Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości"— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

2 Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości
Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora są znane nauczycielom sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły. W szkole jest planowane, organizowane i przeprowadzane mierzenie jakości pracy. Dyrektor szkoły sporządza raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowiący rzetelne źródło informacji dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz społeczności szkolnej. Uzyskane przez szkołę wyniki mierzenia jakości pracy są gromadzone, udostępniane i wykorzystywane do poprawy jakości pracy. Nauczyciele angażują się w tworzeniu i modyfikowaniu wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne wynikami zewnętrznego mierzenia jakości. 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

3 RODN „WOM” Częstochowa
Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie I. Cel strategiczny: Jakościowy rozwój szkoły  ukierunkowany na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela II. Cele szczegółowe: Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli Podwyższanie jakości pracy szkoły poprzez sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły Wykorzystywanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły do osiągania standardów jakości w poszczególnych obszarach pracy szkoły 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

4 RODN „WOM” Częstochowa
Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie III. Zadania wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości: analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli określenie zasad organizacji nadzoru pedagogicznego, sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz zapoznanie z nimi nauczycieli  planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy sporządzanie przez dyrektora szkoły raportu z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowiąc jako rzetelnego źródła informacji dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz społeczności szkolnej gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie do poprawy jakości wyników mierzenia jakości pracy szkoły angażowanie nauczycieli do tworzenia i modyfikowania wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły porównywanie wyników wewnętrznego mierzenia jakości wynikami zewnętrznego mierzenia jakości 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

5 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie
IV. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego: 1. jawności dyrektor udostępnia informacje o organizacji nadzoru, wyniki analiz, badań i wniosków poprzez: bibliotekę szkolną, internet, konferencje, spotkania ze społecznością szkolną, 2. obiektywności ustalone wskaźniki standardów dostosowane do specyfiki szkoły, wewnętrzne procedury/ narzędzia, określone zasady dokumentowania i wykorzystania wyników badań 3. wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli promowanie nowatorskich rozwiązań, udostępnianie i upowszechnianie informacji oraz nowych ofert edukacyjnych i szkoleniowych, motywowanie i wyróżnianie 5. przestrzegania prawa stosowanie zapisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy KN, KPA 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

6 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie
V. Planowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości: termin rodzaj zadania odpowiedzialny Uwagi(ew. wskazanie procedury/jednolitych zasad) do 5 września każdego roku Plan nadzoru pedagogicznego na bieżący szkolny Dyrektor szkoły Zał. nr 1 do 20 września każdego roku Plan mierzenia jakości pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym Zał. nr 2 do 15 września każdego roku Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego Dyrektor szkoły, Lider ds. oceniania Procedura nr 1 2 x w roku: - do 30 września każdego roku - do 15 czerwca każdego roku Analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli Dyrektor szkoły, pedagog Zasady/zał. nr 3 do 30 maja każdego roku Opracowanie i prezentacja raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły Dyrektor szkoły, asystent ds. jakości Zasady /zał. nr 4 do 20 czerwca każdego roku Wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły Procedura nr 2 do 20 wrzesnia każdego roku Analiza zbieżności wyników wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości Zasady/zał. nr 5 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

7 RODN „WOM” Częstochowa
Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie VI. Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach systemu zapewniania jakości pracy szkoły : 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

8 Analiza i wykorzystanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego
Procedura nr 1 Analiza i wykorzystanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Przedstawienie i wstępna analiza wyników sprawdzianu/egzaminu odpowiedzialny – dyrektor; termin – maj/czerwiec Analiza raportu – prezentacja słabych i mocnych stron osiągnięć uczniów odpowiedzialny – przewodniczący zespołu zadaniowego; termin – sierpień Powołanie zespołu ds. opracowania planu działań doskonalących/programów poprawy efektów kształcenia odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień Opracowanie ww. planu/programu odpowiedzialny – przewodniczący zespołu zadaniowego; termin – do 30 września Przedstawienie planu/programu i zatwierdzenie przez RP odpowiedzialny – dyrektor; termin – do 30 września Monitorowanie realizacji zaplanowanych działań odpowiedzialny – dyrektor; termin – cały rok, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Ewaluacja programu poprawy efektów kształcenia m.in. poprzez analizę wyników sprawdzianu/egzaminu uzyskanych przez uczniów w kolejnej sesji egzaminacyjnej odpowiedzialny – dyrektor; termin – do końca sierpnia 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

9 Wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły
Procedura nr 2 Wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły Przedstawienie wniosków z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień Powołanie zespołów zadaniowych, których ilość i skład są adekwatne do przedstawionych wniosków odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień Przekazanie dyrektorowi szkoły planów działań/programów doskonalących/naprawczych odpowiedzialny – liderzy zespołów zadaniowych; termin – do końca września Włączenie ww. działań do programu rozwoju szkoły na bieżący rok szkolny odpowiedzialny – dyrektor; termin – do 15 października Zatwierdzenie wprowadzonych zmian przez Radę Pedagogiczną odpowiedzialny – dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej; termin – do końca października Monitorowanie realizacji działań zaplanowanych przez zespoły zadaniowe odpowiedzialny – dyrektor; termin – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

10 RODN „WOM” Częstochowa
Załącznik nr 3 Zasady analizowania potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli Potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli analizowane są badane i poddawane analizie dwa razy w roku szkolnym: w pierwszym miesiącu nauki (wrzesień) w ostatnim miesiącu nauki (czerwiec) Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet opracowanych przez zespół ds. jakości koordynowany przez asystenta ds. jakości. Dobór próby badawczej przebiega zgodnie z zasadami określonymi przez ŚLKO w dokumencie „Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego ....” Wyniki badań wraz z wnioskami opracowuje ww. zespół (w uzasadnionych wypadkach powiększany o innych pracowników szkoły wskazanych przez dyrektora na wniosek asystenta ds. jakości) w terminie dwóch tygodni od zakończenia badań. Prezentacji wyników i wniosków dokonuje dyrektor szkoły (ew. osoba przez niego delegowana) na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej. Odpowiedzialny za monitoring realizacji wniosków jest dyrektor szkoły. 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

11 Dokumentowanie Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości
Zestaw doprecyzowanych/zmodyfikowanych wskaźników zapewniających osiąganie przez szkołę standardów określonych przez ŚLKO Program rozwoju szkoły (pięcioletni z określoną polityką jakości: wizją i misją szkoły oraz roczny) Plan nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami: Plan hospitacji (kontrolnych i diagnozujących) Procedura awansu zawodowego nauczycieli Procedura oceny pracy nauczyciela Plan i organizacja diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów Plan przeglądów bieżących i kontroli dokumentacji szkolnej Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Zasady monitorowania innych (nie ujętych wyżej) działań podejmowanych podczas realizacji programów funkcjonujących w szkole (np. ustne sprawozdania liderów zespołów zadaniowych– 1x w miesiącu; spotkania z pedagogiem szkolnym dot. realizacji programu profilaktyki -1x w miesiącu) Plan ewaluacji (tzn. co, w danym roku szkolnym podlega ewaluacji, jaki jest jej zakres, kto odpowiada za jej przeprowadzenie, np. Wewnątrzszkolny system oceniania: wymagania edukacyjne, lider wso lub: Plan WDN: stopień wykorzystania zdobytych umiejętności na lekcjach – lider WDN) 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

12 Dokumentowanie Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości cd.
Plan wewnętrznego mierzenia jakości Program wychowawczy szkoły Szkolny program profilaktyki Raport z analizy wyników egzaminów zewnętrznych Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły Plan WDN Inne programy realizowane w szkole, w celu osiągania wysokiej jakości pracy. 30 maja 2006 RODN „WOM” Częstochowa

13 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości
Dziękuję za uwagę Izabela Leszczyna


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google