Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 MATURA OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

2 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
Podstawę do przeprowadzenia egzaminu maturalnego stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych zawarte w załączniku do rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102)

3 Części egzaminu: Pisemna,
oceniana przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne; Ustna, oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.

4 EGZAMIN MATURALNY SKŁADA SIĘ Z:
egzaminów obowiązkowych, wymaganych do uzyskania świadectwa dojrzałości; egzaminów dodatkowych, związanych z kierunkiem dalszego kształcenia.

5 EGZAMINY OBOWIĄZKOWE:
Decyduje o tym, czy matura jest zdana, czy nie. Obejmuje trzy przedmioty zdawane tylko na poziomie podstawowym: język polski (egzamin ustny i pisemny) język obcy (egzamin ustny i pisemny) (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) 3. matematyka (egzamin pisemny) Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

6 EGZAMINY DODATKOWE: Z przedmiotów dodatkowych
uczeń wybiera od 0 do 6 przedmiotów spośród następujących: TYLKO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM: język polski , matematyka, język obcy (egzamin ustny i pisemny). NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język nowożytny- drugi, język mniejszości narodowej, język regionalny.

7 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU: Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego.

8 HARMONOGRAM: EGZAMINY OBOWIĄZKOWE Część pisemna egzaminu maturalnego:
4 maja, godz język polski- poziom podstawowy 4 maja, godz język polski- poziom rozszerzony 5 maja, godz matematyka- poziom podstawowy 5 maja, godz matematyka- poziom rozszerzony 6 maja, godz język angielski- poziom podstawowy 6 maja, godz język angielski-poziom rozszerzony

9 HARMONOGRAM: EGZAMINY DODATKOWE, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 7 maja, godz wiedza o społeczeństwie 7 maja, godz wiedza o kulturze 10 maja, godz biologia 10 maja, godz historia muzyki 11 maja, godz język niemiecki- poziom podstawowy 11 maja, godz język hiszpański- poziom rozszerzony 12 maja, godz język hiszpański- poziom podstawowy 12 maja, godz język niemiecki- poziom rozszerzony 13 maja, godz geografia 13 maja, godz wiedza o tańcu

10 HARMONOGRAM c. d. 14 maja, godz język rosyjski- poziom podstawowy 14 maja, godz język rosyjski- poziom rozszerzony 17 maja, godz historia 17 maja, godz chemia 18 maja, godz informatyka 18 maja, godz język łaciński i kultura antyczna 19 maja, godz język francuski- poziom podstawowy 19 maja, godz język francuski- poziom rozszerzony 20 maja, godz fizyka i astronomia 20 maja, godz filozofia 14 maja, godz język włoski- poziom podstawowy 14 maja, godz język włoski- poziom rozszerzony

11 HARMONOGRAM c. d. Egzaminy ustne przeprowadzane są w szkołach
według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i odbywają się w terminie od 4 maja 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

12 HARMONOGRAM c. d. EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO:
Do 7 kwietnia r. należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się! Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

13 ZWOLNIENI! Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

14 EGZAMIN POPRAWKOWY: Maturzysta może przystąpić do poprawki z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sierpniu/wrześniu tego samego roku, jeżeli: przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych; żaden z egzaminów nie został unieważniony; z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskał 30%; złożył w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

15 EGZAMIN POPRAWKOWY: Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku „poprawiania” części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

16 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU:
Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

17 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU:
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

18 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU:
Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku.

19 DODATKOWY TERMIN: Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania, i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca.

20 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

21 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:
Otrzymuje absolwent, który zdał egzamin. Absolwenci, którzy podwyższali wynik lub zdawali egzaminy z przedmiotów dodatkowych (w kolejnych sesjach), otrzymują aneks do świadectwa. Na świadectwie odnotowuje się wszystkie wyniki z części ustnej i pisemnej. Wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu ale są odnotowywane.

22 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO MATURY:
W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

23 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU.
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie

24 PRZYBORY POMOCNICZE: Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

25 INFORMATORY I BIULETYNY:
INFORMATORY, BIULETYNY oraz inne informacje o egzaminach maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

26 XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Opracowano w: XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego ul. Podhalańska 2a Łódź


Pobierz ppt "MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google