Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku
XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

2 STRUKTURA EGZAMINU Obowiązkowo uczeń przystępuje do
części ustnej z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z matematyki XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

3 STRUKTURA EGZAMINU Obowiązkowo uczeń przystępuje do
części ustnej bez określenia poziomu z wybranego języka obcego nowożytnego części pisemnej na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego (tego samego co w części ustnej) j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

4 STRUKTURA EGZAMINU Dodatkowo można przystąpić w jednym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów na poziomie podstawowym albo rozszerzonym tylko do części pisemnej z następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

5 STRUKTURA EGZAMINU Dodatkowo można przystąpić
z języków obcych nowożytnych innych niż wybrany jako obowiązkowy bez określenia poziomu do części ustnej albo części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym albo do obu tych części do części ustnej lub pisemnej z języka regionalnego - języka kaszubskiego XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

6 STRUKTURA EGZAMINU Dodatkowo można przystąpić na poziomie rozszerzonym
do części pisemnej z języka polskiego lub matematyki do części pisemnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako obowiązkowy XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

7 Deklarację przystąpienia do egzaminu
DEKLARACJA Do 23 września 2013 roku uczeń składa dyrektorowi macierzystej szkoły wstępną Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

8 Zdający dokładnie wpisuje swoje dane: nazwisko imię/imiona
datę urodzenia miejsce urodzenia PESEL adres do korespondencji zgodę na przekazywanie wyników uczelniom XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

9 W deklaracji uczeń podaje:
temat prezentacji z języka polskiego wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny przedmioty dodatkowo wybrane oraz ich poziom środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

10 Do deklaracji dołącza się:
wniosek o dostosowanie warunków egzaminu wraz z odpowiednimi dokumentami XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

11 Zmian w deklaracji można dokonywać
DEKLARACJA Zmian w deklaracji można dokonywać do 5 lutego 2014 roku (termin złożenia deklaracji ostatecznej wg procedur do 7 lutego 2014 r.) XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

12 LAUREACI Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego przedmiotu w części pisemnej lub w obu częściach w przypadku przedmiotów dodatkowych – na poziomie rozszerzonym w przypadku przedmiotów obowiązkowych - na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych (wyjątek stanowi część ustna z języka polskiego, w której nie jest określony poziom egzaminu) XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

13 BIBLIOGRAFIA Wykaz bibliografii musi być złożony
dyrektorowi macierzystej szkoły nie później niż cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu. 3 kwietnia 2014 r. Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

14 7 - 23 maja 2014 roku. TERMIN CZĘŚCI USTNEJ
Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych maja 2014 roku. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

15 język polski – 25 min. (prezentacja ok.15 min.)
CZAS TRWANIA EGZAMINU ustnego język polski – 25 min. (prezentacja ok.15 min.) język obcy nowożytny - 15 min. egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

16 HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ
DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 5 maja język polski PP wiedza o tańcu PP, PR 6 maja matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP, PR 7 maja język angielski PP język angielski PR 8 maja język polski PR fizyka i astronomia PP, PR 9 maja matematyka PR wiedza o społeczeństwie PP, PR 12 maja biologia PP, PR filozofia PP, PR 13 maja język niemiecki PP język niemiecki PR 14 maja geografia PP, PR historia muzyki PP, PR 15 maja język rosyjski PP język rosyjski PR 16 maja chemia PP, PR historia sztuki PP, PR 19 maja język francuski PP język francuski PR 20 maja informatyka PP, PR historia PP, PR 21 maja język hiszpański PP język hiszpański PR 22 maja język włoski PP język włoski PR XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

17 CZAS TRWANIA EGZAMINU język polski, matematyka PP 170’, PR 180’
język obcy nowożytny PP 120’, PR 120’+70’ biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia PP 120’, PR 150’ historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński, filozofia, wiedza o tańcu PP 120’, PR 180’ XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

18 POMOCE Na dwa miesiące przed terminem egzaminu dyrektor CKE informuje o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w danym roku. język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (nie mniej niż 1 na 25 osób) historia muzyki – odtwarzacz CD ze słuchawkami i zapasowymi bateriami chemia – karta wybranych tablic chemicznych, kalkulator prosty, linijka matematyka – zestaw wybranych wzorów, kalkulator prosty, cyrkiel, linijka fizyka i astronomia – karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijka, kalkulator prosty geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty biologia - linijka informatyka – kalkulator prosty XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

19 Dyrektor szkoły przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE.
TERMIN DODATKOWY W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym ( czerwca). Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

20 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach otrzymają zdający w macierzystych szkołach. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z części ustnej i części pisemnej) otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

21 TERMIN POPRAWKOWY Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i z jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2014 r. 26 sierpnia 2014 roku godz. 9:00 – część pisemna egzaminu sierpnia 2014 roku – część ustna egzaminu XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

22 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał. Zdający może zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych. W jednej sesji zdający może przystąpić co najwyżej do sześciu przedmiotów dodatkowych. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

23 PONOWNE ZDAWANIE Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego,
może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba go powtórzyć w całości. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

24 Życzymy powodzenia na egzaminach!
XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google