Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku podstawowe informacje - przypomnienie oraz szczegółowa organizacja w VILO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku podstawowe informacje - przypomnienie oraz szczegółowa organizacja w VILO."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku podstawowe informacje - przypomnienie oraz szczegółowa organizacja w VILO

2 Egzamin maturalny w 2013 roku.2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102).

3 Egzamin maturalny w 2013 roku.3 Podstawa prawna egzaminu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562).

4 Egzamin maturalny w 2013 roku.4 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

5 Egzamin maturalny w 2013 roku.5 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. CZĘŚĆ PISEMNA

6 Egzamin maturalny w 2013 roku.6 CZĘŚĆ PISEMNA - HARMONOGRAM Godz. 9:00Godz. 14:00 7 maja 2013 wtorek język polski (poziom podstawowy) wiedza o tańcu (poziom podst. i rozsz.) 8 maja 2013 środa matematyka (poziom podstawowy) historia muzyki (poziom podst. i rozsz.) 9 maja 2013 czwartek język angielski (poziom podstawowy) język angielski (poziom rozszerzony) 10 maja 2013 piątek matematyka (poziom rozszerzony) język polski (poziom rozszerzony)

7 Egzamin maturalny w 2013 roku.7 CZĘŚĆ PISEMNA - HARMONOGRAM Godz. 9:00Godz. 14:00 13 maja 2013 poniedziałek wiedza o społeczeństwie (poziom podst. i rozsz.) filozofia (poziom podst. i rozsz.) 14 maja 2013 wtorek chemia (poziom podst. i rozsz.) geografia (poziom podst. i rozsz.) 17 maja 2013 piątek biologia (poziom podst. i rozsz.) historia (poziom podst. i rozsz.) 20 maja 2013 poniedziałek fizyka i astronomia (poziom podst. i rozsz.) j. łaciński i kultura antyczna (poziom podst. i rozsz.) 21 maja 2013 wtorek język niemiecki (poziom podstawowy) język niemiecki (poziom rozszerzony)

8 8 CZĘŚĆ PISEMNA - HARMONOGRAM Godz. 9:00Godz. 14:00 22 maja 2013 środa informatyka (poziom podst. i rozsz.) historia sztuki (poziom podst. i rozsz.) 23 maja 2013 czwartek język rosyjski (poziom podstawowy) język rosyjski (poziom rozszerzony) 24 maja 2013 piątek język francuski (poziom podstawowy) język francuski (poziom rozszerzony) 27 maja 2013 poniedziałek język hiszpański (poziom podstawowy) język hiszpański (poziom rozszerzony) 28 maja 2013 wtorek język włoski (poziom podstawowy) język włoski (poziom rozszerzony) 8Egzamin maturalny w 2013 roku.

9 9 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły, w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

10 Egzamin maturalny w 2013 roku.10 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części pisemnej i ustnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

11 Organizacja egzaminów pisemnych Zdający przychodzą w dniu egzaminu o godzinie 8:30 * i ustawiają się przed salą w kolejności jak na listach wywieszonych na drzwiach. (*lub/i 13:30, jeśli egzamin rozpoczyna się o 14:00) Egzamin maturalny w 2013 roku.11

12 Organizacja egzaminów pisemnych Wchodząc do sali, zdający pokazują dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL, podpisują się na liście, otrzymują naklejkę z kodem ucznia, kodem szkoły i nr PESEL i zajmują wyznaczone miejsca, Zabrania się wnoszenia do sal egzaminacyjnych jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, W czasie egzaminu nie wolno opuszczać sali. Egzamin maturalny w 2013 roku.12

13 Organizacja egzaminów pisemnych O godzinie 9:00 (14:00) rozpoczyna się rozdawanie arkuszy. Przewodniczący ZN wyjaśnia i przypomina procedurę egzaminu. Na tablicy zostaje zapisany czas rozpoczęcia egzaminu. W jednej sali pisany może być poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin maturalny w 2013 roku.13

14 Materiały i przybory pomocnicze 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), linijka (matematyka, geografia), cyrkiel (matematyka), Egzamin maturalny w 2013 roku.14

15 Materiały i przybory pomocnicze c.d. Egzamin maturalny w 2013 roku.15 2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: język polski - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób, dla każdego zdającego chemia - karta wybranych tablic chemicznych, fizyka - karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, matematyka - wybrane wzory matematyczne.

16 Materiały i przybory pomocnicze c.d. Egzamin maturalny w 2013 roku.16 3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: linijka (biologia, chemia, fizyka i astronomia), lupa (geografia, historia), kalkulator prosty* (chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka). * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

17 Sposób kodowania i wypełniania arkuszy Na pierwszej stronie arkusza zdający umieszcza naklejkę z kodem szkoły i numerem PESEL oraz wpisuje swój kod oraz numer PESEL. Należy pamiętać o przenoszeniu wyników na kartę odpowiedzi we właściwe miejsca. Na karcie odpowiedzi zdający umieszcza naklejkę i wpisuje numer PESEL. Egzamin maturalny w 2013 roku.17

18 Organizacja egzaminów ustnych w szkole Sale: 68, 69 – język polski*, 83, 84 – języki obce, Początek – 8:00, Zdający wchodząc przedstawia się, pokazuje dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, Wyniki – tego samego dnia, Harmonogram matur ustnych wisi na tablicy, Nie wolno wnosić do sal egzaminacyjnych żadnych urządzeń komunikacyjnych. *termin złożenia bibliografii upływa 9 kwietnia (wtorek) Egzamin maturalny w 2013 roku.18

19 Przed prezentacją z języka polskiego Egzamin maturalny w 2013 roku.19 Sprawdzanie sprzętu – 26 kwietnia (piątek) 3a8 00 -9 00 3b9 00 -10 00 3c10 00 -11 00 3d11 00 -12 00 3e12 00 -13 00

20 Dodatkowe informacje uwagi Egzamin maturalny w 2013 roku.20 Sprawdzanie stanowisk komputerowych przed maturą z informatyki: 21 maja (wtorek) – godzina 15-16

21 Serwis OKE dla uczniów Każdy maturzysta ma możliwość zalogowania się na swoje konto https://serwis.oke.gda.pl/uczen/ i sprawdzenia swoich danych osobowych i egzaminacyjnych oraz będzie mógł w odpowiednim czasie sprawdzić swoje wyniki. Loginy i hasła do kont można odebrać w sekretariacie szkoły. Należy tego dokonać osobiście. Egzamin maturalny w 2013 roku.21

22 Dodatkowe informacje uwagi Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły – 25 kwietnia (czwartek) - godz. 18:00 dojrzałości - 28 czerwca (piątek) – godz. 12:00 Odbiór świadectwa i odpisu abiturient poświadcza własnoręcznym podpisem, Sesja poprawkowa w sierpniu 2013 r. dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej. Egzamin maturalny w 2013 roku.22

23 Ważne adresy internetowe: http://www.men.gov.pl/ Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.cke.edu.pl/ Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.oke.gda.pl/ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin maturalny w 2013 roku.23

24 Powodzenia! Egzamin maturalny w 2013 roku.24


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2013 roku.1 Egzamin maturalny w 2013 roku podstawowe informacje - przypomnienie oraz szczegółowa organizacja w VILO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google