Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

2 REGULACJE PRAWNE Dziennik Ustaw Nr 228 Poz. 1487 ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORAGNIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGOICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PALCÓWKACH Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

3 2011/2012 2012/2013 Obowiązujące terminy w PRZEDSZKOLACH i GimnazjaCH
Obowiązek UDZIELANIA I ORAGNIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WCHODZI W ŻYCIE W ROKU SZKOLNYM: 2011/2012 w PRZEDSZKOLACH i GimnazjaCH 2012/2013 w SzkołACH podstawowYCH i PONADGIMNAZJALNYCH Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

4 KWALIFIKACJE DO POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
UCZEŃ POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA OPINIĘ PORADNI NAUCZYCIEL STWIERDZA KONIECZNOŚĆ POMOCY SZKOŁA OTRZYMUJE KOPIĘ KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB Z POPRZEDNIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

5 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
koordynacja DZIAŁAŃ INFORMACJA DYREKTOR przedszkola, szkoły, placówki TWORZY WYZNACZA INFORMUJE ZESPÓŁ KOORDYNATORA RODZICÓW o terminie spotkań planuje i koordynuje udzielanie pomocy zwołuje spotkania zespołu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

6 ZESPÓŁ DZIAŁANIA ZESPOŁU USTALA ZAKRES POMOCY
OKREŚLA FORMY, SPOSOBY I OKRESY UDZIELANIA POMOCY uwzględniając: indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne możliwości psychofizyczne zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

7 KOMPETENCJE DYREKTORA
USTALA (na podstawie zaleceń zespołu) formy, sposoby, zakresy udzielania pomocy wymiar godzin realizowanych form pomocy INFORMUJE na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

8 Postępowanie wobec ucznia O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
UCZEŃ KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wpis do karty przedszkola lub szkoły form, sposobów, okresów i wymiaru godzin udzielanej pomocy (data i podpis dyrektora) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

9 Opracowanie Planu pracy
ZESPÓŁ OPRACOWUJE dla ucznia pdw ipet PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

10 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTOSOWANIE METOD PRACY Z UCZNIEM
Z UWZGLĘDNIENIEM: PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZYJĘTEGO PRZEZ SZKOŁĘ PROGRAMU NAUCZANIA ORZECZENIA LUB OPINII ZALECEŃ ZAWARTYCH W PDW LUB IPET + DOSTOSOWANIE METOD PRACY Z UCZNIEM Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

11 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
ZAKRES OCENY OCENA EFEKTYWNOŚCI dotyczy: formy udzielonej pomocy (po jej zakończeniu) pomocy udzielonej w danym roku szkolnym (przed opracowaniem arkusza organizacji placówki na kolejny rok szkolny) form udzielanej pomocy (przed jej zakończeniem) na wniosek: - rodziców ucznia / pełnoletniego ucznia - Nauczyciela / specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem - wychowawcy klasy terapeutycznej Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

12 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
DOKONANIE OCENY ZESPÓŁ określa wnioski i zalecenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny dot. dalszej pracy z uczniem poziomu funkcjonowania ucznia modyfikacje w karcie indywidualnych potrzeb modyfikacja IPET i PDW Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

13 RADA PEDAGOGICZNA EGZAMINOWANIE warunki przeprowadzania
WSKAZUJE na podst. informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej warunki przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminów zewnętrznych w zależności od rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych


Pobierz ppt "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google