Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2009. EGZAMIN MATURALNY części ustnej Składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, części pisemnej oraz z części pisemnej, ocenianej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2009. EGZAMIN MATURALNY części ustnej Składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, części pisemnej oraz z części pisemnej, ocenianej."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2009

2 EGZAMIN MATURALNY części ustnej Składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, części pisemnej oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów OKE. Maturzysta zdaje: pięćobowiązkowych pięć egzaminów obowiązkowych, może też zdawać maksymalnie trzy maksymalnie trzy egzaminy dodatkowych. z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych.

3 EGZAMIN MATURALNY Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

4 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwaga:wydana do końca wrześniaroku szkolnego Uwaga: Opinia ta powinna być wydana do końca września roku szkolnego, nie wcześniej niż w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego. Szczególne warunki

5 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienia z egzaminu

6 Egzamin maturalny obowiązkowych z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. dodatkowych Egzamin z przedmiotów dodatkowych może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. !

7 Zdający w klasie maturalnej dokonuje wyboru przedmiotów oraz poziomu egzaminu - w części ustnej i części pisemnej, pisemną deklarację składając pisemną deklarację wstępną 30 września. do 30 września. Ostateczną deklarację Ostateczną deklarację należy złożyć 7 lutego. do 7 lutego. !

8 Deklaracja dotyczy wyboru: tematuprezentacji z języka polskiego oraz poziomu pisemnego egzaminu z języka polskiego, tematu prezentacji z języka polskiego oraz poziomu pisemnego egzaminu z języka polskiego, języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz poziomu egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej (przy czym poziom egzaminu w obu częściach może być różny), języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz poziomu egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej (przy czym poziom egzaminu w obu częściach może być różny), obowiązkowego przedmiotu wybranego w części pisemnej egzaminu i poziomu jego zdawania, obowiązkowego przedmiotu wybranego w części pisemnej egzaminu i poziomu jego zdawania, przedmiotów zdawanych dodatkowo, przedmiotów zdawanych dodatkowo, środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (dla osób, które zdecydowały się zdawać informatykę ). środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (dla osób, które zdecydowały się zdawać informatykę ). Zdający podpisuje również oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

9 Przedmioty obowiązkowe USTNE: a) język polski, b) język obcy nowożytny (ten sam co w części pisemnej) PISEMNE: a) język polski, b) język obcy nowożytny, jeden c) jeden przedmiot wybrany spośród poniższych: - biologia, - chemia, - fizyka i astronomia, - geografia, - historia, - historia muzyki, - historia sztuki, - matematyka (po raz ostatni do wyboru) - wiedza o społeczeństwie, - język obcy nowożytny (inny) - wiedza o tańcu, - filozofia, - informatyka, - język łaciński i kultura antyczna,

10 Przedmioty dodatkowe PISEMNE: PISEMNE: (jeżeli nie zostały wybrane jako obowiązkowe) można zdawać maksymalnie (można zdawać maksymalnie trzy) - biologia, - chemia, - fizyka i astronomia, - geografia, - historia, - historia muzyki, - historia sztuki, - matematyka, - wiedza o społeczeństwie, - wiedza o tańcu - informatyka, - język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy) - język łaciński i kultura antyczna, USTNE: - język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy)

11 Języki obce nowożytne Egzamin maturalny z języka obcego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Egzamin maturalny z języka obcego obowiązkowego jako przedmiotu obowiązkowego dodatkowego i jako przedmiotu dodatkowego nie może być zdawany z tego samego języka. !

12 EGZAMIN PISEMNY: poziom podstawowy poziom podstawowy trwa 120 minut (z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem). Egzamin polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych, np.: - listu prywatnego - pocztówki z wakacji - ogłoszenia - przepisu kulinarnego - itp nie może Zdający podczas egzaminu nie może korzystać żadnych słowników. z żadnych słowników. Języki obce

13 EGZAMIN PISEMNY poziom rozszerzony poziom rozszerzony trwa 190 minut dwóch składa się z dwóch części: część pierwsza trwa 120 minut polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych część druga: trwa 70 minut,25 minut trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych; nie może Zdający podczas egzaminu nie może korzystać żadnych słowników. z żadnych słowników. Języki obce

14 EGZAMIN USTNY: poziom podstawowy poziom podstawowy trwa około 10 minut Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych, a na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról; część druga polega na opisaniu otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją.

15 Języki obce EGZAMIN USTNY poziom rozszerzony poziom rozszerzony trwa około 15 minut (czas na przygotowanie się: 15 min., których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu) składa się z dwóch części: pierwsza część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego zawartego w zestawie zadań egzaminacyjnych; druga część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań egzaminacyjnych i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.

16 Poziom podstawowy: trwa 170 min trwa 170 min. Polega na sprawdzeniu rozumienia czytanego tekstu oraz umiejętności napisania własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Poziom rozszerzony: trwa 180 min. Bada te same umiejętności, które zostały opisane powyżej. Zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny (na obu poziomach). i słownika poprawnej polszczyzny (na obu poziomach). Język polski część pisemna

17 Język polski część ustna Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego nie określa się jego poziomu. Ma on formę prezentacji tematu ustalonego z nauczycielem i opracowanego pod jego nadzorem w trakcie nauki w klasie maturalnej.

18 trwa około 25 minut składa się z dwóch części : 1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, 15 minut; która trwa około 15 minut; 2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, ok. 10 min która jest związana z prezentowanym tematem (ok. 10 min.). do 5 minut Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu. Język polski część ustna

19 Przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej MATEMATYKA Poziom podstawowy: trwa 120 min. polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym Poziom rozszerzony: trwa 180 min. polega na rozwiązaniu zadań wymagających rozwiązania problemów matematycznych

20 HISTORIA, WOS, HISTORII SZTUKI, HISTORII MUZYKI, WIEDZA O TAŃCU, Poziom podstawowy trwa 120 minut polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań przewidzianych podstawą programową Poziom rozszerzony trwa 180 minut polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej Przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej

21 GEOGRAFIA Poziom podstawowy: trwa 120 min. polega na rozwiązaniu zadań na podstawie barwnej mapy i innych materiałów źródłowych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym Poziom rozszerzony: trwa 150 min. polega na rozwiązaniu zadań z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych

22 Przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Poziom podstawowy: trwa 120 min. polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy Poziom rozszerzony: trwa 150 min. polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści z zakresu wymagań dla poziomu rozszerzonego

23 Przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej INFORMATYKA trwa 240 min. dwóch składa się z dwóch części: trwa 90 min 1) trwa 90 min. i polega na rozwiązaniu zadań bez korzystania z komputera trwa 150 min. 2) trwa 150 min. i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera (można korzystać z danych zapisanych na dysku oraz z podstawowej dokumentacji oprogramowania, lecz niedozwolony jest dostęp do Internetu)

24 Zdający zdał egzamin W CZĘŚCI USTNEJ: Jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% co najmniej 30% punktów, przy czym wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu nie mają wpływu na zdanie części ustnej.

25 W CZĘŚCI PISEMNEJ: Jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% co najmniej 30% punktów. Wyniki uzyskane w części pisemnej z poszczególnych przedmiotów odnotowuje się ze wskazaniem poziomu egzaminu. na świadectwie ze wskazaniem poziomu egzaminu. Zdający zdał egzamin

26 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. !

27 NASTĘPUJE JEŻELI: niesamodzielne - podczas egzaminu zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązywanie zadańzakłóca prawidłowy przebieg egzaminu rozwiązywanie zadań lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, posiadanie urządzeń telekomunikacyjnych - podczas egzaminu zostanie stwierdzone posiadanie przez zdającego urządzeń telekomunikacyjnych, - podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego przez egzaminatora OKE zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązywanie zadań. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

28 Poprawa egzaminu nie zdałwyłącznie z jednego przedmiotuw części ustnej lub pisemnej tego samego przedmiotu i na tym samym poziomieod sierpnia do września tego samego roku. T Zdający, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej, i nie zdał wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin ustala dyrektor Komisji Centralnej. 7 dni pisemnego oświadczenia Warunkiem jest złożenie ( w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu) pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

29 W ciągu pięciu lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu w celu poprawienia wyników: nie zdał egzaminu maturalnego ma prawo wybrać inny poziom egzaminu lub zmienić przedmiot obowiązkowy na inny - Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, przystępując ponownie ma prawo wybrać inny poziom egzaminu lub zmienić przedmiot obowiązkowy na inny, niż ten który zdawał, z wyjątkiem przedmiotu, który wybrał jako dodatkowy. w celu podwyższenia wyniku egzaminu z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych - Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych. Szczegółowe przepisy określa Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. § 105. Poprawa egzaminu

30 Prezentacja znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zsedabrowa.com www.zsedabrowa.com


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2009. EGZAMIN MATURALNY części ustnej Składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, części pisemnej oraz z części pisemnej, ocenianej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google