Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!"— Zapis prezentacji:

1 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!
MATURA 2008 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!

2 Tak wybrali przedmioty maturzyści 2008
LO LP T suma arkuszy LU AWANS pp pr Język polski 55 106 29 190 1 Język angielski 43 3 21 133 Język niemiecki 7 12 20 Język francuski 4 5 Język rosyjski 22 32 69

3 Historia 2 3 5 1 WOS 19 57 8 13 75 27 Biologia 17 11 31 7 55 Geografia 16 15 39 Matematyka Chemia Fizyka

4 KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH
Nowość!!! KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Naklejki z indywidualnymi kodami są dostarczane dla jednego zdającego w zestawach: po 8 sztuk – zestaw najpopularniejszy (minimalny), po 16 sztuk, dla tych co zdają przedmiot dodatkowy. Pamiętaj żeby na każdy egzamin pisemny nie zapomnieć kodów! Uwaga! W terminie czerwcowym egzaminu maturalnego wykorzystywane są naklejki z kodem z maja!!!

5 Indywidualne kody zdających
Zestaw kodów dla jednego zdającego – 8 szt.

6 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego
W dniu egzaminu wszyscy absolwenci stawiają się w szkole o godzinie 8,30 Od godziny 8,30 zdający wchodzą do sali według kolejności na liście z OKE. Po zajęciu miejsc przewodniczący ZN niezwłocznie zgłasza się z uczniem – przedstawicielem zdających po odbiór materiałów egzaminacyjnych. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne Punktualnie o godzinie 9,00 zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Braki należy natychmiast zgłosić ZN. Wymianę arkusza kwituje się w protokole. Zdający naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.

7

8 Zdający nie czytają instrukcji w arkuszu
Wypełnia zdający

9 Nowy sposób kodowania karty odpowiedzi!
numer PESEL zdającego jawny wpisuje go zdający kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! naklejka z numerem PESEL zdającego

10 Czas egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy, po przeprowadzonym instruktażu i zakodowaniu Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów udostępnionych.

11 W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. (arkusz pakowany jest oddzielnie i nie podlega sprawdzaniu) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Egzamin może zostać unieważniony także przez egzaminatora w trakcie sprawdzania, jeżeli stwierdzi on niesamodzielną pracę zdającego.(ściąganie z gotowych ściąg, identyczne teksty, itp.) Podobnie jak w latach ubiegłych będą stosowane tzw.arkusze równoległe-różne wersje arkusza.

12 Termin dodatkowy – 6 –13 czerwca 2008 dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do matury w majowym terminie. O nie przystąpieniu do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, dołączając np.zaświadczenie lekarskie. Egzaminy ustne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego tj.do 31 maja Egzaminy pisemne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Harmonogram i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca.

13 Sesja czerwcowa data dzień tygodnia początek godz. 9.00
6 czerwca piątek język polski historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9 czerwca poniedziałek wiedza o społeczeństwie historia 10 czerwca wtorek język angielski inne języki obce 11 czerwca środa matematyka fizyka i astronomia 12 czerwca czwartek biologia chemia 13czerwca geografia informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych

14 Egzamin poprawkowy Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdy: - przystąpił do wszystkich egzaminów i z jednego nie uzyskał wymaganego 30% (ustnego lub pisemnego) - złożył do dnia 7 lipca oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. Egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w terminie od 25 do 29 sierpnia 2008r. (ustala dyrektor szkoły) Egzaminy pisemne ( z wszystkich przedmiotów) odbędą się 26 sierpnia 2008r Harmonogram i informacja o organizacji sesji poprawkowej będzie umieszczona ok.10 sierpnia na stronie internetowej OKE.

15 Wszystkim zdającym egzaminy życzę powodzenia. Opracowała: Ewa Kosińska


Pobierz ppt "CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google