Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku

2 2 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 3 Co jest podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego? Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

4 Z jakich części składa się matura? Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

5 POZIOM EGZAMINU Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przedmioty dodatkowe zdaje się tylko na poziomie rozszerzonym.

6 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej? Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie rozszerzonym. Język mniejszości etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym standardach. Język regionalny – język kaszubski - zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

7 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania? Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

8 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej? Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 1, 2 lub 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

9 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe w roku szkolnym 2007/2008 Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Jeden przedmiot wybrany spośród następujących (niezależnie od nauczanych w danej szkole): - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

10 Część pisemna Przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2007/2008 Jeden, dwa lub trzy (inne niż wybrane jako obowiązkowe), wybrane spośród: - Biologia - Chemia - Fizyka i astronomia - Geografia - Historia - Historia muzyki - Historia sztuki - Matematyka - Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o tańcu - Język obcy nowożytny (ten sam, co w części ustnej) - Informatyka - Język łaciński i kultura antyczna - Język mniejszości etnicznej - Język regionalny – język kaszubski Zdawane na poziomie rozszerzonym:

11 Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych zdaje się na poziomie rozszerzonym. Nie ma on wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jego wynik zostaje odnotowany na świadectwie maturalnym.

12 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania? W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

13 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić? Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. 30%

14 MOŻLIWOŚĆ POPRAWY W TEJ SAMEJ SESJI ! Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Powinien on w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

15 15 Kto może być zwolniony z matury? Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

17 Gdzie przystępuje się do matury? Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

18 Jak przystąpić do egzaminu? Wstępną deklarację uczeń składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego Uczeń składa deklarację, w której zaznacza wybrane przedmioty i ich poziom zdawania

19 Szczególne warunki zdawania egzaminu Uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej, wystawioną nie później niż do końca września roku, w którym odbywa się egzamin i nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu, składają ją razem ze wstępną deklaracją. Na podstawie opinii będą mieli dostosowane szczególne warunki zdawania egzaminu.

20 Gdzie szukać informacji? www.cke.edu.pl, www.oke.wroc.pl www.cke.edu.pl, www.oke.wroc.pl www.cke.edu.plwww.oke.wroc.pl www.cke.edu.plwww.oke.wroc.pl arkusze egzaminacyjne arkusze egzaminacyjne przykładowe rozwiązania przykładowe rozwiązania komentarze do zadań komentarze do zadań inne materiały (akty prawne, biuletyny) inne materiały (akty prawne, biuletyny) Na gazetce szkolnej (I piętro), w pokoju 19 i na stronie www.ekonomik.opole.pl Na gazetce szkolnej (I piętro), w pokoju 19 i na stronie www.ekonomik.opole.pl


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2008 roku.1 Egzamin maturalny w 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google