Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w roku 2011. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w roku 2011. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w roku 2011

2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Podstawy prawne egzaminu maturalnego

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Podstawy prawne egzaminu maturalnego

5 Źródła informacji określające zakres egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu: Standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia. Informatory maturalne.

6 Liceów Ogólnokształcących Liceów Profilowanych Techników Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących Techników Uzupełniających. Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci :

7 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji CKE

8 Przedmiotowy zespół nadzorujący część ustną egzaminu maturalnego Egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów- jako przewodniczący. Nauczyciel danego przedmiotu, przy czym co najmniej 1 członek komisji jest zatrudniony w innej szkole. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.

9 Zespół nadzorujący część pisemną egzaminu maturalnego W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, przy czym co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu nadzorującego. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o 1 osobę na każdych kolejnych 20 zdających. W zespole nadzorującym nie może być nauczycieli danego przedmiotu oraz wychowawców zdających.

10 Część ustna egzaminu Przedmioty obowiązkowe Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym.

11 Część ustna egzaminu Przedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie rozszerzonym (wybrany jako obowiązkowy ), na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (inny niż język wybrany jako obowiązkowy). Język grupy etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Język mniejszości narodowej- zdawany na poziomie rozszerzonym

12 Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej także listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

13 Część pisemna egzaminu 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym Od 1do 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

14 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Język polski Matematyka Zdawane na poziomie podstawowym :

15 Część pisemna Przedmioty dodatkowe Język polski - Język obcy nowożytny (ten co w części ustnej) - Język mniejszości narodowej - Matematyka Zdawane na poziomie rozszerzonym:

16 Część pisemna Przedmioty dodatkowe Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Język łaciński i kultura antyczna Język obcy nowożytny (inny niż w części ustnej) Język grupy etnicznej Język regionalny Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Filozofia Zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

17 W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

18 Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy.

19 Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Posiadanie certyfikatu językowego nie zwalnia z egzaminu maturalnego z języka obcego.

20 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

21 3. Nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy w części pisemnej), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu, zdaje go w pełnym zakresie. 2. Zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, 1. Zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, Zdający ma prawo, w okresie 5 lat, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:

22 do września od maja Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu. Egzamin maturalny odbywa się raz w roku

23 Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny): 1. wstępną - w terminie dopo raz pierwszypo raz kolejny 30 września, 2. ostateczną - w terminie do 7 lutego.

24 Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor Komisji Centralnej zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

25 Matura odbywa się szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

26 Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: -przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony -nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej -w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

27 Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjnąświadectwo dojrzałości aneks Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjnąświadectwo dojrzałości aneks

28 UNIEWAŻNIENIE EGZANINU 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, 2. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, 3. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, 4. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku 0 na świadectwie dojrzałości). UNIEWAŻNIENIE EGZANINU 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, 2. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, 3. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, 4. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku 0 na świadectwie dojrzałości).

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w roku 2011. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google