Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2012 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2012 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2012 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

2 Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia

3 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

4 Uczniowie o specyficznych potrzebach. (dysleksja rozwojowa) - dostosowanie może nastąpić tylko w przypadku złożenia przez ucznia odpowiedniego wniosku. Wniosek ten wraz z kopią opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim musi być złożony razem z deklaracją. - Orzeczenie Poradni musi być wydane nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu tj. 4 maja 2008r i nie później niż 30 września 2011r. - w przypadku dysortografii przy ocenie pracy stosuje się obniżone kryteria, w przypadku dysgrafii uniemożliwiającej odczytanie pisma, dostosowanie może polegać na pisaniu pracy na komputerze.

5 Harmonogram Matury 2012 Maj 2010Godzina 9:00Godzina 14:00 4ŚrodaJęzyk polski (PP)Język polski (PR) 5CzwartekMatematyka (PP)Matematyka (PR) 6PiątekJęzyk angielski (PP)Język angielski (PR) 9PoniedziałekWiedza o społeczeństwie (PP i PR) 10WtorekBiologia (PP) i (PR) 11ŚrodaJęzyk niemiecki (PP)Język niemiecki (PR) 12CzwartekFizyka i astronomia (PP) i (PR) 13PiątekGeografia (PP) i (PR) 16PoniedziałekJęzyk rosyjski (PP)Język rosyjski (PR) 17WtorekInformatyka (PP) i (PR) 18ŚrodaHistoria (PP) i (PR)Chemia (PP) i (PR)

6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części Część ustna oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Część pisemna oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

7 CZĘŚĆ USTNA Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany bez określania poziomu Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Także hiszpański lub włoski,nawet jeśli nie był nauczany w szkole.

8 CZĘŚĆ USTNA Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

9 CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających Zespół tworzy dwóch członków, w tym co najmniej jeden członek to egzaminator i co najmniej jeden pochodzi z innej szkoły

10 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Trzy i zdawane tylko na poziomie podstawowym: Język polski Język obcy matematyka Od 1do 6 zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

11 CZĘŚĆ PISEMNA Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Język obcy nowożytny (ten sam, co zdawał w części ustnej jako dodatkowy) Informatyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

12 Część pisemna Wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) na poziomie podstawowym, można zdawać także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Najpierw jednak trzeba je zdawać na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu obowiązkowego.

13 CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce. Sprawdzane są przez egzaminatorów

14 Schemat egzaminu maturalnego CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy matematy ka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-6)

15 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU Maturzysta zdaje egzaminy obowiązkowe tylko na poziomie podstawowym (o zdaniu egzaminu decyduje wynik poziomu podstawowego!) przedmiot dodatkowy może zdawać albo na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. (uzyskany wynik nie decyduje o zdaniu egzaminu!)

16 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu obowiązkowego.

17 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego przez okres 5 lat od pierwszej matury. 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie. 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

18 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

19 Termin dodatkowy – 5 -15 czerwca 2012 dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do matury w majowym terminie. O nie przystąpieniu do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, dołączając np.zaświadczenie lekarskie. Egzaminy ustne – zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego tj. do 21 maja Egzaminy pisemne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Miejsce przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca. Harmonogram znajduje się na stronie CKE

20 datadzień tygodniapoczątek godz. 9.00początek godz. 14.00 5 czerwcawtorek język polski pp język polski pr 6 czerwcaśroda matematyka ppmatematyka pr 7 czerwcaczwartek język angielski pp język angielski pr 11 czerwcaponiedziałek wiedza o społeczeństwie pp i pr chemia pp i pr 12 czerwca wtorek biologia pp i pr historia pp i pr 13 czerwca środa język francuski ppJęzyk francuski pr 14 czerwcaczwartekgeografia pp i prInformatyka pp i pr 15 czerwcapiątekfizyka i astronomia pp ipr Sesja czerwcowa – terminy dodatkowe

21 Egzamin poprawkowy sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego i nie został im unieważniony żaden egzamin. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na poziomie podstawowym.

22 Egzamin poprawkowy Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdy do dnia 7 lipca złoży u dyrektora szkoły oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. Egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w terminie od 20 do 24 sierpnia 2012r. (szczegółowy harmonogram ustala dyrektor szkoły) Egzaminy pisemne ( z wszystkich przedmiotów) odbędą się 21 sierpnia 2012r o godz. 9,00.

23 Po odbiór świadectw dojrzałości i informacje o wyniku egzaminów zapraszam 29 czerwca 2012r. ok.godz.10,30

24 Dziękując za uwagę, wszystkim rodzicom uczniów zdających egzaminy maturalne życzę, by w czerwcu 2012r. byli dumni z osiągnięć swoich dzieci. Powodzenia. Opracowanie : Ewa Kosińska


Pobierz ppt "Matura 2012 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google