Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki wynikające z art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki wynikające z art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). (Dz. U. Nr 106, poz. 675)."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki wynikające z art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

2 Zgodnie z art. 75 ust. 1 przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

3 Z dyspozycji art. 75 ust. 2 wynika, iż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych, obowiązujących na obszarze ich właściwości, do wymagań określonych w art. 46 ust. 1.

4 Dalej art. 75 stawowi, że: wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1.

5 W skutek braku odpowiedniego działania wójta etc., gdy treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań określonych w art. 46 ust. 1, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku do którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

6 Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7 W płaszczyźnie relacji prawnoustrojowych między wojewodą a organami gminy, zarządzenie zastępcze stanowi środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Na podstawie właściwych w tym zakresie unormowań przyjąć należy, że ma ono na celu wypełnienie luki powstałej wskutek braku odpowiedniego działania organu samorządowego.

8 Istota zarządzenia zastępczego polega na tym, że zastępuje ono, w przypadku bezczynności organu gminy, stosowny akt, jaki organ ten powinien przyjąć.

9 Koszty zmiany planu miejscowego ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. Nie wydaje się zarządzenia zastępczego po upływie 18 miesięcy od dnia przedłożenia wojewodzie planu miejscowego. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w ust. 4, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu. Art. 75 stanowi również, że:

10 Propozycja nowelizacji art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

11 Propozycja I art. 75: 1.Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. 2.W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. 3.Skreślony

12 4.Jeżeli treść obowiązujących planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań określonych w art. 46 ust. 1, ustalone w nich zakazy i rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, nie stanowią przeszkody w lokalizacji tych inwestycji na terenach objętych tymi planami, na obszarze funkcji określonych w art. 46 ust. 2 jako niesprzeczne z lokalizacją tych inwestycji. 5.Koszty zmiany planu miejscowego ponosi w całości gmina. 6.skreślony 7.skreślony 8.Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.

13 Propozycja II Art. 75. 1.Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. 2.W odniesieniu do planów obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, a których ustalenia ograniczają realizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji, podmiot chcący zrealizować taką inwestycję składa wniosek o zmianę planu do właściwego organu. 3.Wniosek powinien zawierać informacje o zakresie inwestycji i jej oddziaływaniu na środowisko oraz o sposobie finansowania prac planistycznych przez wnioskodawcę. 4.Wójt, burmistrz, prezydent w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, rozstrzyga o sposobie jego rozpatrzenia i przedkłada rozstrzygniecie radzie gminy wraz ze stosownym wnioskiem uchwałodawczym, powiadamiając jednocześnie wnioskodawcę o sposobie rozstrzygnięcia wniosku.

14 Propozycja III Art. 75. 1. Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy, stosownie do ustaleń ust. 2. 2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tracą moc zakazy zawarte w planach miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o ile uniemożliwiają realizację regionalnej sieci szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, dla obsługi obszaru zabudowanego lub projektowanego do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych.

15 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Infrastruktury


Pobierz ppt "Obowiązki wynikające z art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). (Dz. U. Nr 106, poz. 675)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google