Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1097) Podstawa prawna

3 Struktura egzaminu maturalnego w 2009 r. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Wybrany przedmiot Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Część ustna Część pisemna

4 Struktura egzaminu maturalnego w 2009 r. Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Część pisemna

5 Egzamin maturalny w 2009 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu egzaminu

6 Egzamin maturalny w 2009 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty dodatkowe: język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym język regionalny - kaszubski – nie określa się poziomu egzaminu

7 Egzamin maturalny w 2009 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym: język polski język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) przedmiot wybrany spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

8 Egzamin maturalny w 2009 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe zdawane na na poziomie rozszerzonym: język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej przedmiot wybrany spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

9 Egzamin maturalny w 2009 r.. Zdający może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.

10 Egzamin maturalny w 2009 r.. zmiany w porównaniu do egzaminu maturalnego w 2008 r. Zwiększenie liczby przedmiotów do wyboru w części pisemnej egzaminu: w grupie przedmiotów obowiązkowych: filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna w grupie przedmiotów dodatkowych: filozofia

11 Egzamin maturalny w 2009 r.. zmiany w porównaniu do egzaminu maturalnego w 2008 r. Zmiana paragrafu 103 rozporządzenia: po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony

12 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu egzaminu

13 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ USTNA przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym (jeśli zdający wybierze ten sam język, który zdawał jako obowiązkowy, zdaje go na poziomie rozszerzonym) język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu egzaminu język regionalny - kaszubski – nie określa się poziomu egzaminu

14 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym: język polski język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) matematyka język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

15 Egzamin maturalny od 2010 r.. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym wybrane spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej) zdaje go na poziomie rozszerzonym.

16 Egzamin maturalny od 2010 r.. Zdający może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych nie zdają egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących (biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, historia) nauczanych w języku obcym.

17 Egzamin maturalny od 2010 r.. Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego wybranego również jako obowiązkowy – jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego sprawdza umiejętność tworzenia własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym

18 Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Część ustna Część pisemna

19 Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Część pisemna

20 Obowiązkowa matura z matematyki od 2010 r. zdawana na poziomie podstawowym zdawana na poziomie podstawowym treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według podstawy programowej zawartej podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 czas trwania egzaminu – 170 minut czas trwania egzaminu – 170 minut

21 Matura z matematyki - jako przedmiot dodatkowy Matura z matematyki - jako przedmiot dodatkowy od 2010 r. zdawana na poziomie rozszerzonym zdawana na poziomie rozszerzonym treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według treści sprawdzane na egzaminie maturalnym według podstawy programowej zawartej podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 czas trwania egzaminu – 180 minut czas trwania egzaminu – 180 minut

22 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera: Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami Opis struktury i formy egzaminu Wymagania egzaminacyjne Szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy Dwa przykładowe arkusze na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami Artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania Zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziami

23 Informator dostępny jest na stronach internetowych www.cke.edu.pl oraz www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google