Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny od 2005 roku.1 Egzamin maturalny od 2005 roku! Opracował Grzegorz Sitko IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny od 2005 roku.1 Egzamin maturalny od 2005 roku! Opracował Grzegorz Sitko IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny od 2005 roku.1 Egzamin maturalny od 2005 roku! Opracował Grzegorz Sitko IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie

2 Egzamin maturalny od 2005 roku.2 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Egzamin maturalny od 2005 roku.3 Co jest podstawą przeprowadzania matury od 2005 roku? Podstawą przeprowadzania egzaminu od 2005 roku są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

4 Egzamin maturalny od 2005 roku.4 Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego? Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceów ogólnokształcących, Liceów profilowanych, Techników, Uzupełniających liceów ogólnokształcących, Techników uzupełniających. Rys. Ewa Olejnik [w: Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce].

5 Egzamin maturalny od 2005 roku.5 Z jakich części składa się matura? Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

6 Egzamin maturalny od 2005 roku.6 Część ustna egzaminu maturalnego a) Co się zdaje na maturze ustnej? b) Kto przygotowuje pytania na egzamin ustny?

7 Egzamin maturalny od 2005 roku.7 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej? Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie rozszerzonym (inny niż język wybrany jako obowiązkowy). Język grupy etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

8 Egzamin maturalny od 2005 roku.8 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania? Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej także listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

9 Egzamin maturalny od 2005 roku.9 Część pisemna egzaminu maturalnego a) Co zdaje się na maturze pisemnej? b) Kto przygotowuje zadania na maturę pisemną?

10 Egzamin maturalny od 2005 roku.10 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej? Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 1, 2 lub 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

11 Egzamin maturalny od 2005 roku.11 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Jeden przedmiot wybrany spośród następujących: - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie] - Wiedza o tańcu - Filozofia (od sesji wiosennej r. szk. 2007/2008) - Język łaciński i kultura antyczna (od sesji wiosennej r. szk. 2007/2008) Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

12 Egzamin maturalny od 2005 roku.12 Część pisemna Przedmioty dodatkowe Jeden, dwa lub trzy (inne niż zdawane jako obowiązkowe), wybrane spośród: - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Informatyka - Język grecki i kultura antyczna - Język łaciński i kultura antyczna - Język obcy nowożytny (ten co w części ustnej) - Język grupy etnicznej - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu - Filozofia (od sesji wiosennej r. szk. 2007/2008) Zdawane na poziomie rozszerzonym:

13 Egzamin maturalny od 2005 roku.13 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania? W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

14 Egzamin maturalny od 2005 roku.14 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić? Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy.

15 Egzamin maturalny od 2005 roku.15 Kto może być zwolniony z matury? Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

16 Egzamin maturalny od 2005 roku.16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający ma prawo, w okresie 5 lat, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów,) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: Zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów w części pisemnej, Zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, Nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

17 Egzamin maturalny od 2005 roku.17 Kiedy przystępuje się do matury? Egzamin maturalny przeprowadza się dwa razy do roku w sesji: wiosennej zimowej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

18 Egzamin maturalny od 2005 roku.18 Gdzie przystępuje się do matury? Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

19 Egzamin maturalny od 2005 roku.19 Bibliografia: E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce WSiP 2003. Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199 poz.2046)


Pobierz ppt "Egzamin maturalny od 2005 roku.1 Egzamin maturalny od 2005 roku! Opracował Grzegorz Sitko IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google