Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni"— Zapis prezentacji:

1 Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni
o zewnętrznym egzaminie maturalnym

2 Egzamin maturalny obejmuje
Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia

3 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

4 Uczniowie o specyficznych potrzebach
Uczniowie o specyficznych potrzebach. (dysleksja rozwojowa, i inne dysfunkcje) Mogą skorzystać z dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości zdającego. (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE) dostosowanie może nastąpić tylko w przypadku złożenia przez ucznia wraz z deklaracją kopii opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenia lekarskiego. - np. w przypadku dysortografii przy ocenie pracy stosuje się obniżone kryteria, w przypadku dysgrafii uniemożliwiającej odczytanie pisma, dostosowanie może polegać na pisaniu pracy na komputerze.

5 Harmonogram Matury 2014 Maj 2014 Godzina 9:00 Godzina 14:00 5 6 7 8 9
poniedziałek Język polski (PP) 6 wtorek Matematyka (PP) 7 środa Język angielski (PP) Język angielski (PR) 8 czwartek Język polski (PR) Fizyka (PP) i (PR) 9 piątek Matematyka (PR) Wiedza o społeczeństwie (PP i PR) 12 Biologia (PP) i (PR) 13 Język niemiecki (PP) Język niemiecki (PR) 14 Geografia (PP) i (PR) 15 Język rosyjski (PP) Język rosyjski (PR) 16 Chemia (PP) i (PR) 19 Język francuski (PP) Język francuski (PR) 20 Informatyka (PP) i (PR) Historia (PP) i (PR) 21 Język hiszpański (PP) Język hiszpański (PR)

6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części
Część ustna oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Część pisemna oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

7 Przedmioty obowiązkowe
CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany bez określania poziomu Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Także hiszpański lub włoski,nawet jeśli nie był nauczany w szkole.

8 CZĘŚĆ USTNA Listę tematów z języka polskiego przygotowali nauczyciele języka polskiego uczący w naszej szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

9 CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO
w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających Zespół tworzy dwóch członków , w tym co najmniej jeden członek to egzaminator i co najmniej jeden pochodzi z innej szkoły

10 Przedmioty obowiązkowe
CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Trzy i zdawane tylko na poziomie podstawowym: Język polski Język obcy matematyka Od 1do 6 zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

11 zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Język obcy nowożytny (ten sam, co zdawał w części ustnej jako dodatkowy) Informatyka

12 CZĘŚĆ PISEMNA Wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) na poziomie podstawowym, można zdawać także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. (Najpierw jednak trzeba je zdawać na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu obowiązkowego.)

13 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych
CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce. Sprawdzane są przez egzaminatorów

14 Schemat egzaminu maturalnego
CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy matematyka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-6)

15 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU
Maturzysta zdaje egzaminy obowiązkowe tylko na poziomie podstawowym (o zdaniu egzaminu decyduje wynik poziomu podstawowego!) przedmiot dodatkowy może zdawać albo na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. (uzyskany wynik nie decyduje o zdaniu egzaminu!)

16 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać:
W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu obowiązkowego.

17 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego przez okres 5 lat od pierwszej matury. Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

18 Termin dodatkowy – 2 – 18 czerwca 2014 dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do matury w majowym terminie. O nie przystąpieniu do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, dołączając np. zaświadczenie lekarskie. Egzaminy ustne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego tj. do 28 maja Egzaminy pisemne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Miejsce przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca. Harmonogram znajduje się na stronie CKE

19 Inne terminy egzaminu maturalnego
Egzamin w terminie głównym egzamin pisemny: 5 maja - 23 maja 2014r. egzamin ustny: maja - 30 maja 2014r. Egzamin w terminie dodatkowym egzamin pisemny: 3 czerwca – 19 czerwca 2104r. egzamin ustny: czerwca – 19 czerwca 2014r. Egzamin w terminie poprawkowym: egzamin pisemny: 26 sierpnia 2014r. (wtorek) godz. 9.00 egzamin ustny: – 29 sierpnia 2014r.

20 Egzamin poprawkowy sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego i nie został im unieważniony żaden egzamin. do dnia 7 lipca złożą u dyrektora szkoły oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na poziomie podstawowym.

21 Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach, za potwierdzeniem odbioru.

22 Egzaminy maturalne W LO zdawalność na poziomie 98% (2012r.) i 96% (2013r.) w technikum 89% (2012r.) i 93% (2013r.)

23 Opracowanie : Ewa Kosińska


Pobierz ppt "Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google