całkowitego naliczenia rocznego podatku, czyli uwzględnia nie tylko kwoty, ale również liczbę mieszkańców danego sołectwa. Najwięcej zadłużenia w stosunku do naliczeń występuje w Aleksandrowie. To ponad 24 %. W Dawidowie wynosi 0,19 %.Średnia dla Gminy Jedlnia - Letnisko wynosi 12 %.

10 Wykres obrazuje trzy wielkości: wpłaty subwencji oświatowej na utrzymanie szkół, wydatki Gminy na szkolnictwo, w tym wynagrodzenia nauczycieli. Od 2010 roku przekazywana do Gminy przez Ministerstwo subwencja nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. W 2013 roku Gmina musiała dofinansować szkoły z dochodów własnych w kwocie zł.

11 Gmina realizuje kilka projektów edukacyjnych ze środków UE
Gmina realizuje kilka projektów edukacyjnych ze środków UE. W 2013 roku wpłynęło z tego tytułu ponad zł środków. Kilka projektów Gmina realizuje w partnerstwie z fundacjami. Całkowita wartość projektów edukacyjnych to ponad zł.

12 Rok 2013 zakończył się rekordową w historii Gminy nadwyżką budżetową w wysokości zł. W latach łączna nadwyżka budżetowa wyniosła zł rok zakończył się deficytem ok zł. W latach dzięki racjonalnej i odpowiedzialnej polityce finansowej Gmina nie zwiększała swojego zadłużenia przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów finansowych na inwestycje. Rok 2013 to ponad zł inwestycji.

13 Powyższy wykres pokazuje relację inwestycji wykonanych w danym roku i sposobach finansowania tych inwestycji. W latach wszystkie inwestycje były realizowane ze środków własnych Gminy i bezzwrotnych środków zewnętrznych. W latach poprzednich część inwestycji była finansowana przy jednoczesnym zadłużaniu Gminy.

14 Wykres obrazuje zaangażowanie środków zewnętrznych w inwestycje, wysokość inwestycji i zadłużenie Gminy. Należy zauważyć, że w latach znacząco zmniejsza się zadłużenie Gminy i wzrastają inwestycje. W latach poprzednich inwestycje były realizowane przy jednoczesnym zadłużaniu Gminy.

15 Najwięcej wydatków w 2013 roku zostało przeznaczonych na oświatę,
to ponad 44 % wszystkich wydatków, 16 % to pomoc społeczna, po 11 % przeznaczono na gospodarkę komunalną i administracje publiczną.

16 44 % wszystkich wydatków Gminy to oświata, z tego aż 86 % dotyczy
wynagrodzeń nauczycieli. Jedynie 9 % wszystkich wydatków w szkołach jest przeznaczane na bieżące utrzymanie szkół .

17 W latach 2011-2013 zadłużenie Gminy zostało zmniejszone o 3 737 500 zł
W latach zadłużenie Gminy zostało zmniejszone o zł. Prowadzona polityka finansowa zmierza do sukcesywnego zmniejszania zadłużenia Gminy. W latach widoczny był skokowy wzrost zadłużenia Gminy. Gmina zadłużyła się w tych latach aż o zł. Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku miało wynieść ponad zł. Dzięki decyzjom podjętym przez Wójta Piotra Leśnowolskiego rok 2011 zakończono z zadłużeniem na poziomie zł. W 2013 roku zadłużenie zmniejszono do zł.

18 Zadłużenie to także koszty obsługi, czyli odsetek od kredytów
Zadłużenie to także koszty obsługi, czyli odsetek od kredytów. Dzięki zmniejszającemu się zadłużeniu Gminy koszty odsetek w 2013 roku wyniosły niespełna zł.

19 Powyższy wykres wskazuje kierunki inwestycji Gminy w 2013 roku.
Ponad 79 % budżetu inwestycyjnego Gmina przeznaczyła na kanalizację, 11 % na drogi, 7 % na sport.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google