Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZSM - NYSA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZSM - NYSA 2009."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
ZSM - NYSA 2009

2 EGZAMIN ZAWODOWY Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3 Podstawa prawna egzaminów zawodowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.
Najważniejsze dokumenty związane z procesem kształcenia i egzaminowania Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Program nauczania. Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.

5 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Czas trwania 120 minut (+ 30 min) ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację ETAP PRAKTYCZNY Czas trwania 180 – 240 min

6 Wiadomości i umiejętności sprawdzane
na egzaminie Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie ujęto w 3 obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

7 Wiadomości i umiejętności sprawdzane
na egzaminie – cd Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą ujęto w 2 obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami), które przyporządkowane są do 4 obszarów: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, prezentowanie efektu wykonania zadania.

8 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów ETAP PRAKTYCZNY

9 Wymagania jakie winien spełnić zdający, aby przystąpić do egzaminu.
Zdający powinien: złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoły, nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej, ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL), zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb (nie później niż do 20 grudnia). Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż na lata przed terminem egzaminu zawodowego.

10 EGZAMIN ZAWODOWY czerwiec 2011 czerwiec/lipiec 2011 ETAP ETAP PISEMNY
PRAKTYCZNY czerwiec 2011 czerwiec/lipiec 2011 ROZWIĄZANIE TESTU PISEMNEGO WYKONANIE WYLOSOWANEGO ZADANIA PRAKTYCZNEGO

11 Warunki i miejsce egzaminu zawodowego.
Absolwenci szkoły mający zamiar zdawać egzamin zawodowy zaraz po jej ukończeniu zdają etap pisemny egzaminu zawodowego w macierzystej szkole. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu. Etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający zdają w ośrodkach wyznaczonych przez dyrektora OKE.

12 Ogłoszenie wyników i wydawanie dyplomów.
1. Wyniki egzaminu oraz dyplomy kwalifikacji zawodowych przesyła OKE przewodniczącemu SZE szkoły, w której zdający przystąpili do egzaminu. 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający odbiera w macierzystej szkole w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego, w którym przystąpił do egzaminu. 3. Na wniosek zdającego lub jego rodziców karty odpowiedzi z etapu pisemnego oraz karta obserwacji i arkusze obserwacji etapu praktycznego wraz z ustalonymi wynikami obu etapów egzaminu są do wglądu w siedzibie OKE.

13 Warunki zdawania egzaminu „poprawkowego”
Osoba, która nie zdała etapu egzaminu lub go przerwała ma prawo przystąpić do niego w kolejnym roku jego przeprowadzania przed upływem 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu, w/w osoby zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie. Zdający składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do dyrektora OKE we Wrocławiu w terminie: nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej, Osoba, która zdaje egzamin pisemny po raz kolejny – zdaje go w placówce wyznaczonej przez OKE.

14 INFORMACJE O EGZAMINIE
Pod adresem:


Pobierz ppt "ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZSM - NYSA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google