Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w 2012 roku Warszawa,12 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w 2012 roku Warszawa,12 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w 2012 roku Warszawa,12 września 2012 r.

2 Informacje o procedurach i deklaracjach www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl

3 Egzamin maturalny w 2012 roku.3 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

4 Egzamin maturalny w 2012 roku.4 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

5 Egzamin maturalny w 2012 roku.5 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

6 Egzamin maturalny w 2012 roku.6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

7 Egzamin maturalny w 2012 roku.7 Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny-zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język mniejszości etnicznej – zdawany na jednym poziomie, określonym standardach. Język regionalny – język kaszubski - zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach. Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego,francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. CZĘŚĆ USTNA

8 Egzamin maturalny w 2012 roku.8 Listę tematów z języka polskiego, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. CZĘŚĆ USTNA

9 Egzamin maturalny w 2012 roku.9 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie ani wychowawca zdających CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

10 Egzamin maturalny w 2012 roku.10 3 przedmioty na poziomie podstawowym 0-6 przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe

11 Egzamin maturalny w 2012 roku.11 Język polski Język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) Matematyka Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Zdawane na poziomie podstawowym : Przedmioty obowiązkowe CZĘŚĆ PISEMNA

12 Egzamin maturalny w 2011 roku.12 Do wyboru, do sześciu przedmiotów w każdym roku, spośród następujących: na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym : język obcy nowożytny inny niż wybrany jako obowiązkowy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, wiedza o tańcu, język mniejszości etnicznej - CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty dodatkowe

13 Egzamin maturalny w 2012 roku.13 Można zadeklarować w części pisemnej,ustnej lub obu częściach Język obcy nowożytny - dodatkowy

14 Egzamin maturalny w 2012 roku.14 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU Maturzysta zdaje egzamin przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub określonym w standardach.

15 Egzamin maturalny w 2012 roku.15 WYBÓR PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH Przedmiot dodatkowy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ale nie ma on progu zaliczenia, czyli nie można go nie zdać. Na świadectwie będzie wpisany uzyskany wynik, nawet jeżeli jest to tylko kilka procent.

16 Egzamin maturalny w 2012 roku.16 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Matematyka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-6) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

17 Egzamin maturalny w 2012 roku.17 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. CZĘŚĆ PISEMNA

18 Egzamin maturalny w 20112 roku.18 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

19 Egzamin maturalny w 20112 roku.19 Egzamin maturalny rozpoczyna się: 4 maja, piątek, godzina 9.00 7 maja, poniedziałek, godzina 8.00 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

20 HARMONOGRAM EGZAMIN Ó W PISEMNYCH Na egzaminy należy przybyć o godzinie 8.15 lub 13.45 4 maja, piątek - j. polski - godz.09.00 - p. podstawowy 4 maja, piątek - wiedza o tańcu - godz.14.00 - oba poziomy 7 maja, poniedziałek - j. polski - godz.09.00 - p. rozszerzony 7 maja, poniedziałek - historia muzyki - godz. 14.00 - oba poziomy 8 maja, wtorek - matematyka - godz. 09.00 - p. podstawowy 8 maja, wtorek - j.łaciński - godz. 14.00 - oba poziomy 9 maja, środa - matematyka - godz.09.00 - p. rozszerzony 10 maja, czwartek - j.angielski - godz.09.00 - p. podstawowy 10 maja, czwartek - j.angielski - godz.14.00 - p. rozszerzony 11 maja, piątek - WOS - godz.09.00 - oba poziomy 11 maja, piątek - fizyka - godz.14.00 – oba poziomy

21 HARMONOGRAM EGZAMIN Ó W PISEMNYCH 14 maja, poniedziałek - biologia - godz. 09.00 - oba poziomy 14 maja, poniedziałek - historia - godz. 14.00 - oba poziomy 15 maja, wtorek - informatyka - godz. 09.00 - oba poziomy 15 maja, wtorek - chemia - godz. 14.00 - oba poziomy 16 maja, środa - j. niemiecki - godz. 09.00 - p. podstawowy 16 maja, środa - j. niemiecki - godz. 14.00 - p. rozszerzony 17 maja, czwartek - geografia - godz. 09.00 - oba poziomy 17 maja, czwartek - filozofia - godz. 14.00 - oba poziomy 18 maja, piątek - j. rosyjski - godz. 09.00 - p. podstawowy 18 maja, piątek - j. rosyjski - godz. 14.00 - p. rozszerzony 21 maja, poniedziałek - j. francuski - godz. 09.00 - p.podstawowy 21maja, poniedziałek - j. francuski - godz. 14.00 - p. rozszerz ony

22 Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów język polski język mniejszości poziom podstawowy170 poziom rozszerzony180 PrzedmiotyArkuszeCzas trwania (min) Język polskiPoziom podstawowy 170 Poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne Poziom podstawowy 120

23 Egzamin maturalny w 2012 roku.23 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

24 Egzamin maturalny w 2012 roku.24 Ważne dla maturzystów terminy 30 września 2011 – termin składania deklaracji wstępnych 07 lutego 2012 – termin składania deklaracji ostatecznych 04 marca 2012 – ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych 04 kwietnia 2012 – złożenie bibliografii 27 kwietnia 2012 – zakończenie roku szkolnego 04 maja 2012 – rozpoczyna się egzamin dojrzałości 29 czerwca 2012 – rozdanie świadectw dojrzałości

25 Egzamin maturalny w 2012 roku.25 Próbny Egzamin Maturalny Organizowany przez OKE- Operonu-22-26 listopada 2011

26 Egzamin maturalny w 2012 roku.26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Podstawa prawna :


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2012 roku.1 Egzamin maturalny w 2012 roku Warszawa,12 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google