Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2012/2013

2 Tematyka spotkania Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku
Zmiany w prawie i procedurach Materiały o egzaminie w 2013 roku

3 Materiały o egzaminie maturalnym
Strona internetowa CKE i OKE Znowelizowane rozporządzenie Informacja o terminach egzaminów Nowe procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu Deklaracje maturalne

4 Materiały o egzaminie maturalnym – cd.
Komunikaty dyrektora CKE wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu o egzaminie maturalnym z informatyki w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Informatory o egzaminie maturalnym Filmy OKE

5 Zmiany w prawie Z dniem 1 września 2012r. w szkołach ponadgimnazjalnych zaczęło obowiązywać rozporządzenie MEN z dnia 17 XI 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

6 Zmiany w prawie – cd. Od maja 2013r. zmianie ulega arkusz z j. polskiego dla PP – zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego od 2013 roku mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego, ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym, a niewymienionych w aneksie

7 Matura w roku szkolnym 2012/2013
Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Zdawane tylko na poziomie podstawowym Dodatkowe: 1 do 6 przedmiotów do wyboru - egz. pisemny (język obcy nowożytny - egz. ustny lub pisemny, lub ustny i pisemny). Egz. maturalny w cz. pisemnej z przedmiotów j. polski, matematyka, j. obcy (jeżeli to ten, który zdawany był jako obowiązkowy) jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej nie określa się poziomu – zarówno w przedmiotach obowiązkowych jak i dodatkowych Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

8 Terminy egzaminu maturalnego
sesja majowa egzamin pisemny - od 7 do 28 maja 7 maja – język polski PP 8 maja – matematyka PP 9 maja – język angielski PP 21 maja – język niemiecki PP 23 maja – język rosyjski PP egzaminy ustne - od 7 do 28 maja

9 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklaracja wstępna - do 30 września 2012 roku Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2013 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.

10 Deklaracja Uczeń deklaruje wybór:
tematu prezentacji z języka polskiego; języka obcego nowożytnego; środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (w przypadku zdających informatykę); egzaminów dodatkowych i ich poziomu. W deklaracji zdający podpisuje oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.

11 Egzamin ustny z języka polskiego
Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, zdający mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu w części ustnej.

12 Materiały pomocnicze i środki techniczne
Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu.

13 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

14 Egzamin ustny/pisemny
Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

15 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.

16 Dostosowania warunków egzaminu
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie lub w zakładce: Egzamin maturalny Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

17 Dostosowania warunków egzaminu
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2012 r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Dostosowanie warunków powinno odbywać się w sposób opisany w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach. 17

18 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2013 roku.

19 Egzamin dodatkowy Termin i miejsce sesji czerwcowej:
egzamin ustny – w szkole macierzystej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do 19 czerwca 2013r.); egzamin pisemny – od 3 do 19 czerwca 2013r. (miejsce ogłosi dyrektor OKE na stronie w ostatnim tygodniu maja 2013r.)

20 Egzamin w sesji dodatkowej (w czerwcu 2013)
Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

21 Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa są wydawane w szkołach zdającym osobiście (lub osobom upoważnionym przez zdającego na piśmie) za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi. Wydanie świadectw: 28 czerwca 2013r.

22 Egzamin poprawkowy Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych żaden z egzaminów nie został im unieważniony nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego złożyli w terminie, czyli nie później niż do 5 lipca, oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

23 Egzamin poprawkowy „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć poprawiony wykaz bibliografii.

24 Egzamin poprawkowy Termin sesji sierpniowej: Miejsce egzaminu
egzamin ustny od 26 do 30 sierpnia 2013r. egzamin pisemny 27 sierpnia 2013r. godz. 9.00 Miejsce egzaminu egzamin ustny – szkoła macierzysta egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie OKE w Krakowie do 10 sierpnia 2013 roku Odbiór świadectw 13 września 2013r. w macierzystej szkole

25 Można samemu sprawdzić wyniki egzaminu
w OBIEG-u. Hasło należy pobrać w szkole. Można wtedy zobaczyć wyniki za każde zadanie oraz porównać swój wynik z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

26 Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej
Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 26

27 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

28 Unieważnienie egzaminu
Zdający, którym unieważniono egzamin, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku.

29 Unieważnienie egzaminu
Inne przyczyny unieważnień: dopuszczenie do egzaminu osoby, która nie ukończyła szkoły „oszustwo” egzaminacyjne – na egzamin zgłosiły się „podstawione osoby” – (nie sprawdzono dokumentów potwierdzających tożsamość) dopuszczenie do egzaminu na poziomie innym niż zadeklarowany.

30 Ponowne przystąpienie do matury
Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania. 30

31 Ponowne przystąpienie do matury
Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych na warunkach określonych w rozporządzeniu „o ocenianiu”.

32 Informatory o egzaminie maturalnym
Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach maturalnych.

33 Informatory

34 Aneks do informatorów

35

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google