Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w ramach I transzy promes w 2013 roku

2 Promesy I transzy środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej otrzymało łącznie 151 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 148 jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. ,,promes powodziowych” tj. 131 gmin 16 powiatów Samorząd województwa na realizacje 332 zadań, w tym 198 dot. odbudowy i 134 dot. remontu

3 20 jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw
20 jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. ,,promes osuwiskowych” tj. 17 gmin 2 powiaty Samorząd województwa na realizacje 25 zadań

4 Z wnioskiem o dokonanie zmian w treści przyznanych promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej wystąpiło 56 jednostek samorządu terytorialnego: zmiana terminu: 12 jednostek samorządu terytorialnego - 23 zadania zmiana charakteru robót z odbudowy na remont lub remontu na odbudowę: 27 jednostek samorządu terytorialnego - 47 zadań inne zmiany: 17 jednostek samorządu terytorialnego - 33 zadania

5 Wojewoda Małopolski w dniu 18 marca 2013 r
Wojewoda Małopolski w dniu 18 marca 2013 r. wystąpił z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o dokonanie stosownych korekt w treści przyznanych promes

6 Dofinansowania do 100% kosztów realizacji zadań
Realizacja zadań z 2010 roku, jeżeli straty wystąpiły w okresie między 14 maja 2010 roku a 31 grudnia 2010 roku Dofinansowania do 100% kosztów realizacji zadań

7 Nie obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2011 r w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14, z późn. zm.)

8 co oznacza, że do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, co do których nie skorzystano ze szczególnego trybu stosuje się już przepisy Prawa budowlanego w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszenia remontów właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej

9 Jednostki samorządu terytorialnego, które:

10 dokonały na podstawie cyt
dokonały na podstawie cyt. rozporządzenia zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i zostało ono przyjęte to w czasie jego obowiązywania mogą z niego korzystać w zakresie w nim zawartym

11 do dnia 8 stycznia 2013 r. dokonały na podstawie cyt
do dnia 8 stycznia 2013 r. dokonały na podstawie cyt. rozporządzenia zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia, w takim przypadku zastosowanie ma art. 13j ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.)

12 „Do spraw wszczętych a niezakończonych na podstawie przepisów ustawy z dnia sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w okresie, o którym mowa w art. 2 (tj. 24 miesięcy), stosuje się przepisy tej ustawy.”

13 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

14 BUDOWA - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

15 PRZEBUDOWA - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego

16 REMONT - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

17 Szczególnym przypadkiem jest nakaz budowlany wydany przez właściwy w sprawie organ nadzoru budowlanego. Nakaz wykonania określonych w nim prac budowlanych zwalnia od wnioskowania do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia remontu w zakresie w tym nakazie wskazanym.

18 Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana przy udzielaniu zamówienia oraz w całej ww. dokumentacji oznacza, że w uzyskiwanych rozstrzygnięciach winna być użyta nazwa zadania z promesy i tylko takie rozstrzygnięcia będą przyjmowane do wniosków o dotacje

19 Wykorzystanie oszczędności powstałych po udzieleniu zamówień publicznych na zadania, na które zostały przyznane promesy I transzy

20 Minister wydaje promesy na dofinansowanie zadań.
Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację określonego zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania.

21 Mając na względzie efektywne wykorzystanie środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, powstałe oszczędności będą rozdysponowane, wzorem 2012 roku, w ramach tzw. ,,transzy I a” z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość wskaźnika M (z uwzględnieniem zakontraktowanych środków I transzy), terminu złożenia kompletnego i poprawnego merytorycznie wniosku o zawarcie umowy dotacyjnej. Oszczędności będą rozdysponowane do wyczerpania środków.

22 Dokonanie analizy zadań, które nie zostały objęte promesami a zostały zgłoszone do wykazu zadań priorytetowych pod kątem zgłoszonego a faktycznego charakteru robót: odbudowa czy remont ???, a przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w treści tych zadań tj z odbudowy na remont lub odwrotnie niezwłoczne poinformowanie Wydziału Rolnictwa w celu dokonania tychże zmian aby wyeliminować konieczność dokonywania zmian w treści przyznanych później promes.

23 Przygotowanie kolejnych zadań, w tym z lat wcześniejszych niż do realizacji w II półroczu 2013 roku i w 2014 roku. Przy zgłaszaniu kolejnych zadań wymagane będzie podanie numeru decyzji o pozwoleniu na budowę lub znak i data wniosku o wydanie pozwolenia złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej

24 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk, a także wykazy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w 2013 roku wraz z wzorami oświadczeń, znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google