Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2014."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2014

2 Matura – część obowiązkowa
Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu), b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), w części pisemnej: a) język polski na poziomie podstawowym, b) matematykę na poziomie podstawowym, c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym, Zdanie części obowiązkowej (wystarczy 30%) = zdanie matury

3 Matura dodatkowa: Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: w części ustnej: a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu w części pisemnej: a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym, b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym, c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym

4 d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy –na poziomie podstawowym albo rozszerzonym e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, procedury...” mówią: „Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.”

5 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach

6 Matura – ważne terminy Do 25 września wybór tematu prezentacji
Do 30 września: złożenie deklaracji maturalnej (załącznik 1a) oraz jeśli trzeba: wniosek dla maturzystów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tak zwany załącznik nr. 14 – do pobrania w szkole lub na stronie OKE) z dołączonym ważnym zaświadczeniem z poradni o dysleksji, dysgrafii etc. Listopad –grudzień próbna matura z szykanami z OPERONU (nie wolno się spóźnić!) Do 7 lutego – składanie ostatecznej deklaracji maturalnej (ich już nie da się zmienić) Od lutego 2014 obowiązkowa próbna matura ustna z języka polskiego w grupach z polskiego 25 kwietnia – koniec zajęć szkolnych 5 maja (poniedziałek) – początek matur 27 czerwca 2014 (piątek)– odbiór świadectw maturalnych

7 Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego (7 kwietnia 2014) z języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu, jeśli ktoś tego nie zrobi, to rezygnuje z matury ustnej z języka polskiego

8 Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem
Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji (np.rzutnik, komputer, pianino itp.), a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

9

10

11

12 Ważne do zapamiętania:
Problemy ze zdrowiem, wymagające szczególnych warunków podczas egzaminu – wszystkie niezbędne leki (typu insulina, leki na alergię itp.) można wnieść na salę, tylko trzeba wcześniej poinformować szkołę, czyli Wandę Łuczak (i dołączyć opinię lekarza!)

13 Wszystko to będzie ćwiczone podczas matur próbnych.
Do zapamiętania – c.d. Egzamin pisemny: absolutnie nie wolno się spóźnić (przy czym to, że egzamin zaczyna się o 9.00 nie znaczy, że można przyjść o 8.45 – jest jeszcze skomplikowany rytuał usadzania!) Egzamin pisemny: nikt nie może mieć przy sobie komórki, ani niczego, co mogłoby zadzwonić (dzwonienie może unieważnić egzamin!) a poza tym w zasadzie nie wolno wychodzić z sali (wolno za to napić się wody) Egzaminy ustne: w komisji nie mogą zasiadać osoby, które uczyły osobę zdająca w ostatnim roku szkolnym danego przedmiotu „Procedury...” mówią: „Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów wybranych przez zdającego w części pisemnej” (ale dla własnego dobra lepiej się nie spóźnić i przystąpić – bo żeby poprawiać w sesji sierpniowej, trzeba w maju przystąpić do wszystkich egzaminów – patrz dalej). Wszystko to będzie ćwiczone podczas matur próbnych.

14 Ważne pytania: Budzę się rano w dniu egzaminu pisemnego i odkrywam, że mam 40o gorączki. Co wtedy? Tego samego dnia należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie. „w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych” (udokumentowanych owym zaświadczeniem) osoba zdająca ma prawo zdawać w terminie dodatkowym, w czerwcu; wypełnić załącznik nr19 uwaga: to dyrektor OKE decyduje, kto ma prawo przystąpić do egzaminów w dodatkowym terminie

15 Ważne pytania A jeśli obleję maturę?
Jeśli ktoś nie zda jednego egzaminu obowiązkowego, to jest termin poprawkowy w sierpniu (teoretycznie zdaje się poprawkę we własnej szkole, teoretycznie w terminie, który pozwala zdążyć na rekrutację na studia) „Procedury...” mówią: „Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną, czyli wypełni załącznik nr 18”

16 Ważne pytania A co, jeśli matura jest zdana, ale za słabo, żeby dostać się na wybrane studia? Albo jeśli po pół roku na studiach okaże się, że powinnam/powinienem była/był wybrać inny kierunek i zdawać inne przedmioty? Maturę można zdawać (zdawać co nie zdane,) przez pięć lat; można też przystąpić do matury z przedmiotu dodatkowego, którego wcześniej się nie zdawało- do skutku. Lub podnosić wynik z przedmiotów i poziomów już zdawanych Jeśli się uda – OKE wydaje aneks do świadectwa. Jeśli nie – osoba zdająca dostaje tylko informacje o wyniku (czyli: wynik się nie pogarsza). Egzaminy zdaje się tylko w kolejnych sesjach majowych.

17 Dodatkowe informacje:
Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: „Procedury...” (czyli fascynujący dokument pt. „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014”) tamże: sylabusy, zawierające wymagania z konkretnych przedmiotów, przykładowe arkusze maturalne itp. Na stronach poszczególnych uczelni (oraz w aktualnym informatorze „Perspektyw”) – informacje o procedurze rekrutacji i o wymaganiach poszczególnych wydziałów.


Pobierz ppt "Matura 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google