Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Jolanta Misztal KPCEN Włocławek

2 Na czym polega zmiana w modelu wspomagania szkół?
Wspomaganie KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU SZKOŁY ( działania mające na celu wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły) Wspomaganie ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY (szkolenia, warsztaty, doradztwo) – indywidualnie i zespołowo

3 Kompleksowy rozwój szkoły
wprowadza trwałą zmianę jakościową jego efekty są dostępne dla całej grupy uczestników, również przyszłych pod względem ekonomicznym jest bardziej opłacalny niż jednostkowe doskonalenie angażuje wszystkich członków grupy albo całą szkołę wymaga zarządzania – spontaniczne inicjatywy upadają bez lidera! wymaga nowego sposobu myślenia lidera! 3

4 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
jest blisko szkoły, a więc funkcjonuje w jej możliwie najbliższym otoczeniu; pracuje na potrzeby szkoły, czyli oferta i przebieg procesu doskonalenia są dopasowane do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły, doskonalenie towarzyszy szkole w całym procesie od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian; wykorzystuje potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.

5 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Procesowe wspomaganie szkół, czyli pomoc radom pedagogicznym w realizacji zadań.

6 Pomoc radom pedagogicznym i nauczycielom, aby umieli:
Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli Pomoc radom pedagogicznym i nauczycielom, aby umieli: wychowywać, nauczać, wprowadzać zmiany, reagować na potrzeby ucznia, modyfikować i korygować swoje działania.

7 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Doskonalenie winno więc być długofalowe, nie jednorazowe, lecz procesowe.

8 Etapy tak rozumianego procesu wspomagania:
Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli Etapy tak rozumianego procesu wspomagania: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły / placówki, ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły / placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja, wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

9 Procesowe wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły
DIAGNOZA SZKOŁA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW WNIOSKI 9

10 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli – rola animatora
Osoba spoza szkoły odpowiedzialna za prowadzenie procesu (rocznego planu wspomagania) w szkole. Najważniejsze zadania animatora to: wsparcie dyrektora i nauczycieli w pogłębieniu diagnozy potrzeb i określeniu priorytetowego obszaru rozwoju szkoły, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia, utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje indywidualne i grupowe), udostępnianie przez animatora niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych, wspieranie przez animatora nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań do codziennej praktyki, włączenie ewaluacji efektów procesu do ewaluacji wewnętrznej szkoły, wspólne opracowanie rekomendacji.

11 Doskonalenie winno dotyczyć w szczególności:
Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli Doskonalenie winno dotyczyć w szczególności: kierunków polityki oświatowej oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

12 Doskonalenie winno dotyczyć w szczególności:
Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli Doskonalenie winno dotyczyć w szczególności: diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

13 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

14 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, zwanych dalej „wojewódzkimi placówkami doskonalenia”, należy ponadto: organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym; prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

15 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Placówki doskonalenia realizują powyższe zadania w szczególności poprzez: organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń; prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń; udzielanie konsultacji; upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

16 Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli
Powyższe zmiany wprowadzono ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 26 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

17 Dyrektor szkoły – korzyści z uczestnictwa w projekcie
Dyrektor szkoły otrzyma pomoc zarówno w planowaniu i organizowaniu rozwoju szkoły, jak i wdrażaniu zmian związanych z realizacją polityki edukacyjnej państwa. Korzyści dla dyrektorów: pomoc w pogłębieniu diagnozy potrzeb szkoły oraz wyborze priorytetowego obszaru do rozwoju, pomoc w zaplanowaniu i organizowaniu doskonalenia nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły i na terenie szkoły, ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom nauczycielom, wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

18 Korzyści dla nauczycieli:
Nauczyciele – korzyści z uczestnictwa w projekcie Nauczyciele otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktycznej i/lub wychowawczej w obszarze wybranym przez radę pedagogiczną. Korzyści dla nauczycieli: pomoc we wdrażaniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie, pomoc w zaplanowaniu i realizowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły, organizacja szkoleń i warsztatów bezpośrednio w szkole, pomoc i wsparcie w okresie wdrażania nabytych umiejętności, wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

19 Nauczyciele – korzyści z uczestnictwa w projekcie
Zapraszamy do udziału w programie „Od diagnozy do zmiany”, oferujemy szkole kompleksowe i długofalowe wsparcie procesowe.

20 Zapraszamy do współpracy!
Nauczyciele – korzyści z uczestnictwa w projekcie Zapraszamy do współpracy! Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15 A 87 – 800 Włocławek e - mail: tel.: fax:


Pobierz ppt "Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google