Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2011 - czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2011 - czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2011 - czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym

2 Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia

3 Harmonogram Matury 2011 Maj 2010Godzina 9:00Godzina 14:00 4ŚrodaJęzyk polski (PP)Język polski (PR) 5CzwartekMatematyka (PP)Matematyka (PR) 6PiątekJęzyk angielski (PP)Język angielski (PR) 9PoniedziałekWiedza o społeczeństwie (PP i PR) 10WtorekBiologia (PP) i (PR) 11ŚrodaJęzyk niemiecki (PP)Język niemiecki (PR) 12CzwartekFizyka i astronomia (PP) i (PR) 13PiątekGeografia (PP) i (PR) 16PoniedziałekJęzyk rosyjski (PP)Język rosyjski (PR) 17WtorekInformatyka (PP) i (PR) 18ŚrodaHistoria (PP) i (PR)Chemia (PP) i (PR)

4 Egzamin maturalny składa się z dwóch części Część ustna oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Część pisemna oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

5 CZĘŚĆ USTNA Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Także hiszpański lub włoski,nawet jeśli nie był nauczany w szkole.

6 CZĘŚĆ USTNA Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

7 CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających Zespół tworzy dwóch członków, w tym co najmniej jeden członek to egzaminator (z listy CKE) i co najmniej jeden pochodzi z innej szkoły

8 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Trzy i zdawane tylko na poziomie podstawowym: Język polski Język obcy matematyka Od 1do 6 zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

9 CZĘŚĆ PISEMNA Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Język obcy nowożytny (ten sam, co zdawał w części ustnej jako dodatkowy) Informatyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

10 Indywidualne kody zdających Zestaw kodów dla jednego zdającego

11 Część pisemna Wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) na poziomie podstawowym, można zdawać także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Najpierw jednak trzeba je zdawać na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu obowiązkowego.

12 CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce. Sprawdzane są przez egzaminatorów

13 Schemat egzaminu maturalnego CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy matematy ka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-6)

14 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU Maturzysta zdaje egzaminy obowiązkowe tylko na poziomie podstawowym (o zdaniu egzaminu decyduje wynik poziomu podstawowego!) przedmiot dodatkowy może zdawać albo na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. (uzyskany wynik nie decyduje o zdaniu egzaminu!)

15 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego W dniu egzaminu wszyscy uczniowie stawiają się w szkole do godziny 8,30 (pod wyznaczoną salą) Od godziny 8,30 zdający wchodzą do sali według kolejności na liście z OKE. Po zajęciu miejsc przewodniczący ZN niezwłocznie zgłasza się z uczniem – przedstawicielem zdających po odbiór materiałów egzaminacyjnych.(II piętro) Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne. Punktualnie o godzinie 9,00 zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zdający naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.

16 Należy polecić zdającym przeczytanie instrukcji w arkuszu Wypełnia zdający

17 Sposób kodowania karty odpowiedzi! naklejka z numerem PESEL zdającego kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! numer PESEL zdającego jawny wpisuje go zdający

18 KODOWANIE ARKUSZY kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! numerem PESEL zdającego jawny wpisuje zdający naklejka z numerem PESEL zdającego

19 Czas egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy, po przeprowadzonym instruktażu i zakodowaniu Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów udostępnionych.

20 W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. (arkusz pakowany jest do oddzielnej koperty - papierowej) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. Pracę ucznia dołącza się do protokołu unieważnienia. Arkusz ucznia pakuje się oddzielnie.

21 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu obowiązkowy.

22 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego przez okres 5 lat od pierwszej matury. 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie. 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

23 Inne terminy egzaminu maturalnego Egzamin w terminie głównym egzamin pisemny: 4 maja - 24 maja egzamin ustny: 4 maja - 27 maja Egzamin w terminie dodatkowym egzamin pisemny: 6 czerwca – 21 czerwca egzamin ustny: 6 czerwca – 17 czerwca Egzamin w terminie poprawkowym: egzamin pisemny: 23 sierpnia (wtorek) godz. 9.00 egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia Egzamin w terminie głównym egzamin pisemny: 4 maja - 24 maja egzamin ustny: 4 maja - 27 maja Egzamin w terminie dodatkowym egzamin pisemny: 6 czerwca – 21 czerwca egzamin ustny: 6 czerwca – 17 czerwca Egzamin w terminie poprawkowym: egzamin pisemny: 23 sierpnia (wtorek) godz. 9.00 egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia

24 Termin dodatkowy – 6 –21 czerwca 2011 dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do matury w majowym terminie. O nie przystąpieniu do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, dołączając np. zaświadczenie lekarskie. Egzaminy ustne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego tj. do 28 maja Egzaminy pisemne - z dający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Miejsce przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca. Harmonogram znajduje się na stronie CKE

25 Egzamin poprawkowy sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego i nie został im unieważniony żaden egzamin. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na poziomie podstawowym.

26 Egzamin poprawkowy Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdy do dnia 7 lipca złoży u dyrektora szkoły oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. Egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w terminie od 22 do 26 sierpnia 2011r. (szczegółowy harmonogram ustala dyrektor szkoły) Egzaminy pisemne ( z wszystkich przedmiotów) odbędą się 23 sierpnia 2011r o godz. 9,00.

27 Po odbiór świadectw dojrzałości i informacje o wyniku egzaminów zapraszam 30 czerwca 2011r. ok.godz.10,00

28 Dziękując za uwagę, wszystkim uczniom zdającym egzaminy maturalne życzę, by w czerwcu 2011r. byli dumni z osiągniętych wyników. Powodzenia. Opracowanie : Ewa Kosińska


Pobierz ppt "Matura 2011 - czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google