Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym."— Zapis prezentacji:

1 - czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym

2 Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia

3 Część ustna oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Część pisemna oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

4 Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany bez określania poziomu Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Także hiszpański lub włoski,nawet jeśli nie był nauczany w szkole.

5 Każdy uczeń chcąc przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku musi złożyć wstępną deklarację do dyrektora szkoły w terminie do 30 września! Deklaracje należy więc wcześniej złożyć na ręce wychowawcy klasy (termin do 28.09) w dwóch egzemplarzach (potwierdzoną kopię wychowawca zwróci zdającemu). Deklaracje mają być dostarczone w koszulce.

6 W uzasadnionych wypadkach zdający składa wraz z deklaracją wniosek o dostosowanie warunków i form egzaminów (dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zaznacza złożenie takiego wniosku w deklaracji) Zdający podpisuje w deklaracji wniosek o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb na studia. (Jeżeli nie wyraża zgody zakreśla nie i też podopisuje).

7 Musi być złożona do 7 lutego 2012 roku. (po tym terminie nie wolno już dokonywać żadnych zmian, ani w wybranych przedmiotach, ani w poziomach) Temat z języka polskiego zgodnie ze szkolną instrukcją może być zmieniony do końca I semestru nauki. Jeżeli uczeń nie wnosił zmian, z dniem 8 lutego 2012 roku jego deklaracja wstępna staje się automatycznie ostateczna. Laureaci Olimpiad i Konkursów przedmiotowych znajdujących się w wykazie CKE na rok 2012 są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu(jeśli go zadeklarowali). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

8 Harmonogram egzaminów pisemnych dyrektor szkoły ogłasza niezwłocznie po ogłoszeniu komunikatu dyrektora CKE Do 4 marca 2012 roku dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram egzaminów ustnych Listy ze zdającymi podane zostaną do wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.(kolejność zdających, godziny rozpoczynania i zakończenia egzaminów będą tylko orientacyjne do czasu klasyfikacji końcowej)

9 Maj 2012Godzina 9:00Godzina 14:00 4PiątekJęzyk polski (PP) 7PoniedziałekJęzyk polski (PR) 8WtorekMatematyka (PP) 9ŚrodaMatematyka (PR) 10CzwartekJęzyk angielski (PP)Język angielski (PR) 11PiątekWiedza o społeczeństwie (PP i PR)Fizyka i astronomia (PP) i (PR) 14PoniedziałekBiologia (PP) i (PR)Historia (PP) i (PR) 15WtorekInformatyka (PP) i (PR)Chemia (PP) i (PR) 16ŚrodaJęzyk niemiecki (PP)Język niemiecki (PR) 17 CzwartekGeografia (PP) i (PR) 18 PiątekJęzyk rosyjski (PP)

10 Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

11 w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających Zespół tworzy dwóch członków, w tym co najmniej jeden członek to egzaminator (z listy CKE) i co najmniej jeden pochodzi z innej szkoły

12 Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Trzy i zdawane tylko na poziomie podstawowym: Język polski Język obcy matematyka Od 1do 6 zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

13 Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Język obcy nowożytny (ten sam, co zdawał w części ustnej jako dodatkowy) Informatyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

14 Zestaw kodów dla jednego zdającego Indywidualne kody zdających

15 Wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) na poziomie podstawowym, można zdawać także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Najpierw jednak trzeba je zdawać na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu obowiązkowego.

16 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce. Sprawdzane są przez egzaminatorów

17 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy matematyka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0- 6)

18 Maturzysta zdaje egzaminy obowiązkowe tylko na poziomie podstawowym (o zdaniu egzaminu decyduje wynik poziomu podstawowego!) przedmiot dodatkowy może zdawać albo na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. (uzyskany wynik nie decyduje o zdaniu egzaminu!)

19

20

21


Pobierz ppt "- czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o zewnętrznym egzaminie maturalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google