Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r.

2 Egzamin maturalny w 2008 roku.2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

3 Egzamin maturalny w 2008 roku.3 Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych Liceów ogólnokształcących Liceów profilowanych Techników Uzupełniających liceów ogólnokształcących Techników uzupełniających

4 Egzamin maturalny w 2008 roku.4 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

5 Egzamin maturalny w 2008 roku.5 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

6 Egzamin maturalny w 2008 roku.6 Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

7 Egzamin maturalny w 2008 roku.7 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

8 Egzamin maturalny w 2008 roku.8 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

9 Egzamin maturalny w 2008 roku.9 Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie rozszerzonym. Język mniejszości etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym standardach. Język regionalny – język kaszubski - zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego,francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. CZĘŚĆ USTNA

10 Egzamin maturalny w 2008 roku.10 Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. CZĘŚĆ USTNA

11 Egzamin maturalny w 2008 roku.11 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

12 Egzamin maturalny w 2008 roku.12 3 przedmioty na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 1, 2 lub 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

13 Egzamin maturalny w 2008 roku.13 Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Jeden przedmiot wybrany spośród następujących (niezależnie od nauczanych w danej szkole): - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym: Przedmioty obowiązkowe CZĘŚĆ PISEMNA

14 Egzamin maturalny w 2008 roku.14 Jeden, dwa lub trzy (inne niż zdawane jako obowiązkowe), wybrane spośród: - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu - Język obcy nowożytny (ten sam, co w części ustnej) - Informatyka - Język łaciński i kultura antyczna - Język mniejszości etnicznej - Język regionalny – język kaszubski Zdawane na poziomie rozszerzonym: CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty dodatkowe

15 Egzamin maturalny w 2008 roku.15 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. CZĘŚĆ PISEMNA

16 Egzamin maturalny w 2008 roku.16 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Przedmiot wybrany Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-3) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

17 Egzamin maturalny w 2008 roku.17 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU Maturzysta zdaje egzamin tylko na jednym, wybranym poziomie: przedmiot obowiązkowy na poziomie albo podstawowym albo rozszerzonym, przedmiot dodatkowy tylko na poziomie rozszerzonym.

18 Egzamin maturalny w 2008 roku.18 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

19 Egzamin maturalny w 2008 roku.19 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

20 Egzamin maturalny w 2008 roku.20 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

21 Egzamin maturalny w 2008 roku.21 ZMIANY W 2008 ROKU w porównaniu do matury 2007 ograniczenie liczby języków obcych (bez słowackiego, szwedzkiego i portugalskiego) ograniczenie liczby przedmiotów dodatkowych (bez języka greckiego i kultury antycznej) świadectwo dojrzałości tylko dla tych, którzy zdali wszystkie przedmioty obowiązkowe brak przelicznika poziomów – na świadectwie wynik albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym

22 Egzamin maturalny w 2008 roku.22 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Podstawa prawna :


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google