Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 grudnia 2011r. POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE. ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców, prawnych opiekunów. Zespół wydaje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 grudnia 2011r. POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE. ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców, prawnych opiekunów. Zespół wydaje."— Zapis prezentacji:

1 12 grudnia 2011r. POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE

2 ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców, prawnych opiekunów. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców, prawnych opiekunów. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

3 Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa, albo dołączona dokumentacja jest niewystarczająca, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzą specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa, albo dołączona dokumentacja jest niewystarczająca, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzą specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu.

4 Wnioskodawca dołącza zawsze zaświadczenie lekarskie na odpowiednim druku. Wnioskodawca dołącza zawsze zaświadczenie lekarskie na odpowiednim druku. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymienionej wcześniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymienionej wcześniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. W celu uzyskania pełnej wiedzy o dziecku, zespół może zasięgnąć opinii nauczyciela lub wychowawcy. W celu uzyskania pełnej wiedzy o dziecku, zespół może zasięgnąć opinii nauczyciela lub wychowawcy.

5 Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia. W naszej placówce posiedzenia zespołów odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca. W naszej placówce posiedzenia zespołów odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca. W wyjątkowych przypadkach posiedzenie może odbyć się w innym terminie. W wyjątkowych przypadkach posiedzenie może odbyć się w innym terminie. W skład zespołu wchodzą: dyrektor jako jego przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz i ewentualnie inny specjalista powołany przez przewodniczącego. W skład zespołu wchodzą: dyrektor jako jego przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz i ewentualnie inny specjalista powołany przez przewodniczącego. W posiedzeniu może wziąć udział rodzic, który jest zawsze powiadamiany o terminie posiedzenia zespołu. W posiedzeniu może wziąć udział rodzic, który jest zawsze powiadamiany o terminie posiedzenia zespołu.

6 Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. Do rozpatrzenia każdego wniosku powołuje się odrębny zespół. Do rozpatrzenia każdego wniosku powołuje się odrębny zespół. Orzeczenie jest wydawane w ciągu 14 dni od daty posiedzenia zespołu. Orzeczenie jest wydawane w ciągu 14 dni od daty posiedzenia zespołu. Orzeczenie lub opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego. Orzeczenie lub opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego. Orzeczenie otrzymuje rodzic i ma prawo nie pokazać go w szkole. Orzeczenie otrzymuje rodzic i ma prawo nie pokazać go w szkole. Dużo zależy od umiejętnej rozmowy z rodzicem. Dużo zależy od umiejętnej rozmowy z rodzicem.

7 W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby………. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby………. Orzeczenia wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole bądź na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Orzeczenia wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole bądź na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

8 Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty. Orzeczenie można zaskarżyć w sądzie. Orzeczenie można zaskarżyć w sądzie.

9 ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA może otrzymać uczeń technikum pod warunkiem otrzymania zgody od lekarza medycyny pracy!!! Wymienione wyżej orzeczenie nie jest wydawane uczniom notorycznie wagarującym bądź sprawiającym trudności wychowawcze!!!

10 Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, niedostosowania społecznego lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym dostosowanie form i warunków na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym następuje na podstawie tego orzeczenia.

11 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

12 Zgodnie z założeniami MEN przy realizacji nowych zadań placówki mogą liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

13 NOWE ZADANIA PORADNI Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

14 Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Planów Działań Wspierających. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Planów Działań Wspierających. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15 Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom. Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom.

16 Gotowość i dojrzałość szkolna Informacja, która przygotowują nauczyciele wędruje za uczniem, często w naszej pracy korzystamy z informacji tam zawartych aby uzyskać pełen obraz dziecka, jego wiadomości i umiejętności, bądź ocenic dynamikę rozwoju. Informacja, która przygotowują nauczyciele wędruje za uczniem, często w naszej pracy korzystamy z informacji tam zawartych aby uzyskać pełen obraz dziecka, jego wiadomości i umiejętności, bądź ocenic dynamikę rozwoju.

17 Diagnoza przedszkolna Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). W przepisie tym w sposób jednoznaczny sformułowano zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego. W przepisie tym w sposób jednoznaczny sformułowano zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego.

18 Staram się celowo unikać określania tych zadań mianem diagnozy. Pojęcie diagnozy ma bowiem swoje określone znaczenie w naukach społecznych. Moim zdaniem nauczyciele nie są przygotowani w toku swoich studiów do przeprowadzania diagnozy. Nie można więc beztrosko nazywać ich działań w taki sposób. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez dokonywanie obserwacji pedagogicznej stanowi tylko jeden z elementów diagnozy, ale sam w sobie nią nie jest. Staram się celowo unikać określania tych zadań mianem diagnozy. Pojęcie diagnozy ma bowiem swoje określone znaczenie w naukach społecznych. Moim zdaniem nauczyciele nie są przygotowani w toku swoich studiów do przeprowadzania diagnozy. Nie można więc beztrosko nazywać ich działań w taki sposób. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez dokonywanie obserwacji pedagogicznej stanowi tylko jeden z elementów diagnozy, ale sam w sobie nią nie jest.

19 W oparciu o zgromadzone wyniki obserwacji pedagogicznej nauczyciel opracowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. W oparciu o zgromadzone wyniki obserwacji pedagogicznej nauczyciel opracowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Celem tych działań jest dostarczenie rodzicom wiarygodnych i pełnych informacji dotyczących poziomu rozwoju ich dziecka. Celem tych działań jest dostarczenie rodzicom wiarygodnych i pełnych informacji dotyczących poziomu rozwoju ich dziecka. Na tej podstawie rodzice podejmują decyzję o posłaniu dziecka do szkoły. Na tej podstawie rodzice podejmują decyzję o posłaniu dziecka do szkoły.

20 OPINIOWANIE Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

21 Opinię do szkoły przekazuje rodzic bądź na jego pisemny wniosek poradnia może przesłać opinię do wskazanej placówki. Opinię do szkoły przekazuje rodzic bądź na jego pisemny wniosek poradnia może przesłać opinię do wskazanej placówki.

22 Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Aktualnie opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się otrzyma uczeń nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Aktualnie opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się otrzyma uczeń nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

23 Opinia taka może być wydana także uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Opinia taka może być wydana także uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia.

24 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie Joanna Litwiniuk-Kupisz


Pobierz ppt "12 grudnia 2011r. POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE. ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY Zespół wydaje orzeczenie lub opinię na wniosek rodziców, prawnych opiekunów. Zespół wydaje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google