Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

2 ZASADY OGÓLNE Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. Egzamin składa się z części ustnej ocenianej przez nauczyciela w szkole i części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych - przeprowadzany jest w szkole.

3 ZASADY OGÓLNE Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE - http://www.cke.edu.pl/http://www.cke.edu.pl/

4 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny. Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny Język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), język obcy nowożytny (ten sam co obowiązkowy tylko na poziomie rozszerzonym),

5 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny,matematyka. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny,matematyka. Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy, wybrane przez zdającego. Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy, wybrane przez zdającego.

6 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe) język polski język polski język obcy nowożytny język obcy nowożytny biologia biologia chemia chemia fizyka i astronomia fizyka i astronomia geografia geografia historia historia historia muzyki historia muzyki historia sztuki historia sztuki matematyka matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu wiedza o tańcu informatyka informatyka język grupy etnicznej język grupy etnicznej język łaciński i kultura antyczna język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej język mniejszości narodowej Wszystkie egzaminy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego (tego samego co w części obowiązkowej, które zdawane są na poziomie rozszerzonym

7 DEKLARACJA UCZNIA (wstępna do 30 września a ostateczna do 7 lutego) wybór przedmiotów dodatkowych, wybór przedmiotów dodatkowych, wybór języka obcego obowiązkowego, wybór języka obcego obowiązkowego, wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego, wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego, wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania,.

8 Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

9 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na danym poziomie. Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na danym poziomie.

10 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający zdał egzamin, jeżeli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał 30 % pkt; Z jednej części egzaminu można zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu; Nieprzystąpienie do jednej części egzaminu nie uprawnia do egzaminu poprawkowego; Osoby które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym w maju terminie mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE udokumentowany wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu.

11 WAŻNE DLA UCZNIA Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

12 WAŻNE DLA UCZNIA Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 7 lutego 2012 r.Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 7 lutego 2012 r. Pamiętać jednak o terminie ferii w bieżącym roku szkolnym (30 stycznia do 12 lutego)Pamiętać jednak o terminie ferii w bieżącym roku szkolnym (30 stycznia do 12 lutego)

13 WAŻNE DLA UCZNIA Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny. Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

14 WAŻNE DLA UCZNIA c.d. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu. Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

15 Matura 2005 15

16 Matura 2005 16

17 Matura 2005 17

18 Powtarzanie egzaminu maturalnego Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

19 Poprawianie wyniku egzaminu Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych. Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.

20 www.zstnr2.pop.pl www.oke.jaw.pl


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google