Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE KONTROLNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE KONTROLNE"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE KONTROLNE
Wydział Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Jednostką o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 podpisanej umowy. Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp., tel ,

2 Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:
zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, umowy zawarte z wykonawcami w celu realizacji zadania, potwierdzenie odbioru robót (protokół częściowego i końcowego odbioru robót), dokumenty finansowe, rozliczenie z umowy o współpracę, rzeczową realizację zadania na miejscu, dokumentację ewidencyjną drogi (książka drogi). Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp., tel ,

3 Najczęstsze błędy: udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, nie stosowano jednolitego nazewnictwa (nazwa zadania) we wszystkich dokumentach dotyczących prowadzonej inwestycji (stwierdzone uchybienie ma charakter formalny i nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności), wizje lokalne w terenie wykazywały nieprawidłowości w należytym wykonaniu inwestycji, jednostki wykonywały w ramach zadań roboty dodatkowe i uzupełniające bez informowania o tym LUW, brak tablic informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji inwestycji, brak książek dróg, brak aktualnych wpisów w książce drogi. Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp., tel ,

4 Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:
badanie dokumentacji finansowej pod kątem zgodności z zawartą umową o dofinansowanie, badanie dokumentacji przetargowej w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych, wizja lokalna w terenie. Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp., tel ,

5 Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm); Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych gminnych (Dz. U z 2009 r. Nr 53, poz. 435 ze zm.); Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ” ustanowiony uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. zmieniony uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. oraz Nr 138/2010 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r. Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” ustanowiony uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. zmieniony uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012r. Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp., tel ,


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE KONTROLNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google