Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012

2 Egzamin maturalny w 2012 roku.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Podstawa prawna egzaminu maturalnego

3 3Egzamin maturalny w 2012 roku. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia

4 Egzamin maturalny w 2012 roku.4 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

5 Egzamin maturalny w 2012 roku.5 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września (zał. 1a) Deklaracja ostateczna do 7 lutego (zał. 1a) Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

6 6Egzamin maturalny w 2012 roku. Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku. Harmonogram egzaminu ustala dyrektor CKE, ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

7 Egzamin maturalny w 2012 roku.7 Osoby, które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym w maju terminie, mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE udokumentowany wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie przez nich do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu.

8 Egzamin maturalny w 2012 roku.8 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innej szkole, wskazanej przez OKE.

9 9Egzamin maturalny w 2012 roku. Dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek (zał. 14) o dostosowanie warunków i form egzaminu.wniosek (zał. 14) Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznej orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaświadczenie lekarskie

10 Czy osoby z dysleksją rozwojową będą rozwiązywać inne zadania niż pozostali zdający? Na poziomie maturalnym dla osób z dysleksją, które przedłożyły opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej nie przewiduje się różnicowania arkuszy ani wydłużenia czasu ich rozwiązywania. Możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego i języka obcego. Egzamin maturalny w 2012 roku.10

11 Egzamin maturalny w 2012 roku.11 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTN A CZĘŚĆ PISEMNA

12 Egzamin maturalny w 2012 roku.12 Język polski – egzamin bez określania poziomu Język obcy nowożytny – egzamin bez określania poziomu Przedmioty obowiązkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty dodatkowe język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) - egzamin bez określania poziomu.

13 Egzamin maturalny w 2012 roku.13 o Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Uczniowie wybierają jeden temat z listy. o Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. CZĘŚĆ USTNA

14 Egzamin maturalny w 2012 roku.14 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdającego CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

15 Egzamin maturalny w 2012 roku.15 CZĘŚĆ PISEMNA jednakowa dla wszystkich zdających Przedmioty obowiązkowe (na poziomie podstawowym) Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Matematyka

16 Egzamin maturalny w 2012 roku. 16 Przedmioty dodatkowe: (maksymalnie 6 przedmiotów) CZĘŚĆ PISEMNA Język polski na poziomie rozszerzonym Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym (ten sam który był wybrany jako obowiązkowy) Matematyka na poziomie rozszerzonym

17 Egzamin maturalny w 2012 roku.17 - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Filozofia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Informatyka - Język łaciński i kultura antyczna - Język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy) - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty dodatkowe: ( na poziomie podstawowym lub rozszerzonym )

18 Egzamin maturalny w 2012 roku.18 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. CZĘŚĆ PISEMNA

19 Egzamin maturalny w 2012 roku.19 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

20 Egzamin maturalny w 2012 roku.20 Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

21 Egzamin maturalny w 2012 roku.21 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej i pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

22 Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za niezdany? Egzamin uważa się za niezdany jeżeli zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego, w części ustnej lub pisemnej: a) otrzymał mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania na zdawanym poziomie, b) w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie, zakłóca przebieg egzaminu, używa urządzeń telekomunikacyjnych lub elektronicznych nośników danych i jego egzamin został przerwany i unieważniony, c) w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i unieważniono egzamin. Egzamin maturalny w 2012 roku.22

23 Czy niezdanie ustnej części jednego ze zdawanych języków przerywa zdawanie dalszej części egzaminu? Nie Zdający przystępuje do kolejnych egzaminów we wcześniej ogłoszonych terminach. Egzamin maturalny w 2012 roku.23

24 Czy prace maturalne po sprawdzeniu udostępniane będą do wglądu dla zdającego? Na wniosek zdającego Komisja Okręgowa udostępnia zdającemu do wglądu sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE. Egzamin maturalny w 2012 roku.24

25 Egzamin maturalny w 2012 roku.25 Harmonogram egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 25 maja 2012 r. przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych do 4.03.2012 r. przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Część pisemna egzaminu maturalnego od 4 do 25 maja 2012 r. ustalona przez przewodniczącego CKE

26 Egzamin maturalny w 2012 roku.26 POPRAWIANIE EGZAMINU MATURALNEGO w tej samej sesji Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, którzy nie uzyskają 30% punktów wyłącznie z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu, na tym samym poziomie, w sierpniu tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

27 Egzamin maturalny w 2012 roku.27 TERMINARZ MATURZYSTY Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi Centrum Kształcenia Sportowego do 16 grudnia 2011 r. – bibliografia (pierwszy termin) do 30 stycznia 2012r.- propozycje tematów maturalnych – kl. II do 12 marca 2012 r.bibliografia poprawiona, oprac. na czysto, do 19 marca 2012 r.ramowy plan prezentacji, do 2 kwietnia 2012r. - ostateczny termin oddania bibliografii do 16 kwietnia 2012 r. - ostateczny termin złożenia konspektu

28 28Egzamin maturalny w 2012 roku. Próbne matury z OPERONEM 22-25 listopada 2011 r, OKE 9-13 stycznia 2012 r.

29 Gdzie szukać informacji? www.oke.poznan.pl www.cke.edu.pl szkolna tablica ogłoszeń www.cks.szczecin.pl – ul. Rydlawww.cks.szczecin.pl czytelnia – informatory przedmiotowe (aneksy) nauczyciel przedmiotu egzaminacyjnego Egzamin maturalny w 2012 roku.29

30 Egzamin maturalny w 2012 roku.30 Na podstawie materiałów CKE i OKE prezentację przygotowała Danuta Reiter


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google