Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2014."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2014

2 Matura w roku szkolnym 2013/2014
Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Zdawane tylko na poziomie podstawowym Dodatkowe: 1 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy egz. ustny/pisemny) Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

3 Terminy egzaminu maturalnego
sesja majowa egzaminy pisemne - od 5 do 23 maja egzaminy obowiązkowe: 5 maja – język polski 6 maja – matematyka 7 maja – język angielski egzaminy ustne - od 5 do 30 maja (wg szkolnego harmonogramu)

4 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.

5 Kierowanie do innej szkoły
Kierowanie zdających na egzamin ustny do innej szkoły – tylko w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Kierowanie na część pisemną egzaminu do innej szkoły – tylko w przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania absolwenta.

6 Egzamin ustny z języka polskiego
Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego należy odebrać od zdających bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

7 Materiały pomocnicze i środki techniczne
Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu.

8 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

9 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.

10 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2014 roku.

11 Egzamin dodatkowy Termin sesji dodatkowej Miejsce egzaminu
egzamin ustny i pisemny od 2 do 18 czerwca Miejsce egzaminu Ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

12 Egzamin w sesji dodatkowej (w czerwcu 2011)
Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

13 Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa są wydawane w szkołach za potwierdzeniem odbioru. Wydanie świadectw: 27 czerwca 2014 r.

14 Egzamin poprawkowy Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych żaden z egzaminów nie został im unieważniony nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego złożyli w terminie, czyli nie później niż 7 lipca, oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

15 Egzamin poprawkowy „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć poprawiony wykaz bibliografii.

16 Egzamin poprawkowy Termin sesji sierpniowej Miejsce egzaminu
egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014 egzamin pisemny 26 sierpnia 2014 Miejsce egzaminu egzamin ustny – szkoła macierzysta Egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie OKE w Krakowie do 10 sierpnia 2014 roku Odbiór świadectw 12 września w macierzystej szkole

17 Hasło należy pobrać w szkole
Po ogłoszeniu wyników sprawdzenie wyników egzaminu przypomnienie treści zadań zobaczenie wyniku za każde zadanie porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

18 Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej
Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 18

19 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

20 Unieważnienie egzaminu
Zdający, którym unieważniono egzamin, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku.

21 Materiały o egzaminie maturalnym
Strona internetowa CKE i OKE Komunikaty Informatory o egzaminie maturalnym Filmy OKE Strona internetowa szkoły - Harmonogram egzaminów

22 Informatory o egzaminie maturalnym
Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w informatorach.

23 Informatory

24

25 Filmy o maturze

26 Filmy OKE w Krakowie

27 Dostosowanie warunków
Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza

28 Dostosowanie warunków cd
wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole – po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

29 Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2013 r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.

30 Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google