Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Misztal Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Program poprawy efektywności kształcenia - opracowanie, wdrożenie i ewaluacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Misztal Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Program poprawy efektywności kształcenia - opracowanie, wdrożenie i ewaluacja."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Misztal Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Program poprawy efektywności kształcenia - opracowanie, wdrożenie i ewaluacja

2 Program poprawy efektywności kształcenia
Artykuł 34 ustawy o systemie oświaty - punkt 2: W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

3 Program poprawy efektywności kształcenia
Artykuł 34 ustawy o systemie oświaty - punkt 2a: Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust.1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

4 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia / wychowania powinny stanowić jeden dokument.

5 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Harmonogram określa terminy, w jakich powinno dojść do wdrożenia poszczególnych etapów programu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

6 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Podstawą opracowania programu poprawy efektywności kształcenia winna być profesjonalna szkolna analiza i interpretacja wyników sprawdzianu / egzaminu zewnętrznego.

7 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Szkolna analiza i interpretacja winna prowadzić do: stwierdzenia mocnych i słabych stron szkolnego systemu kształcenia, sformułowania wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia, do określenia zakresu treści programu , naprawczego, to znaczy zadań / działań przewidzianych dla dyrektora, rady pedagogicznej zespołów nauczycieli, poszczególnych nauczycieli, uczniów i rodziców ,

8 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Nie jest możliwe stworzenie jednej instrukcji działań, która nadawałaby się do zastosowania we wszystkich szkołach.

9 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Konstruując program poprawy efektywności kształcenia, należy zatem uwzględnić: specyfikę szkoły, jej kontekst środowiskowy i społeczny, zasoby kadrowe i materialne, kulturę organizacji, filozofię nauczania / uczenia się.

10 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Nie należy opracowania i wdrożenia programu poprawy efektywności kształcenia traktować jako odrębnej procedury, oderwanej od funkcjonowania szkoły.

11 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Dobry program, a w szczególności plan działań, powinien być wykonalny, racjonalny, celowy, określony w czasie, imienny i konkretny.

12 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
W zapisach znajdujących się w programie należy unikać nadmiernego uogólniania, nieprecyzyjności i niejednoznaczności sformułowań.

13 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Nie należy także działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem programu poprawy efektywności kształcenia traktować jako jednostkowego aktu, jednorazowej akcji naprawczej.

14 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
W związku z tym, że analiza wyników sprawdzianu / egzaminów zewnętrznych wpisuje się na stałe w rytm pracy szkół, program działań naprawczych stanowić będzie stały element ich funkcjonowania, gdyż nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej.

15 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Programy poprawy efektywności kształcenia winny być działaniem stałym, obejmującym w zależności od potrzeb i sytuacji: poziom szkoły, poziom klasy, poziom ucznia.

16 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Praktyka edukacyjna pokazuje, iż zakres oddziaływań programu winien angażować wszystkie szkolne podmioty edukacji, to znaczy: uczniów, nauczycieli, w tym również wychowawców, pedagogów, specjalistów, dyrektora, rodziców. niezbędne jest także w tym zakresie wsparcie samorządu.

17 Program poprawy efektywności kształcenia- istota, założenia
Im więcej bowiem racjonalnych działań, im szerszy i bardziej zróżnicowany ich zakres, tym pewniejszy sukces i osiągnięcie oczekiwanych efektów.

18 Program poprawy efektywności kształcenia- etapy działań
I. Przygotowanie. II. Opracowanie programu i harmonogramu działań naprawczych. III. Wdrażanie programu. IV. Ewaluacja programu.

19 Program poprawy efektywności kształcenia- przygotowanie
I.1. Analiza wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. I.2. Analiza wymagań określonych w standardach sprawdzianu / egzaminów. I.3 Analiza szkolnego zestawu programów i podręczników w kontekście możliwości kształcenia umiejętności określonych w standardach sprawdzianu / egzaminów zewnętrznych.

20 Program poprawy efektywności kształcenia- przygotowanie
I.4. Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianu / egzaminu zewnętrznego. I.5. Interpretacja wyników uzyskanych na sprawdzianie / egzaminie, uwzględniająca uwarunkowania kontekstowe. I.6. Sformułowanie wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia. I.7. Wybór zadań do realizacji i przypisanie ich poszczególnym podmiotom.

21 Program poprawy efektywności kształcenia- opracowanie programu i harmonogramu działań
II.1. Opracowanie założeń i koncepcji programu. II.2. Wybór celów. II.3. Zaplanowanie działań. II.4. Określenie sposobów / procedur realizacji działań. II.5. Określenie przewidywanych osiągnięć / oczekiwanych rezultatów. II.6. Zaplanowanie sposobów monitorowania i ewaluacji działań naprawczych. II.7.Opracowanie harmonogramu działań naprawczych.

22 Program poprawy efektywności kształcenia- wdrożenie
III.1. Systematyczna, rzetelna realizacja działań naprawczych. III.2. Monitorowanie realizacji programu.

23 Program poprawy efektywności kształcenia- ewaluacja
IV.1. Przeprowadzenie zaplanowanych diagnoz i analiz. IV.2. Analiza materiału badawczego. IV.3. Interpretacja wyników, w tym sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących podobnych działań w kolejnym cyklu. IV.4. Ocena efektywności podjętych działań.

24 Program poprawy efektywności kształcenia- struktura
1. Wstęp - koncepcja, założenia, motywacja tworzenia programu poprawy efektywności kształcenia, zakres i okres oddziaływań. 2. Cele programu: - cel główny / nadrzędny, - cele ogólne.

25 Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia- struktura
3. Treści programu - działania szkolnych podmiotów edukacji: - dyrektora, - nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, specjalistów, - uczniów, - rodziców.

26 Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia- struktura
4. Procedury, sposoby realizacji działań. 5. Przewidywane osiągnięcia / oczekiwane rezultaty. 6. Sposoby monitorowania i ewaluacji działań.

27 Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia- struktura
Działania Procedury / sposoby realizacji Przewidywane osiągnięcia / oczekiwane rezultaty Sposób monitorowania i ewaluacji

28 Harmonogram poprawy efektywności kształcenia- struktura
1. Działania. 2. Terminy. 3. Wykonawcy - osoby odpowiedzialne / współpracujące. 4. Sposoby dokumentowania podejmowanych działań.

29 Harmonogram poprawy efektywności kształcenia- struktura
Działania Terminy Wykonawcy – osoby odpowiedzialne / współpracujące Dokumentowanie działań


Pobierz ppt "Jolanta Misztal Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Program poprawy efektywności kształcenia - opracowanie, wdrożenie i ewaluacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google