Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnyM w 2011 roku?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnyM w 2011 roku?"— Zapis prezentacji:

1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnyM w 2011 roku?

2 Egzamin maturalny w 2011 roku
Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego
Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. PRZEPUSTKA NA STUDIA Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia LOKATA

4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów:
z języka polskiego w części ustnej i pisemnej z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2011 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

6 Przedmioty dodatkowe w części pisemnej
informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej język obcy nowożytny* język polski* matematyka* wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

7 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych
Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

8 Matura w roku szkolnym 2010/2011
Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Zdawane tylko na poziomie podstawowym Dodatkowe: 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy egz. ustny/pisemny) Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

9 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

10 Egzamin ustny z języka polskiego
Do 4  kwietnia 2011 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

11 Materiały pomocnicze i środki techniczne
Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

12 Plan prezentacji Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. Informacja ta znajduje się w aneksie do informatorów i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

13 Dostosowania warunków egzaminu
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

14 Terminy egzaminu maturalnego
Sesja majowa egzamin pisemny od 4 do 18 maja egzamin ustny od 4 do 27 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 6 do 17 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny 23 sierpnia egzamin ustny od 22 –do 26 sierpnia

15 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju roku.

16 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

17 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2011 roku
Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

18 Egzamin poprawkowy „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku „poprawiania” części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

19 Informatory o egzaminie maturalnym
Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2009 i roku.

20 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku

21 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

22 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklaracja wstępna - do 30 września 2010 roku Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2011 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi.

23 Dane osobowe w deklaracji
Dane osobowe, muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. Są to: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe. Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia w systemie OBIEG

24 Hasło należy pobrać przed egzaminem w szkole
Obowiązkiem zdającego jest: sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji, podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).

25 Deklaracja Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej (termin złożenia mija 7 lutego 2011 roku) można dokonać zmian w deklaracji w zakresie wyboru: tematu prezentacji z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, egzaminów dodatkowych i ich poziomu.

26 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

27 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

28 Unieważnienie egzaminu
Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku.

29 Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

30 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia:
- sprawdzenie wyników egzaminu, przypomnienie treści zadań, zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

31 Wglądy do prac Przed wglądem do prac należy:
zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE, wejść do systemu OBIEG (hasło) przypomnieć sobie treść zadań zobaczyć wynik za każde zadanie Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd.

32 Ponowne przystąpienie do matury
W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

33 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl
W KReM są wyniki od maja 2006 roku. Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: pierwszy raz podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnyM w 2011 roku?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google