Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 3 października 2013 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół w zakresie: realizacji polityki oświatowej państwa, w tym pomoc w spełnianiu wymagań państwa rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wspierania szkół w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych opracowania i realizacji IPET- ów oraz indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych, udzielania nauczycielom, wychowawcom, specjalistom pomocy w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, podejmowania działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, Współpraca szkół i placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych: kontynuacja wdrażania podstawy programowej, przygotowanie szkół do nowego egzaminu zewnętrznego, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

5 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów: dbałość o bezpieczeństwo fizyczne uczniów, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne uczniów, przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny warunków nauczania, wychowania i opieki.

6 78 [10] [28] Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji Ewaluacje całościowe wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 78  [10] Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego:  Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.  234 [28]

7 [57] Liczba Typ szkoły/rodzaj placówki ewaluacji 468
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Dzieci/uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka kształcenia ustawicznego  468 [57] Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; Respektowane są normy społeczne. placówka oświatowo-wychowawcza Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna,  biblioteka pedagogiczna Planuje i organizuje się pacę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Respektowane są normy społeczne. specjalny ośrodek wychowawczy placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne.  młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

8 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
Lp. Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/rodzaj placówki 1. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. publiczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – 10% 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika -10% 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. publiczne i niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkoły policealne – 5% 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli -100%

9 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe -10% 6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja – 5% 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja - 10% 8. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazja - 10% 9. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej. -10% 10. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. szkoły niepubliczne - 10%

10 Monitorowanie W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:
Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

11 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google