Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2012."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2012

2 EGZAMIN MATURALNY (nie jest egzaminem obowiązkowym)
CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole CZĘŚĆ PISEMNA oceniana przez zespół egzaminatorów zewnętrznych Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe

3 CZĘŚĆ USTNA Przedmioty Przedmioty dodatkowe: obowiązkowe:
język obcy nowożytny inny niż wybrany jako obowiązkowy (nie określa się poziomu egzaminu) Przedmioty obowiązkowe: język polski (nie określa się poziomu egzaminu) język obcy nowożytny

4 Języki obce nowożytne angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski

5 CZĘŚĆ PISEMNA – przedmioty obowiązkowe (poziom P)
język polski język obcy nowożytny matematyka

6 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

7 CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe - max.6
Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Język łaciński i k.a. zdawane na poziomie P lub R takie jak język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy) zdawany na poziomie P lub R. matematyka, język polski i język obcy nowożytny (taki sam jak obowiązkowy) zdawany na poziomie R.

8 Egzamin dodatkowy z języka obcego nowożytnego innego niż obowiązkowy można zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.

9 Przykłady wyboru: Politechnika:
obowiązkowe – j.polski (P), j.angielski (P), matematyka (P) dodatkowe – matematyka (R), fizyka (R), j.angielski (R), j.niemiecki (P lub R) Uniwersytet medyczny: dodatkowe – biologia (R), chemia (R) lub fizyka (R),

10 obowiązkowe – j.polski (P), j.angielski (P),
SGH: obowiązkowe – j.polski (P), j.angielski (P), matematyka (P) dodatkowe – matematyka (R), geografia (R), j.angielski (R), j.niemiecki (P lub R) Wydział Prawa: dodatkowe – historia (R), WOS (R),

11 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego dokonuje zdający w deklaracji.

12 Deklaracja Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa wstępną pisemną deklarację dotyczącą wyboru: 1)  przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe; 2)  poziomu egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe;   3)  tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z listy tematów, 4)  środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki;

13 Zdający, składa ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego 2012r. Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.

14 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
27 kwietnia 2012r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 4 – 25 maja 2012r. Egzaminy pisemne maja Egzaminy ustne

15 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9.00 godz  4 (piątek) język polski (P) wiedza o tańcu (P lub R)  7 (poniedziałek) język polski (R) historia muzyki (P lub R)  8 (wtorek) matematyka (P) j. łaciński i kultura antyczna (P lub R)  9 (środa) matematyka (R) historia sztuki (P lub R) 10 (czwartek) język angielski (P) język angielski (R)

16 Maj godz. 9.00 godz. 14.00 11 (piątek) WOS (P lub R)
fizyka i astronomia (P lub R) 14 (poniedziałek) biologia (P lub R) historia (P lub R) 15 (wtorek) informatyka (P lub R chemia (P lub R) 16 (środa) j. niemiecki (P) j. niemiecki (R) 17 (czwartek) geografia (P lub R) filozofia (P lub R) 18 (piątek) j.rosyjski (P) j.rosyjski (R) 21 (poniedziałek) j. francuski (P) j. francuski (R)

17 Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego SZE do 4 marca 2012r.

18 Harmonogram Egzaminu Ustnego
Harmonogram ustalony przez PZE powinien zawierać informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie zdawania egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazywać miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu. Harmonogram powinien zawierać kompletne informacje także dla zdających skierowanych na egzamin poza szkołą.

19 CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

20 PP 170 min PR 180 min 120 min PR (część I) PR (część II) 70 min
PRZEDMIOTY ARKUSZE  CZAS TRWANIA GODZINY rozpoczęcia • język polski matematyka PP 170 min 9.00 PR 180 min 9.00  • języki obce nowożytne 120 min PR (część I) 14.00 PR (część II) 70 min 16.30 – 17.40

21 120 min 180 min 150 min 75 min 120 min 90 min 150 min
historia historia sztuki historia muzyki wos wiedza o tańcu filozofia język łaciński i k. a. PP 120 min 9.00 lub 14.00 PR 180 min biologia chemia fizyka i astronomia geografia 150 min •  informatyka PP – cz. I PP – cz. II 75 min 120 min 9.00 10.45 PR – cz. I PR – cz. II 90 min 150 min 11.00

22 PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY EGZAMINACYJNE
przeprowadzają i oceniają część ustną egzaminu. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą: Przewodniczący nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów Drugi nauczyciel danego przedmiotu 1) Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce. 2) W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi. 3) Członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.

23 CZĘŚĆ USTNA – język polski
Trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: 1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów (około15 minut), przy czym projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut, 2) rozmowy zdającego z zespołem egzaminacyjnym, która jest związana z prezentowanym tematem (około 10 minut). W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu.

24 Uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego
nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu (do 6 kwietnia 2012r.) Niedostarczenie bibliografii w tym terminie jest równoznaczne z niezdaniem matury z części ustnej egzaminu maturalnego.

25 Sprzęt pomocniczy do prezentacji z języka polskiego
Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła zapewnia ww. materiały i środki pod warunkiem, że posiada je na stanie (komputer, rzutnik, odtwarzacz CD, tablica korkowa). Uczeń przed egzaminem, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE powinien sprawdzić poprawność odtwarzania np. płytki CD na komputerze, który będzie wykorzystany w jego sali egzaminacyjnej.

26 CZĘŚĆ USTNA – język obcy nowożytny
Trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań i przystępuje do egzaminu bez dodatkowego przygotowania. Egzamin składa się z czterech części: 1) Rozmowa wstępna związana z życiem i zainteresowaniami ucznia, która ma na celu oswojenie ucznia z sytuacją egzaminacyjną (ok. 2 min.), 2) Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 3 min.) - polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. 3) Opis ilustracji z wylosowanego zestawu i odpowiedź na trzy pytania postawione przez egzaminującego, związane z tematyką ilustracji (ok. 4 min.) 4) Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania.

27 CZĘŚĆ USTNA – Wyniki Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Wyniki są ostateczne. Wyniki ogłoszone zostają w dniu przeprowadzenia egzaminu o godzinie podanej w harmonogramie tego egzaminu.

28 Szkolne Zespoły Nadzorujące
W skład Zespołu Nadzorującego wchodzi: co najmniej trzech nauczycieli (jeżeli zdaje do 30 uczniów; jeżeli więcej, to na każde 20 osób – dodatkowo 1 członek ZN) co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, wskazanej przez dyrektora OKE w skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele przedmiotu zdawanego w danej sali oraz wychowawcy zdających.

29 Zdający w trakcie egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie (do r.) Do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki dołączony jest zestaw wzorów, z chemii – wybrane tablice chemiczne, z fizyki i astronomii – karta wzorów i stałych fizycznych.

30 Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny,
nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

31 PUNKTUALNOŚĆ Zdający zobowiązany jest stawić się na egzaminie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE ( godz lub 14.00). Po tym czasie zdający nie zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

32 Wyniki części pisemnej egzaminu
są ustalane przez zespoły egzaminatorów zewnętrznych są wyrażone w procentach są ostateczne są ogłaszane przez PZE po otrzymaniu wyników z OKE

33 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać:
W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy.

34 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU Laureaci i finalisci olimpiad przedmiotowych znajdujacych sie w wykazie na rok 2012, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

35 Zwolnienie z przedmiotu
Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu Chemiczna chemia Biologiczna biologia Historyczna historia Literatury i Języka Polskiego język polski Geograficzna (i Nautologiczna) geografia Języka niemieckiego język niemiecki Języka angielskiego język angielski Języka francuskiego język francuski Języka rosyjskiego język rosyjski

36 Zwolnienie z przedmiotu
Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie Wiedzy o Unii Europejskiej Fizyczna fizyka i astronomia Matematyczna matematyka Informatyczna informatyka Artystyczna-sekcja plastyki historia sztuki Artystyczna-sekcja muzyki historia muzyki Języka łacińskiego j.łaciński i kultura antyczna Filozoficzna filozofia Języka białoruskiego język białoruski

37 Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów zdawanych obowiązkowo, a z przedmiotów zdawanych dodatkowo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, w części ustnej bez określenia poziomu.

38 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu (do r.) przedstawiają PZE zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, na podstawie którego PZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

39 Zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów Zdający wraz z deklaracją (wstępną do r. lub ostateczną do r.) składa wniosek do dyrektora szkoły o dostosowanie warunków i form egzaminu wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej / odpowiedniej poradni lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczeniem lekarskim.

40 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej spełniającej określone warunki.

41 Informacja dotycząca opinii z PPP
Dokumentem uprawniającym uczniów/słuchaczy/absolwentów do przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest każda opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, z której wynika, że u ucznia rozpoznano specyficzne trudności w uczeniu się.

42 Inne zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza specjalistę
Jeśli zdający posiada inne dolegliwości, które zmuszają go np. do zażycia leków podczas egzaminu, skorzystania z toalety, powinien przed egzaminem dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z poradni specjalistycznej.

43 Świadectwa 1. Świadectwo ukończenia szkoły –wystawia szkoła.
2. Świadectwo dojrzałości – wystawia OKE (oryginał i odpis). 3. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

44 Świadectwa 4. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz pisemnej. 5. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku wpisuje się „0%”.

45 Odbiór świadectwa Świadectwo odbiera absolwent osobiście za ukazaniem dowodu osobistego, w szkole, w terminie wyznaczonym przez dyrektora CKE (29 czerwca 2012r). Absolwent może upoważnić do odbioru rodziców lub prawnych opiekunów składając odpowiednią deklarację potwierdzoną własnoręcznym podpisem u Dyrektora szkoły. Odbiór świadectwa przez inne osoby wymaga upoważnienia notarialnego.

46 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
Przez 5 lat od daty I egzaminu Zdający nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin Zdający jest niezadowolony z wyniku egzaminu Może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej egzaminu z tych przedmiotów Przedmiot obowiązkowy (może wybrać inny język obcy) Przedmioty dodatkowe (może zdawać te same lub inne)

47 Tryb odwoławczy 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia,, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE. 3. Zdający ma prawo złożyć pisemną prośbę do dyrektora OKE o umożliwienie wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Praca jest udostępniana wyłącznie zdającemu, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

48 Unieważnienie egzaminu
1. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

49 Egzamin w dodatkowym terminie
Do egzaminu w dodatkowym terminie ma prawo zdający, który nie przystąpił do części ustnej lub pisemnej z powodu szczególnych przypadków zdrowotnych lub losowych. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w tym samym dniu kiedy odbywa się egzamin składają odpowiedni wniosek wraz z np. zaświadczeniem lekarskim do dyrektora szkoły (wniosek na stronie internetowej OKE). Egzaminy w dodatkowym terminie : czerwca 2012r.

50 Egzaminy w terminie poprawkowym
Egzamin w terminie poprawkowym ma prawo zdawać absolwent, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Uprawniony absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 6 lipca 2012r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów pisemnych i ustnych (20 – 24 sierpnia 2012r.) zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE i szkoły.

51 Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
Sprawdziany wewnątrzszkolne - przeprowadzane są w pierwszej i drugiej klasie, mają formułę nowej matury. Matury próbne – z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych kilka razy w klasie trzeciej – np. Matura z Operonem lub inne wydawnictwa, matura organizowana przez OKE. Wyniki tych sprawdzianów oraz matury próbnej są analizowane na radzie pedagogicznej w celu podjęcia działań zmierzających do bardziej efektywnego wdrażania wiadomości i umiejętności.

52 FAKULTETY - w klasie trzeciej uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe z przedmiotu, który zadeklarują (pierwszy wybór fakultetów ma miejsce na zakończenie roku szkolnego klasy drugiej , aktualizacja na początku klasy trzeciej), Doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do matury – kwalifikacje egzaminatora, pełnienie funkcji weryfikatorów lub przewodniczących zespołów egzaminacyjnych,

53 Targi edukacyjne – pomagają w wyborze kierunku studiów i uczelni,
Udział młodzieży szkolnej w zajęciach na wyższych uczelniach – ukierunkowanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy z danego przedmiotu, Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, Warsztaty psychologiczne – np.”Jak radzić ze stresem przedmaturalnym”.

54 Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: www. cke
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Matura 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google