Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZSM - NYSA 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZSM - NYSA 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZSM - NYSA 2010

2 2 EGZAMIN ZAWODOWY Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonych w odrębnych przepisach.

3 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Podstawa prawna egzaminów zawodowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 4 Najważniejsze dokumenty związane z procesem kształcenia i egzaminowania Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Program nauczania. Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.

5 5 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności związane z zadaniem o treści ogólnej, zależnej od zawodu i jego specyfiki. Czas trwania 180 – 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

6 6 Wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie ujęto w 3 obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

7 7 Wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie – cd Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą ujęto w 2 obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, Etap praktyczny – sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze łączenia teorii z praktyką, właściwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania o treści ogólnej, ustalonym w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji określonych prac lub opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac.

8 8 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności związane z zadaniem o treści ogólnej zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

9 9 Wymagania jakie winien spełnić zdający, aby przystąpić do egzaminu. Zdający powinien: złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoły, nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej, ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z numerem PESEL) o czym powiadomiony zostanie przez dyrektora szkoły na co najmniej 1 miesiąc przed egzaminem. zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb (nie później niż do 20 grudnia). Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.

10 10 EGZAMIN ZAWODOWY ETAPPISEMNYETAPPISEMNY ETAPPRAKTYCZNYETAPPRAKTYCZNY WYKONANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO ROZWIĄZANIE TESTU PISEMNEGO Czerwiec 2011

11 11 Warunki i miejsce egzaminu zawodowego. Absolwenci szkoły mający zamiar zdawać egzamin zawodowy zaraz po jej ukończeniu zdają etap pisemny egzaminu zawodowego w macierzystej szkole. Etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający zdają w ośrodkach wyznaczonych przez dyrektora OKE. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu.

12 12 Ogłoszenie wyników i wydawanie dyplomów. 1. Wyniki egzaminu oraz dyplomy kwalifikacji zawodowych przesyła OKE przewodniczącemu SZE szkoły, w której zdający przystąpili do egzaminu. 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający odbiera w macierzystej szkole w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego, w którym przystąpił do egzaminu. 3. Na wniosek zdającego lub jego rodziców karty odpowiedzi z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego wraz z ustalonymi wynikami obu etapów egzaminu są do wglądu w siedzibie OKE.

13 13 Warunki zdawania egzaminu poprawkowego Osoba, która nie zdała etapu egzaminu lub go przerwała ma prawo przystąpić do niego w kolejnym roku jego przeprowadzania przed upływem 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu, w/w osoby zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie. Osoba, która zdaje egzamin pisemny po raz kolejny – zdaje go w placówce wyznaczonej przez OKE. Zdający składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do dyrektora OKE we Wrocławiu w terminie: nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej,

14 14 INFORMACJE O EGZAMINIE pod adresem: www.oke.wroc.pl


Pobierz ppt "1 ZASADY OGÓLNE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZSM - NYSA 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google