Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy nadzór pedagogiczny Białystok, dnia 30.11.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy nadzór pedagogiczny Białystok, dnia 30.11.2009r."— Zapis prezentacji:

1 Nowy nadzór pedagogiczny Białystok, dnia 30.11.2009r.

2 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168 poz. 1324) 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010 z dnia 16 listopada 2009 roku.

3 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Formy nadzoru pedagogicznego: ewaluacja ewaluacja kontrola kontrola wspomaganie wspomaganie

4 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Ewaluacja pracy szkół/placówek = praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole/placówce praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole/placówce

5 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna całościowa, problemowa wewnętrzna

6 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Obszary ewaluacji: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką.

7 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi 1. Wymagania wobec edukacji przedszkolnej. 2. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. 3. Wymagania wobec placówek oświatowo- wychowawczych, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych..... 4. Wymagania wobec poradni psychologiczno- pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. 5. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli.

8 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Poziomy spełniania wymagań: A poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; B poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; C poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; D poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; E poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę.

9 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań w obszarze efekty wobec szkoły niepublicznej – organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 3 ustawy

10 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół osób wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Ewaluację zewnętrzną w szkole/placówce przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia.

11 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Przebieg procesu ewaluacji: 1. Etap przygotowawczy (poznanie specyfiki szkoły, analiza dokumentacji, ustalenie harmonogramu badania), 2. Badanie w szkole (zbieranie danych przez prowadzenie badań ankietowych, wywiadów i obserwacji ), 3. Etap podsumowujący (opracowanie zebranych danych, przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, sporządzenie raportu)

12 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Kontrola = działania prowadzone w szkole/placówce mające na celu ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

13 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Kontrola Kontrola planowa prowadzona z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez MEN doraźna prowadzona w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby

14 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Kontrola Kontrola zewnętrzna, prowadzona przez kuratora wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły

15 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół osób wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze. Kontrolę w szkole/placówce przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia. Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontrolnych stanowią akta kontroli

16 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Protokół kontroli: sporządzony jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli przez kontrolującego; powstaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; przekazany jest dyrektorowi za potwierdzeniem odbioru; każda strona protokołu jest parafowana przez dyrektora szkoły/placówki i kontrolującego.

17 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Kurator oświaty wykonując zadania z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły, określone w statucie szkoły.

18 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Wspomaganie = działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach/placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów lub wychowanków. działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach/placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów lub wychowanków.

19 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Wspomaganie polega na: a) organizowaniu konferencji i narad, b) upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk, c) przygotowywaniu i podawaniu do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, d) promowaniu wykorzystywania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności szkół/placówek

20 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Dyrektor może więcej…

21 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi = autonomia szkoły/placówki odpowiedzialność dyrektora

22 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Plan nadzoru pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

23 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi ewaluacja wewnętrzna ewaluacja zewnętrzna

24 Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowy nadzór pedagogiczny Białystok, dnia 30.11.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google