Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwagi i wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami w roku szkolnym 2008/2009 Słupsk, 26 sierpnia 2009 r. DELEGATURA w Słupsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwagi i wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami w roku szkolnym 2008/2009 Słupsk, 26 sierpnia 2009 r. DELEGATURA w Słupsku."— Zapis prezentacji:

1 Uwagi i wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami w roku szkolnym 2008/2009 Słupsk, 26 sierpnia 2009 r. DELEGATURA w Słupsku PN – EN ISO 9001 : 2001

2 1. Liczba nadzorowanych szkół i przedszkoli przez DKO w Słupsku w roku szkolnym 2008/2009 - 2 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku

3 - 3 - 2. Działalność diagnostyczno – oceniająca: wizytacje, rekontrole powizytacyjne, diagnozy, kontrole przestrzegania przepisów prawa oraz działalności statutowej szkół, badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół. 3. Analiza wniosków z przeprowadzonych wizytacji pozwala stwierdzić, że w większości szkół i przedszkoli nastąpiły istotne pozytywne zmiany we wszystkich lub w niektórych obszarach ich działalności. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku

4 4. Dostrzeżone pozytywy dotyczyły w szczególności: poprawy w zakresie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektorów, efektywniejszego analizowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, zwiększenia różnorodności form pracy z uczniem zdolnym oraz uatrakcyjnieniu oferty zajęć pozalekcyjnych, poprawności opracowania szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników, spójności działań podejmowanych w celu zmniejszenia liczby zagrożeń w szkołach i przedszkolach, wielopłaszczyznowej współpracy szkół i przedszkoli z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. - 4 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku

5 - 5 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku 5. Przeprowadzone wizytacje wykazały również nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. Analiza zaleceń powizytacyjnych wskazała nieprawidłowości, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a także pozwoliła określić obszary funkcjonowania szkół i przedszkoli wymagające wsparcia. 6. Zalecenia powizytacyjne wydano 97% szkół i przedszkoli objętych tą formą nadzoru.

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 6 - 7.W szkołach i przedszkolach publicznych nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: 1. planowania, sprawowania oraz dokumentowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/przedszkola, 2. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, 4. nie wypełniania przez radę pedagogiczną jej kompetencji stanowiących i opiniujących, 5. nieprawidłowego sposobu organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 6. nieprzestrzegania praw uczniów, 7. nieprzestrzegania procedur awansu zawodowego. a/ w zakresie kierowania i zarządzania szkołą / przedszkolem:

7 cd. 7. W szkołach i przedszkolach publicznych nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: 1. braku wnikliwej analizy przyczyn niskiej efektywności kształcenia, 2. nieprzestrzegania przepisów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 3. niezapewnienia adekwatnych do opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych form pomocy uczniom z problemami w nauce, 4. pomijania powyższego aspektu w kontekście oceny wyników klasyfikacji takich uczniów. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 7 - b/ w zakresie organizacji kształcenia:

8 cd. 7. W szkołach i przedszkolach publicznych nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 8 - 1. zbyt dużej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych, 2. braku świetlicy szkolnej dla uczniów dojeżdżających, 3. niedostosowaniu godzin pracy świetlicy do potrzeb pracujących rodziców, 4. braku opieki osoby dorosłej w autokarach dowożących dzieci do szkoły i przedszkola. c/ w zakresie działalności opiekuńczej:

9 cd. 7. W szkołach i przedszkolach publicznych nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: d/ w zakresie tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 9 - 1. braku nowelizacji zapisów statutów oraz WSO w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz nieprawidłowej struktury dokumentów 2. niedoprecyzowania zapisów dotyczących współdziałania organów szkoły, 3. braku lub nieprecyzyjności zapisów określających tryb odwoływania się ucznia od oceny z przedmiotu lub zachowania. 4. nie stosowania języka polskiego jako języka urzędowego w dokumentach szkolnych,

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 10 - 8. Informacja na temat upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 11 -

12 9. Tematyka i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek. Lp. Tematyka Narada/ szkolenie Planowany termin 1 szkolenielistopad 2009 2 naradastyczeń 2010 3Nowatorskie rozwiązania w pracy z dzieckiem przedszkolnym w kontekście nowej podstawy programowej. szkoleniemarzec 2010 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku - 12 - Kształcenie uczniów z dysleksją rozwojową w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wewnętrzne badanie jakości pracy szkół i przedszkoli w kontekście rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.


Pobierz ppt "Uwagi i wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami w roku szkolnym 2008/2009 Słupsk, 26 sierpnia 2009 r. DELEGATURA w Słupsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google