Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY"— Zapis prezentacji:

1 NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY
PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ 1

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawy prawne nadzoru ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 9 października 2009r.) 2

3 NOWY NADZÓR – FORMY NADZORU
W Rozporządzeniu zdefiniowano wskazane w § 6 trzy formy nadzoru pedagogicznego: ewaluację, kontrolę, wspomaganie 3

4 PRAKTYCZNE BADANIE OCENIAJACE PRZEPROWADZONE W SZKOLE LUB PLACÓWCE
NOWY NADZÓR - EWALUACJA EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRAKTYCZNE BADANIE OCENIAJACE PRZEPROWADZONE W SZKOLE LUB PLACÓWCE 4

5 NOWY NADZÓR - EWALUACJA
Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi, 5

6 NOWY NADZÓR - EWALUACJA
§ Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 6

7 NOWY NADZÓR - EWALUACJA
§ 7. 1 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką. 7

8 Zarządzanie szkołą lub placówką ..
Obszary pracy szkoły i placówki oświatowej podlegające ewaluacji § 7 ust. 1 Efekty … Procesy .. Środowisko lokalne … Zarządzanie szkołą lub placówką .. Odejście od tradycyjnego podziału na: kształcenie, wychowanie i opiekę !!! 8

9 NOWY NADZÓR - EWALUACJA
Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki. 9

10 EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA – jest to ewaluacja organizowana przez dyrektora szkoły lub placówki i przeprowadzana w odniesieniu do wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne. 10

11 Wymagania państwowe podlegające ewaluacji /WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ/
W poszczególnych obszarach pracy szkoły/ placówki zostały określone wymagania i ustalone poziomy spełniania ich przez szkoły/ placówki 11

12 NOWY NADZÓR – POZIOMY WYMAGAŃ
Poziomy wymagań wobec szkół/placówek: poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówką, poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania, poziom C – średni stopień wypełniania wymagania, poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania, poziom E - niski stopień wypełniania wymagania. § 7 ust. 4. Wymagania, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia poziomu B i poziomu D określa załącznik do rozporządzenia. Tylko w obszarze „efekty” jeśli działania szkoły zostają ustalone na poziomie „E” pojawiają się sankcje ustawowe (art. 34 ust. 2 i 3)! 12

13 NOWY NADZÓR – POZIOMY WYMAGAŃ
§ 7 ust. 6 Poziom E ustala się, jeżeli szkoła lub placówka nie spełnia danego wymagania na poziomie D. Poziom C ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom D, ale niższym niż poziom B. Poziom A ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom B. 13

14 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach tworzy profil szkoły Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna określi mocne i słabe strony szkoły/ placówki w zakresie wyznaczonym przez wymagania państwowe 14

15 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluację prowadzi dyrektor razem z nauczycielami i służy ona rozwojowi placówki. Najważniejsze pytanie ewaluacyjne to: jak rozwija się uczeń? 15

16 NOWY NADZÓR- EWALUACJA
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce (§ 8 ust. 3) 16

17 EWALUACJA WEWNĘTRZNA jest autonomicznym działaniem szkoły,
jest organizowana przez dyrektora szkoły, o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki, odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów, jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej, jest podejmowana przez nauczycieli. 17

18 Nadzór pedagogiczny dyrektora Ewaluacja wewnętrzna
§ Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 18

19 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań, czyli, ogólnie, w celu podejmowania decyzji kierowniczych. 19

20 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluacja jest badaniem. Nie może być tak, że badamy szkołę. Trzeba określić, CO BADAMY w danej szkole. 20

21 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły.. 21

22 PRZEDMIOT EWALUACJI /OBSZAR/
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI PRZEDMIOT EWALUACJI /OBSZAR/ Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności Statutowej Ośrodka. CELE Zebranie informacji, czy rozpoznawane są i diagnozowane w Ośrodku potrzeby i możliwości uczniów; Zebranie informacji czy, nabywane przez nich wiadomości i umiejętności są zgodne z potrzebami i możliwościami;

23 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI WYMAGANIE Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami. PYTANIA KLUCZOWE W jaki sposób diagnozuje się i analizuje potrzeby i możliwości wychowanków? Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniami? Jakie są efekty oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych mających na celu przygotowanie do życia?

24 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI KRYTERIA EWALUACJI Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową; W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów; Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów; W placówce wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się; W placówce dostrzega się możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów; Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów ksztacenia;

25 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI METODY BADAŃ Analiza dokumentów; Ankieta (dla rodziców, nauczycieli, uczniów); Wywiad; PRÓBA BADAWCZA 50 % rodziców, wychowanków i 100 % nauczycieli

26 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI LITERATURA 1) Berdzik Joanna: Zadania dyrektora w nowym nadzorze pedagogicznym [on line], Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty: IV Kongres Zarządzania Oświatą: Materiały [dostęp ]. Dostępny w Internecie: 2) Ewaluacja w szkole : wybór tekstów, red. H. Mizerak, A. Hildenbrandt, Olsztyn 1997 4) Korporowicz L., Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju, Edukacja i Dialog 2000, nr 6, s 5) Wlazło St., Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny, Dyrektor Szkoły 2009, nr 9 (189), s. 6-10 6) 26


Pobierz ppt "NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google