Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.
Kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę. Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Departament Jakości Edukacji

2 Pwa Prawa i obowiązki nauczyciela Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. [art. 12 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty]

3 Prawa i obowiązki nauczyciela
Zatem decyzja, czy a jeżeli tak, to z jakich podręczników korzystać, należy wyłącznie do nauczyciela. Wyboru podręcznika, nauczyciel powinien dokonywać kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.

4 Prawa i obowiązki nauczyciela
Rozwiązaniem ułatwiającym rodzicom zakup podręczników i znacznie obniżającym koszty tego zakupu jest wybór przez nauczycieli tych samych podręczników na kolejne lata. Korzystaniu przez nauczycieli z takich samych podręczników w kolejnym roku sprzyja obowiązujące od 18 lipca 2012 r. ograniczenie możliwości składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika, zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości (nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia do użytku szkolnego) [rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz. U. z 2012 r., poz. 752]

5 Prawa i obowiązki dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego Dyrektor nie może ingerować w decyzje nauczycieli dotyczące wyboru podręczników, nie może także podejmować w ich imieniu wiążących zobowiązań. [art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty]

6 Oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół jakichkolwiek korzyści w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z zagwarantowaną w przepisach prawa oświatowego zasadą autonomii zawodowej nauczyciela, który w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników. Przyjmowanie jakichkolwiek dóbr od wydawców podręczników może narażać nauczyciela/dyrektora szkoły na zarzut przyjmowania korzyści majątkowych.

7 Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny należy ocena stanu przestrzegania przez szkoły i nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. Kurator oświaty, w ramach sprawowanego nad szkołami na obszarze danego województwa nadzoru pedagogicznego, jest uprawniony do prowadzania: kontroli planowych (np. kontrola w zakresie wyboru podręczników przeprowadzona w roku szkolnym 2011/2012) doraźnych kontroli, których tematykę i zakres określa samodzielnie kurator oświaty. [art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty]

8 Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Zakres kontroli prowadzonej przez kuratora oświaty dotyczącej wyboru podręczników może zatem obejmować następujące kwestie: samodzielność wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli, w tym również ewentualne umowy zawarte przez szkołę z wydawcami podręczników szkolnych przesłanki wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli; wybór podręcznika z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; podanie przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w szkole w kolejnym roku szkolnym; działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

9 Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. [art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty]

10 Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ prowadzący szkołę lub placówkę. Nadzorowi organu prowadzącego szkołę podlega w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. [art. 34a ust. 1 i 2 i 34b ustawy o systemie oświaty]

11 Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę
Prawidłowość pozyskiwania i gospodarowania przez szkołę mieniem otrzymanym w drodze różnego rodzaju umów np. umów-darowizny, podlega zatem kontroli organu prowadzącego szkołę. Kontrola organu prowadzącego może w szczególności polegać na sprawdzeniu: czy dyrektor szkoły posiada upoważnianie (jest umocowany) do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi czy zawarta przez dyrektora szkoły umowa jest zgodna z przepisami prawa i nie ogranicza prawa nauczycieli do wyboru podręcznika


Pobierz ppt "Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google