Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu."— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845)

2 Zadania dyrektora szkoły wynikające z § 5 cytowanego Rozporządzenia

3 1. Dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

4 Czynności podejmowane przez dyrektora powołuje zespół ds. mierzenia jakości określa obszary, standardy, wskaźniki określa zasady przeprowadzania mierzenia jakości pracy szkoły ustala harmonogram mierzenia planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

5 określa zakres badania osiągnięć edukacyjnych dokonuje analizy wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów formułuje wnioski uwzględnia wnioski przy tworzeniu planu rozwoju placówki dokonuje badania umiejętności ucznia na wejściu w trakcie i na końcu procesu edukacyjnego dokonuje analizy dotyczącej przyrostu wiedzy ucznia planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

6 Dokumentowanie tabele zbiorcze wyników analizy wnioski wynikające z ww. analizy harmonogram mierzenia harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów protokoły rady pedagogicznej, zawierające m.in. wnioski planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

7 program rozwoju placówki ewentualnie program podnoszący jakość pracy szkoły w tym zakresie wnioski z analizy wyników na wejściu..... planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły Dokumentowanie

8 2. Dyrektor decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi.

9 Czynności podejmowane przez dyrektora tworzy, przygotowuje narzędzia decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych

10 Dokumentowanie zestaw narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły zestaw testów, zadań... przeznaczonych do badania osiągnięć edukacyjnych uczniów decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych

11 3. Dyrektor raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę

12 Czynności podejmowane przez dyrektora opracowuje zasady i formy przedstawienia raportu radzie pedagogicznej, radzie rodziców, organowi prowadzącemu określa wnioski wynikające z przeprowadzonego mierzenia przesyła raport kuratorowi oświaty raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

13 Dokumentowanie raport protokoły rady pedagogicznej, zawierające informacje o sposobie prezentacji raportu ewentualnie zawierające uwagi i wnioski wynikające z raportu raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

14 Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły / placówki w roku szkolnym.......... Nazwa i adres szkoły imię i nazwisko dyrektora szkoły I – TABELA

15 Przedmiot mierzenia Ocena wyników mierzenia Wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły / placówki Planowana tematyka (standard, wskaźnik) Realizacja tak/nie Powyżej standardów wymagańZgodnie ze standardamiwymagańPoniżej standardów wymagań Działanie zaplanowane w programie rozwoju szkoły/placówki Stan realizacji zaplanowanych działań ZrealizowanoW trakcie realizacjiNie podjęto działań raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

16 II. Wykorzystanie efektów kształcenia do doskonalenia klasyfikacji i promocji: Wnioski dotyczące klasyfikacji i promocji: Wnioski dotyczące wyników egzaminów / sprawdzianów: Wnioski dotyczące potrzeb i oczekiwań dyrektora: raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

17 III. Wyniki mierzenia jakości pracy szkoły/placówki w zakresie zleconym przez Kuratora Oświaty opis jakości:, raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

18 4. Dyrektor opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji:

19 a) obejmujący 5 lat szkolnych, a w przypadku placówki doskonalenia nauczycieli - 5 lat kalendarzowych program rozwoju szkoły lub placówki

20 b) obejmujący rok szkolny, a w przypadku placówki doskonalenia nauczycieli - rok kalendarzowy, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym program rozwoju szkoły lub placówki

21 Czynności podejmowane przez dyrektora tworzy listę potrzeb placówki powołuje zespół ds. tworzenia programu rozwoju placówki zbiera informacje o pracy szkoły od nauczycieli, rodziców, dzieci; bada ich oczekiwania program rozwoju szkoły lub placówki

22 analizuje wnioski wynikające z różnorodnych sprawozdań uwzględnia je w tworzeniu programu rozwoju szkoły program rozwoju szkoły lub placówki Czynności podejmowane przez dyrektora

23 Dokumentowanie lista potrzeb ankiety badające oczekiwania rodziców, nauczycieli, uczniów wyniki analizy ww. ankiet, wnioski program rozwoju szkoły lub placówki

24 program rozwoju placówki na 5 lat program rozwoju placówki na 1 rok wynikający z programu pięcioletniego uchwała rady pedagogicznej o przyjęciu programu rozwoju do realizacji program rozwoju szkoły lub placówki Dokumentowanie

25 5. Dyrektor analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie

26 Czynności podejmowane przez dyrektora powołuje zespół ds. analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych tworzy program doskonalący jakość pracy szkoły w tym zakresie lub program działań naprawczych dokonuje ewaluacji SZPN oraz podręczników szkolnych porównuje wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego z wynikami diagnoz wewnętrznych analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów

27 Dokumentowanie protokoły rad pedagogicznych, potwierdzające dokonanie analizy kontekstowej sprawdzianów i egzaminów, wnioski wynikające z analizy program działań naprawczych wnioski wynikające z porównania...... analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów

28 6. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji

29 Czynności podejmowane przez dyrektora prowadzi hospitacje doradczo – instruktażowe organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli wynikające z potrzeb placówki i nauczycieli zapoznaje nauczycieli z przepisami oświatowymi określa tematykę do podjęcia w ramach innowacji uwzględnia podejmowanie innowacji pedagogicznych w systemie nagradzania nauczycieli wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji

30 gromadzi informacje o potrzebach placówki w zakresie uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli analizuje realizację podstaw programowych poprzez: -analizę wymagań edukacyjnych stosowanych przez poszczególnych nauczycieli -analizę znajomości podstaw programowych -analizę kryteriów oceniania pod kątem uwzględniania umiejętności zawartych w podstawie programowej wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji

31 Dokumentowanie harmonogram hospitacji doradczo- konsultacyjnych protokoły szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dokumentacja dotycząca innowacji plan doskonalenia nauczycieli sprawozdania nauczycieli z realizacji podstawy programowej wnioski z analizy przedmiotowego systemu oceniania wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji

32 7. Dyrektor wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli

33 Czynności podejmowane przez dyrektora ustala tematykę narad, szkoleń i konferencji organizuje szkolenia, narady, konferencje powołuje lidera WDN-u nadzoruje działanie WDN-u wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli

34 Dokumentowanie plan narad, szkoleń, konferencji harmonogram WDN-u wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli

35 8. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

36 Czynności podejmowane przez dyrektora tworzy kryteria oceny pracy nauczycieli tworzy plan oceniania na dany rok szkolny (oceny pracy i oceny dorobku zawodowego dokonuje stałej obserwacji pracy nauczycieli ustala sposób gromadzenia informacji o pracy nauczycieli prowadzi hospitację kontrolno-oceniającą gromadzi informacje o pracy nauczycieli

37 Dokumentowanie kryteria oceny pracy nauczycieli plan oceniania harmonogram i tematyka hospitacji kontrolno-oceniających dokumentacja z przeprowadzonych hospitacji arkusze obserwacji pracy nauczyciela gromadzi informacje o pracy nauczycieli

38 9. Dyrektor we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.

39 Czynności podejmowane przez dyrektora powołuje zespół ds. systemu zapewniania jakości tworzy rozwiązania systemowe prowadzi hospitacje zajęć, w tym hospitacje diagnozujące kontroluje przestrzegania terminów postępowania klasyfikacyjnego kontroluje częstotliwość oceniania bieżącego opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

40 kontroluje zgodność oceniania z WSO (analiza pod tym kątem przedmiotowych systemów oceniania) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki tworzy, nowelizuje prawo wewnątrzszkolne; zasięga opinii wszystkich podmiotów czuwa nad przestrzeganiem statutu i przepisów prawa planuje organizację roku szkolnego przydziela godziny dyrektorskie zgodnie z potrzebami uczniów opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

41 Dokumentowanie plan nadzoru pedagogicznego arkusz sprawozdawczy z prowadzonego nadzoru pedagogicznego wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego potwierdzenie kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela wnioski z analizy.... opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

42 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, z wyjątkiem dyrektora szkoły, może odstąpić od mierzenia jakości pracy szkoły w danym zakresie w przypadku posiadania przez szkołę dokumentów potwierdzających wdrożony system zarządzania jakością i zapewniania jakości. § 3 ust. 5 Rozporządzenia


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google